Doktora studiju programma "Izglītības vadība"

 

“Izglītības vadība” ir doktora studiju programmas Ekonomika un uzņēmējdarbība apakšprogramma. Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus pētniekus, nozares un organizāciju vadītājus, kā arī mācībspēkus, kuri spēj izstrādāt patstāvīgu pētniecisko darbu, iegūstot zinātniski oriģinālus un pārbaudītus rezultātus, tādējādi apliecinot savu kompetenci pētniecības darba veikšanā, organizācijā un vadībā izglītības attīstības un inovāciju ieviešanas problēmu risināšanā; sagatavot augsti kvalificētus nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci.

Apakšprogramma “Izglītības vadība” nodrošina gan akadēmiskā personāla atjaunotni Latvijas augstskolās, gan iespēju absolventiem strādāt par izglītības iestāžu vadītājiem un to vietniekiem, kā arī absolventiem veidot karjeru ierēdniecībā un citās ar izglītību saistītās organizācijās

 

Doktorantūras padomes zinātniskā sekretāre

Studenti apgūst pētniecības metodoloģiju, teorētiskās koncepcijas un jaunākās pētniecības metodes.

Izstrādā patstāvīgu oriģinālu zinātnisko pētījumus izmantojot mūsdienu analīzes un datu apstrādes jaunākās metodes, iegūstot  zinātniski oriģinālus un pārbaudāmus rezultātus, kuri ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī, tādējādi apliecinot savu kompetenci pētniecības darba veikšanā un inovatīvu risinājumu ieviešanā, pētījumu rezultātu prezentēšanā starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros, spējot sagatavot un publicēt zinātniskos rakstus par zinātniskā pētījuma rezultātiem.

Attīstīt kritisko, analītisko domāšanu, radošumu, līderību, spēju patstāvīgi izvirzīt pētījuma idejas, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus arī starptautiskā kontekstā, vadīt pētnieciskus/ attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes mainīgā vidē, spēju darboties komandā, sadarbojoties ar dažādu nozaru profesionāļiem.

Doktora studiju programmas beidzēji strādā par iestāžu un uzņēmumu vadītājiem, ir docētāji universitātēs vai pētnieki zinātniskajos institūtos. Programmas beidzēji piedalās un dod savu ieguldījumu akadēmisko problēmu risināšanā nacionālā un starptautiskā līmenī.

PLK (pilna laika klātiene) - 6 semestri NLK (nepilna laika klātiene) - 8 semesri  
Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2500 € gadā, NLK - 2300 € gadā. Citu valstu pilsoņiem PLK - 5000 € gadā, NLK - 4000 € gadā.
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs

Maģistra grāds vadībzinātnē, ekonomikā un uzņēmējdarbībā vai tam pielīdzināma izglītība;

Maģistra grāds citās sociālajās zinātnēs, izglītības zinātnēs vai tam pielīdzināma izglītība, personai ar vismaz divu gadu profesionālā darba pieredzi vadībā;

Maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs vai tam pielīdzināma izglītība, personai ar vismaz divu gadu profesionālā darba pieredzi vadībā;

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās.