Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Programmas mērķis ir maģistra studiju programmas īstenošana izglītības zinātņu maģistra grāda iegūšanai - studentu ievirzei sistemātiskā, nepārtrauktā izglītības pilnveides procesā savas individualitātes attīstīšanai virzībā uz izglītotu sabiedrību, mācīšanos visa mūža garumā. Atbilstoši studentu izvēlētajam apakšvirzienam, viņi bagātina zināšanas izglītības vadības dažādos aspektos, pārmaiņās izglītībā, izglītības vides veidošanas problēmās, socializācijas pedagoģiskajos un psiholoģiskajos aspektus mūžizglītības skatījumā, iekļaušanās starpkultūru aspektos, pieaugušo izglītības problēmās.

Studiju programmas direktore

Studijas maģistrantiem palīdzēs:

  • īstenot izglītības zinātnes akadēmiskās studijas, tālāk padziļinot zināšanas izglītības filozofijā un socioloģijā, izglītības sistemoloģijā, izglītības psiholoģijā, izglītības ideju vēsturē, salīdzinošajā izglītības pētniecībā un pētījumu metodoloģijā, metodikā un tehnoloģijā;
  • atbilstoši studentu izvēlētajam apakšvirzienam bagātināt zināšanas izglītības vadības dažādos aspektos, pārmaiņās izglītībā, izglītības vides veidošanas problēmās, socializācijas pedagoģiskajos un psiholoģiskajos aspektus mūžizglītības skatījumā, iekļaušanās starpkultūru aspektos, pieaugušo izglītības problēmās;
  • izprast izglītībā strādājošo misijas būtību, izmantot gūtās atziņas darbā savas karjeras veidošanā;
  • sekmēt vispārējo, specifisko, izglītības vadības, pētniecisko, personības attīstības kompetenču pilnveidošanos.

Tiesības studēt doktorantūrā.

Pilna laika klātiene - 2 gadi (4 semestri)

vai

Pilna laika klātiene - 1,3 gadi (2,5 semestri)

Studiju maksa gadā: pilna laika klātiene - 1900 EUR

Uzņemšanai 2019. gada rudens semestrī pilna laika klātienē - 2 gadu programmā 6 budžeta vietas, 1,3 gadu programmā - 6 budžeta vietas

Izglītības zinātņu maģistra grāds

Elektroniskā pieteikšanās studijām notiek no  1. jūlija līdz 11. jūlijamPieteikšanās fakultātē vai sūtot dokumentus uz e-pastu – no 1. jūlija līdz 12. jūlijam.  Uzzini vairāk 

Vispārīgie nosacījumi

Pilna laika klātiene - 2 gadi

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula pilna laika studijām: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000). Papildu nosacījums: jāiesniedz rakstiska maģistra studiju motivācija ar pamatojumu.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju pilna laika studijās: 2018./2019. akadēmiskā gada LU profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Skolotājs”, „Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs”, “Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā”, “Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs”, "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs", "Pirmsskolas izglītības skolotājs" vai „Sociālais pedagogs” absolventiem vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” absolventiem, kuriem bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami) un vidējā svērtā atzīme iepriekšējās studijās nav zemāka par 8


Pilna laika klātiene - 1,3 gadi

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds (studiju apjoms vismaz 160 kredītpunkti) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

Vispārīgie nosacījumi

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula pilna laika studijām: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000). Papildu nosacījums: jāiesniedz rakstiska maģistra studiju motivācija ar pamatojumu.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju pilna laika studijās: 2018./2019. akadēmiskā gada LU profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Skolotājs”, „Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs”, “Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā”, “Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs”, "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs", "Pirmsskolas izglītības skolotājs" vai „Sociālais pedagogs” absolventiem vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” absolventiem, kuriem bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami) un vidējā svērtā atzīme iepriekšējās studijās nav zemāka par 8