Profesionālā maģistra studiju programma "Psiholoģija"

Programmas akreditācijas termiņš – 2025. gada 21. jūnijs.

Studiju programmas mērķis

Attīstīt un pilnveidot praktiskās iemaņas, kā arī paaugstināt studentu teorētisko zināšanu apguves līmeni izpratni par psiholoģijas zinātni, lai iegūtu profesionālo maģistra grādu un psihologa specializāciju vienā no psihologa profesionālās darbības jomām:
● klīniskā un veselības psiholoģija
● izglītības un skolu psiholoģija
● darba un organizāciju psiholoģija
● juridiskā psiholoģija.    

Uzdevumi:
1.    Nodrošināt psihologa darbā nepieciešamo profesionālo prasmju un iemaņu apguvi atbilstoši psihologa profesijas standarta prasībām.
2.    Sekmēt spējas pielietot un kritiski izvērtēt dažādas psiholoģiskās novērtēšanas, konsultēšanas un psihoterapijas metodes.
3.    Veicināt augstu profesionālās ētikas standartu realizāciju.
4.    Veicināt spējas izprast, salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādas psiholoģijas teorijas.
5.    Sekmēt spējas analizēt psiholoģijas zinātnes likumsakarības, mijiedarbību starp bioloģiskiem, psiholoģiskiem un sociāliem procesiem.
6. Veicināt prasmi izstrādāt zinātniski radošu un pētniecības pamatprincipiem atbilstošu patstāvīgu psiholoģisku pētījumu. 

 

Studiju programmas direktore

Pilna laika klātiene - 2 gadi (4 semestri)

Studiju maksa gadā - 2150 EUR

Uzņemšanai 2021. gada rudens semestrī pilna laika klātienē - 14 budžeta vietas

Profesionālā maģistra grāds psiholoģijā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds psiholoģijā.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (25 x 10 = 250), lai iestātos programmā, vērtējumam jābūt ne zemākam par 150, tātad vidējā atzīme ir ne zemāka par „6” + bakalaura darba atzīme (25 x 10 = 250), lai iestātos programmā, vērtējumam jābūt ne zemākam par 150, tātad vidējā atzīme ir ne zemāka par „6” + angļu valodas iestājpārbaudījums (25 x 10 = 250), lai iestātos programmā, vērtējumam jābūt ne zemākam par 100 + iestājpārbaudījums - pārrunas (25 x 10 = 250), lai iestātos programmā, vērtējumam jābūt ne zemākam par 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz eseja par studiju motivāciju un apakšnozares izvēli un darba un dzīves gājuma apraksts (CV)

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2020./2021. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” absolventiem un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami) un vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8.