Profesionālās maģistra studiju programmas „Psiholoģija” mērķis ir attīstīt un pilnveidot praktiskās iemaņas, kā arī paaugstināt studentu teorētisko zināšanu apguves līmeni izpratni par psiholoģijas zinātni, lai iegūtu profesionālo maģistra grādu un psihologa kvalifikāciju kādā no šiem psiholoģijas virzieniem:

  • klīniskā psiholoģija
  • izglītības psiholoģija
  • organizāciju psiholoģija
  • juridiskā psiholoģija

Maģistrantūras programmas uzdevumi:

  1. nodrošināt psihologa darbā nepieciešamo profesionālo prasmju un iemaņu apguvi atbilstoši psihologa profesijas standarta prasībām;
  2. sekmēt spējas pielietot un kritiski izvērtēt dažādas psiholoģiskās novērtēšanas, konsultēšanas un psihoterapijas metodes;
  3. veicināt augstu profesionālās ētikas standartu realizāciju;
  4. veicināt spējas izprast, salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādas psiholoģijas teorijas;
  5. sekmēt spējas analizēt psiholoģijas zinātnes likumsakarības, mijiedarbību starp bioloģiskiem, psiholoģiskiem un sociāliem procesiem;
  6. veicināt prasmi izstrādāt zinātniski radošu un pētniecības pamatprincipiem atbilstošu patstāvīgu psiholoģisku pētījumu.

Studiju programmas direktore

Pilna laika klātiene - 3 gadi (6 semestri)

vai

Pilna laika klātiene - 2 gadi (4 semestri)

Studiju maksa gadā - 2000 EUR

8 budžeta vietas

Profesionālā maģistra grāds psiholoģijā

Pilna laika klātiene - 3 gadi

Iepriekšējā izglītība:

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (50 x 10 = 500) + iestājpārbaudījums (1 x 500 = 500). Papildu nosacījums: jāiesniedz eseja par studiju motivāciju un apakšnozares izvēli

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju:
2018./2019. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami) un vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8.


Pilna laika klātiene - 2 gadi

Iepriekšējā izglītība:

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) psiholoģijā

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula:
vidējā svērtā atzīme (50 x 10 = 500) + iestājpārbaudījums (1 x 500 = 500). Papildu nosacījums: jāiesniedz eseja par studiju motivāciju un apakšnozares izvēli

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju:
2018./2019. akadēmiskā gada LU profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami) un vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8.

Papildu informācija par studiju programmu:

Psiholoģija (PLK - 4 sem.)

Psiholoģija (PLK - 6 sem.)