Studiju programma ir akreditēta līdz 28.05.2019. studiju virzienā Izglītība, pedagoģija un sports

Realizācijas vieta: 
Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Tukuma filiāles

Programmas mērķis: nodrošināt kompetenta pamatizglītības skolotāja sagatavošanu, kurš spēj risināt izglītības jautājumus, pedagoģiskā darbībā ņemt vērā izglītības attīstības tendences un tehnoloģiju sasniegumus veiksmīgai konkurēšanai darba tirgū, kā arī sekmēt studentu personības pašrealizāciju mūžizglītības kontekstā.

Programmas apraksts: studiju programmas ietvaros studenti  apgūst zināšanas par sabiedrības un indivīda mijdarbību skolēnu personības attīstībai,  izpratni par kompetenču pieeju skolas mācību procesā, skolēnu daudzveidīgām  attīstības un mācīšanās vajadzībām. Studiju programmas studiju saturs nodrošina prasmes  plānot un vadīt integrēto mācību nodarbības sākumskolas klasēs, ņemot vērā daudzveidīgās skolēnu intereses. Teorētiskās atziņas tiek demonstrētas pedagoģiskā darbībā skolās, plānojot un vadot mācību procesu. Kvalifikācijas eksāmenu studenti kārto skolās, demonstrējot izpratni par veseluma pieeju mācību satura plānošanai un skolēnu attīstības daudzveidīgajām vajadzībām.

Kā izvēles priekšmeti mācīšanai līdz 9. klasei tiek piedāvāti - angļu valoda, latviešu valoda, matemātika, informātika.

Dr.paed., profesore Anita Petere

Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves

Darba iespējas: iegūtā kvalifikācija nodrošina studentiem iespējas mācīt visus mācību priekšmetus līdz 3. klasei un pamatpriekšmetus kā latviešu valodu, matemātiku, sociālās zinības, dabaszinības, mājturību, vizuālo mākslu līdz 6. klasei.

Nepilna laika klātiene - 4.5 gadi (9 semestri)

Studiju maksa gadā - 1060 EUR

Nav budžeta vietas

Profesionālā bakalaura grāds izglītībā

Vidējā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai CE krievu valodā
Iestājpārbaudījums

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos
Iestājpārbaudījums

Papildu informācija par studiju programmu:

Bauska

Cēsis

Kuldīga

Tukums