Psiholoģija

Psiholoģijas DSP piedāvā studijas šādās psiholoģijas apakšnozarēs: vispārīgā psiholoģija; attīstības psiholoģija; sociālā psiholoģija/organizāciju psiholoģija; personības psiholoģija; klīniskā psiholoģija; klīniskā psiholoģija ar novirzienu – kognitīvi biheiviorālā psihoterapija Doktorantam ir iespēja pieteikties ne tikai realizēt pētījumu noteiktā psiholoģijas apakšnozarē, bet arī starpnozaru – Psiholoģijas un Izglītības vadības nozaru – doktorantu skolā „Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība psiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru mijiedarbības ietekmē”. 

Programmas mērķis − sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus dažādās psiholoģijas nozarēs (vispārīgā/kognitīvā, klīniskā, attīstības, personības, sociālā/ organizāciju psiholoģijā), veicinot viņu pētniecības darba organizācijas, vadības un realizācijas iemaņas, pamatojoties uz dziļāku psiholoģijas teorijas un metodoloģijas izpratni vismaz divās psiholoģijas apakšnozarēs, prasmi sadarboties ar savas jomas speciālistiem Latvijas un starptautiskā mērogā, un izstrādājot oriģinālu zinātnisku pētījumu − promocijas darbu, kuru aizstāvot tiek iegūts starptautiski pielīdzināms zinātņu doktora grāds psiholoģijā. Klīniskās psiholoģijas virziena doktorantiem programma piedāvā papildus specializāciju kognitīvi biheiviorālā terapijā (KBT), veicinot viņu profesionālās iemaņas psihoterapijā (šāda specializācija ir tikai Latvijas Universitātes doktorantūrā Baltijas valstu vidū. Specializācija tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociāciju.

Programmas uzdevumi:

  1. veicināt zinātniskos pētījumus programmā pārstāvētās psiholoģijas zinātnes apakšnozarēs;
  2. nodrošināt pētnieciskam, akadēmiskam un profesionālam darbam nepieciešamo iemaņu apgūšanu;
  3. veicināt doktorantu savstarpējo, Latvijas un starptautiska mēroga sadarbību pētniecības jomā;
  4. veicināt doktorantu personības izaugsmi un motivāciju mūžizglītībai.

Psiholoģija

Absolvējot psiholoģijas doktorantūras studiju programmu, doktoranti apgūst šādas zināšanas, prasmes un

kompetences:

Zināšanas – izpratne par mūsdienu psiholoģijas zinātnes vispārīgām attīstības tendencēm un likumsakarībām

un padziļinātas zināšanas izvēlētajā specializācijas virzienā.

Prasmes – izstrādāt un realizēt oriģinālu pētījumu, kritiski izvērtēt tā rezultātus promocijas darba formātā,

sagatavot zinātniskus rakstus par pētījuma rezultātiem un prezentēt tos konferencēs. Docēt lekcijas vai KBT

doktorantiem – konsultēt klientus.

Kompetences – nepieciešamas zinātniskā un akadēmiskā darba patstāvīgai izpildei mūsdienu zinātnes līmeņa

kontekstā.

Pilna laika klātiene - 3 gadi (6 semestri)

Nepilna laika klātiene - 4 gadi (8 semestri)

Studiju maksa gadā - 2134 EUR

3 budžeta vietas

Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds

Maģistra grāds psiholoģijā vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit