Integrētā profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs"

Svarīgi! Studiju programma ir sagatavošanas procesā, plānotais licencēšanas laiks – 2020. gada maijs – jūnijs. Precīzāka informācija par studiju programmu un uzņemšanas noteikumi būs zināmi pēc licences saņemšanas. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv

Iegūstamā kvalifikācija un grāds: skolotāja kvalifikācija, bakalaura grāds izglītības zinātnēs

Studiju programmas forma: PLK (pilna laika klātiene), NLK (nepilna laika klātiene)

Studiju programmas ilgums: PLK – 8 semestri (4 gadi); NLK – 9 semestri (4,5 gadi)

Apakšprogrammas:

  1. Sociālo zinību un vēstures skolotājs
  2. Matemātikas skolotājs
  3. Latviešu valodas un literatūras skolotājs
  4. Krievu valodas un literatūras skolotājs
  5. Angļu valodas skolotājs
  6. Vācu valodas skolotājs
  7. Tehnoloģiju (Dizaina un tehnoloģiju un/ vai Datorikas) skolotājs
  8. Dabaszinātņu (Bioloģijas un/ vai Ķīmijas un/ vai Ģeogrāfijas un/ vai Fizikas) skolotājs

Apakšprogrammas izvēles iespējas un sagaidāmais rezultāts:

82 KP moduļi: Sociālo zinību un vēstures skolotājs, Matemātikas skolotājs, Latviešu valodas un literatūras skolotājs, Krievu valodas un literatūras skolotājs, absolvents iegūst tiesības mācīt modulī apgūto/s pamatkursu/s un padziļināto/s kursu/s vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī*.

Studijas apakšprogrammās: Angļu valodas skolotājs, Vācu valodas skolotājs, Tehnoloģiju (Dizaina un tehnoloģiju un/ vai Datorikas) skolotājs, Dabaszinātņu (Bioloģijas un/ vai Ķīmijas un/ vai Ģeogrāfijas un/ vai Fizikas) skolotājs, dod iespēju apgūt vismaz divu mācību priekšmetu saturu un metodiku. Students var brīvi kombinēt kādu no 50 KP moduļiem ar 32 KP moduļiem.

50 KP moduļi: Angļu valoda; Vācu valoda; Dizains un tehnoloģijas; Datorika; Bioloģija; Ķīmija; Ģeogrāfija; Fizika. Izvēlētā 50KP moduļa apguve dos tiesības mācīt modulī apgūto pamatkursu un padziļināto kursu vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī*.

32 KP moduļi: Angļu valoda; Vācu valoda; Dizains un tehnoloģijas; Datorika; Bioloģija; Ķīmija un ģeogrāfija; Ģeogrāfija un fizika; Fizika un ķīmija; Dabaszinības; Matemātika; Latviešu valoda kā otrā valoda un kā svešvaloda; Krievu valoda kā svešvaloda. Izvēlētā/o 32 KP moduļa/u apguve dos tiesības mācīt modulī apgūto/s pamatkursu/s vispārīgajā līmenī*.

*https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/vidusskola

Anotācija

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt profesionālā bakalaura studijas izglītības zinātnēs, sekmējot kvalificēta skolotāja vispārējās un profesionālās kompetences veidošanos atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” studējošā izvēlētajās mācību priekšmetu jomās.

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs” unikalitāti Latvijā pamato iespēja pēc vidējās izglītības iegūšanas mērķtiecīgi atlasītiem kandidātiem 4 gados iegūt bakalaura grādu izglītības zinātnēs un skolotāja kvalifikāciju, integrētās studijās apgūstot skolotāja profesionālās darbības uzdevumu izpildei nepieciešamās profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” un studējošā izvēlētās mācību priekšmetu jomas saturu atbilstīgi Latvijas izglītības reformu projekta “Skola 2030” izvirzītajām prasībām skolotājam un jaunajiem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem. Unikāla ir arī elastīgā pieeja kombinēt divu vai vairāku jomas mācību priekšmetu saturu un mācību metodikas, izvēloties starp vairākām apakšprogrammām: 82 KP Sociālo zinību un vēstures skolotājs; Matemātikas skolotājs; Latviešu valodas un literatūras skolotājs; Krievu valodas un literatūras skolotājs, vai kombinējot 50 KP moduļus: Angļu valodas skolotājs; Vācu valodas skolotājs; Dizaina un tehnoloģiju skolotājs; Datorikas skolotājs; Bioloģijas skolotājs; Ķīmijas skolotājs; Ģeogrāfijas skolotājs; Fizikas skolotājs ar 32 KP moduļiem: Angļu valodas skolotājs; Vācu valodas skolotājs; Dizaina un tehnoloģiju skolotājs; Datorikas skolotājs; Bioloģijas skolotājs; Ķīmijas un ģeogrāfijas skolotājs; Ģeogrāfijas un fizikas skolotājs; Fizikas un ķīmijas skolotājs; Dabaszinību skolotājs; Matemātikas skolotājs; Latviešu valodas kā otrās valodas un kā svešvalodas skolotājs; Krievu valodas kā svešvalodas skolotājs.

Uzņemšanas nosacījumi (tiks precizēti)

Nepieciešamā izglītība: vidējā izglītība un vidējās izglītības dokumentā vērtējums izvēlētās jomas priekšmetos ne zemāks par 6 ballēm.

Uzņemšanas kritēriji/ atlases kritēriji studētgribētājiem: obligātie centralizētie eksāmeni ir CE latviešu valodā, CE svešvalodā un CE matemātikā un iestājpārbaudījums, kurā var iegūt 1000 punktus. Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām:

1.         Skolotāja profesijas izvēles pamatojums (rakstiskā daļa)

2.         Skolotāja profesijas izvēles pamatojums (mutiskā daļa – intervija) 

Īpaši nosacījumi studiju uzsākšanai programmā: iestājpārbaudījumā iegūti vismaz 500 punkti.

Priekšrocības: dalība Latvijas valsts vai starptautiskās olimpiādēs un Latvijas valsts skolēnu zinātniskajās konferencēs (tiks precizēts). 

Piezīme: uz iestājpārbaudījumu jāņem līdzi apliecinājumi (ja ir) par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā (darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā; auklītes darbs u.c.) un brīvprātīgo darbu (dalība jauniešu NVO. Dalība interešu izglītībā (nometnes, kursi, semināri u.c.)).

Darba iespējas

Absolventiem iespējams strādāt valsts un privātajās struktūrās: vispārizglītojošās skolās, profesionālās izglītības iestādēs,  mācību centros, interešu izglītībā u.c.

Iegūstot skolotāja kvalifikāciju, absolventiem būs iespēja paralēli darbam atgriezties universitātē un apgūt jomas satura studiju kursus līdz augstākajai pakāpei vai papildmoduļu saturu kādā citā mācību priekšmetu jomā.

Iegūtais diploms dod iespēju turpināt izglītību maģistrantūrās.

Programmas izstrādes koordinatore prof. Indra Odiņa

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Pirmsskolas skolotājs"

Svarīgi! Studiju programma ir sagatavošanas procesā, plānotais licencēšanas laiks – 2020. gada maijs – jūnijs. Precīzāka informācija par studiju programmu un uzņemšanas noteikumi būs zināmi pēc licences saņemšanas. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv

Iegūstamā kvalifikācija un grāds: Pirmsskolas skolotājs

Studiju programmas forma: PLK (pilna laika klātiene), NLK (nepilna laika klātiene)

Studiju programmas ilgums: PLK – 4 semestri (2 gadi); NLK – 5 semestri (2,5 gadi)

Anotācija

Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma “Pirmsskolas skolotājs” ir konceptuāli jaunas kvalitātes studiju programma pirmsskolas skolotāju izglītības īstenošanai. Studiju programma paredz kvalificētu, aktuālajām prasībām izglītībā un darba tirgum atbilstošu pirmsskolas skolotāju izglītošanu. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs” orientēta uz pirmsskolas skolotājam nepieciešamo profesionālās kompetences apguvi darbam pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātās struktūrās, kā arī uz atbalstu studentu pašrealizācijai un profesionālās identitātes attīstībai mūžizglītības kontekstā.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas absolventiem iespējams iegūt bakalaura grādu izglītībā, turpinot apgūt profesionālās bakalaura studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” saturu, sākot ar 3.studiju gadu.

Darba iespējas: pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātās struktūrās

Profesionālā bakalaura studiju programma "Sākumizglītības skolotājs"

Svarīgi! Studiju programma ir sagatavošanas procesā, plānotais licencēšanas laiks – 2020. gada maijs – jūnijs. Precīzāka informācija par studiju programmu un uzņemšanas noteikumi būs zināmi pēc licences saņemšanas. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv

Iegūstamā kvalifikācija un grāds: profesionālais bakalaura grāds izglītībā, kvalifikācija- skolotājs

Studiju programmas forma: PLK (pilna laika klātiene), NLN (nepilna laika neklātiene)

Studiju programmas ilgums: PLK – 8 semestri (4 gadi); NLN – 9 semestri (4,5 gadi)

Anotācija

Studiju programma nodrošinās kvalificētu speciālistu sagatavošanu, kas sekmēs kompetencēs balstītas pieejas realizāciju mācību procesā pirmsskolā un pamatizglītības pirmajā posmā 1.- 6.klasē.  Programma paredz apgūt gan akadēmiskās zināšanas par bērna attīstību kā pirmsskolas, tā arī sākumskolas posmos, gan profesionālās prasmes, kas nepieciešamas pirmsskolas un sākumskolas skolotāja darbam. Programma nodrošina pēctecīgu un integrētu zināšanu un prasmju apguvi, kas sekmē skolotāja profesionalitāti un kompetenci. Programmā akcentēta integrēta pieeja izglītības satura apguvē gan pirmsskolā, gan sākumskolā, kas pilnībā atbilst jaunākajām kompetenču izglītības tendencēm.

Programmas mērķis ir nodrošināt kvalificētu speciālistu sagatavošanu, pamatojoties uz pēctecības principu bērnu izglītošanā pirmsskolā un sākumskolā, nodrošinot iespēju profesionāli apgūt gan pirmsskolas, gan sākumskolas skolotājam nepieciešamās kompetences.

Programmas absolventiem ir plašas darba iespējas – absolventi var strādāt pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārizglītojošās skolās sākumskolas posma 1.-3. klasē, vai 1.-6. klasē, interešu izglītībā. Programmas absolventiem ir iespēja turpināt izglītību arī integrētā bakalaura studiju programmā „Skolotājs”, apgūstot izvēlētos studiju kursus, lai iegūtu tiesības mācīt atbilstošo priekšmetu skolā, kā arī studēt maģistra līmeņa studiju programmās, iegūstot maģistra grādu izglītībā.

Darba iespējas: pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārizglītojošās skolās sākumskolas posma 1.-3. klasē, vai 1.-6. klasē, interešu izglītībā