Izglītības vadība

Doktora studiju programma Izglītības vadība ir veidota ar mērķi, lai doktorants apgūtu zināšanas un prasmes, kuras dod iespēju izstrādāt patstāvīgu zinātnisko darbu un to pabeigt ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu izglītības vadības jomā. Tādējādi apliecinot savu kompetenci pētniecības darba veikšanā, organizācijā un vadībā.

Programmas akreditācijas termiņš: 26.06.2013.-31.12.2020.

Programmā paredzētie studiju rezultāti ietver plašas zināšanas par izglītības jomas teorijām un praksi, pētījumu metodoloģiju un prasmēm to izmantot, kompetenci kritiski analizēt izglītības vadības problēmas starptautiskā kontekstā, attīstīt un vadīt pētījumus izglītības vadības jomā, tai skaitā, arī starptautiskā mērogā.

Pilna laika klātiene - 3 gadi (6 semestri)

Nepilna laika klātiene - 4 gadi (8 semestri)

Studiju maksa gadā - 2134 EUR

3 budžeta vietas

Vadībzinātnes doktora zinātniskais grāds

Maģistra grāds izglītības vadībā, izglītības zinātnēs, pedagoģijā, vadībzinātnē vai radniecīgās zinātnēs.

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās.