Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 160 kredītpunkti

Sociālā pedagoga profesionālā bakalaura studiju programma piedāvā iegūt bakalaura grādu izglītībā un sociālā pedagoga kvalifikāciju.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju sociālā pedagoga kvalifikācijas ieguvei, kas ir pamats sociālpedagoģiskās darbības veikšanai atbilstoši sociālā pedagoga profesijas standartam.

Studenti var doties ERASMUS + apmaiņas studijās uz dažādām ārvalstu augstskolām, to vidū Odenses, Viļņas, Lodzas u.c augstskolas. Studenti var izmantot iespējas arī doties praksē no 3 līdz 6 mēnešiem uz citu valstu izglītības iestādēm, bērnu un jauniešu brīvā laika centriem, nometnēm, ģimeņu krīzes centriem.

Mācību prakse ir 26 KP apjomā: 4.semestrī vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, 5. semestrī ārpusģimeņu aprūpes iestādēs, 6.semestrī – valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī 8. semestrī brīvi izvēlētā prakses institūcijā, atbilstoši diplomdarba tēmai un nākotnes profesionālās  darbības jomai.

Izmēģini profesiju!

www.prakse.lv/virtual-practice/3/2

Daudzveidīgus kursus pedagoģijā un psiholoģijā, tiesību zinātnēs, sociālajā  pedagoģijā un tās apakšnozarēs,  sociālajā rehabilitācija, sociālajā politikā un sociālajā darbā, svešvalodās un modernajās tehnoloģijās.

Visplašākās darba iespējas dažādās institūcijās- vispārējās un profesionālās izglītības un sociālās korekcijas iestādēs, bērnu sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, grupu mājās (dzīvokļos), krīzes centros, tiesību aizsardzības un iekšlietu sfērā, kā arī pašvaldībās.

Pēc studiju programmas apguves ir iespējams turpināt izglītību atbilstošās maģistra studiju programmās.

Pilna laika klātiene - 4 gadi (8 semestri)

Studiju maksa gadā: pilna laika klātiene - 1900 EUR

Uzņemšanai 2018. gada rudens semestrī pilna laika klātienē - 7 budžeta vietas

Profesionālā bakalaura grāds izglītībā

Vidējā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences pedagoģijas sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. gadā un izglītības zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. gadā; LU Jauno pedagogu un psihologu skolas ar izcilību atzīmēto darbu autoriem 2019. gadā.