Studiju virziens Izglītība, pedagoģija un sports (tai skaitā Skolotāja profesionālā bakalaura studiju programma) ir akreditēts līdz 11.06.2019.
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 160 kredītpunkti

Starptautisko ERASMUS, LINGUA un CAMPUS EUROPAE programmu ietvaros studentiem ir iespēja studēt bez maksas vienu vai divus semestrus visās ES dalībvalstīs, tai skaitā Dānijas, Vācijas, Austrijas, Somijas, Zviedrijas, Portugāles, Igaunijas un Lietuvas augstskolās. Studentiem ir iespēja klausīties lekcijas pie viesprofesoriem no Austrijas, Vācijas, Lielbritānijas, Īrijas u.c. valstīm, kuri viesojas LU PPMF noslēgto sadarbības līgumu ietvaros.

Studiju programmas apguve dod iespēju iegūt profesionālo bakalaura grādu izglītībā un skolotāja pamatkvalifikāciju vienā no apakšprogrammām. Ar 3. studiju semestri studējošie uzsāk studijas otrās kvalifikācijas iegūšanai. 

Apakšprogrammas (pamatkvalifikācijas):

Studiju programmas direktora p.i.

Absolventiem iespējams strādāt vispārizglītojošās skolās, mākslas skolās, skolu pārvaldēs, mācību centros, kā arī valsts un privātajās struktūrās. Iegūtais diploms dod iespēju turpināt izglītību maģistrantūrā LU, kā arī citās mākslas un kultūras augstskolās. 

Pilna laika klātiene - 4 gadi (8 semestri)

Nepilna laika klātiene - 4,5 gadi (9 semestri)

Pilna laika klātiene - 1900 EUR gadā; Nepilna laika klātiene - 1500 EUR gadā

7 budžeta vietas katrā apakšprogrammā

Profesioālais bakalaura grāds izglītībā un divas skolotāja kvalifikācijas