Profesionālā bakalaura studiju programma "Sākumizglītības skolotājs"

 

Studiju programma nodrošinās kvalificētu speciālistu sagatavošanu, kas sekmēs kompetencēs balstītas pieejas realizāciju mācību procesā pirmsskolā un pamatizglītības pirmajā posmā 1.- 6.klasē.  Programma paredz apgūt gan akadēmiskās zināšanas par bērna attīstību kā pirmsskolas, tā arī sākumskolas posmos, gan profesionālās prasmes, kas nepieciešamas pirmsskolas un sākumskolas skolotāja darbam. Programma nodrošina pēctecīgu un integrētu zināšanu un prasmju apguvi, kas sekmē skolotāja profesionalitāti un kompetenci. Programmā akcentēta integrēta pieeja izglītības satura apguvē gan pirmsskolā, gan sākumskolā, kas pilnībā atbilst jaunākajām kompetenču izglītības tendencēm.

Programmas mērķis ir nodrošināt kvalificētu speciālistu sagatavošanu, pamatojoties uz pēctecības principu bērnu izglītošanā pirmsskolā un sākumskolā, nodrošinot iespēju profesionāli apgūt gan pirmsskolas, gan sākumskolas skolotājam nepieciešamās kompetences.

Realizācijas vieta:

  • Rīga (Pilna vai nepilna laika klātiene)
  • Filiāles (Nepilna laika klātiene)
 

Studiju programmas direktore

Programmas absolventiem ir plašas darba iespējas – absolventi var strādāt pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārizglītojošās skolās sākumskolas posma 1.-3. klasē, vai 1.-6. klasē, interešu izglītībā. Programmas absolventiem ir iespēja turpināt izglītību arī profesionālā bakalaura studiju programmā „Skolotājs”, apgūstot izvēlētos studiju kursus, lai iegūtu tiesības mācīt atbilstošo priekšmetu skolā, kā arī studēt maģistra līmeņa studiju programmās, iegūstot maģistra grādu izglītībā.

Pilna laika klātiene (PLK) – 8 semestri (4 gadi); Nepilna laika klātiene (NLK) – 9 semestri (4,5 gadi)
Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2000 € gadā, NLK - 1750 € gadā. Citu valstu pilsoņiem PLK - 2800 € gadā, NLK - 2300 € gadā.
Uzņemšanai 2022. gada rudens semestrī pilna laika klātienē - 20 budžeta vietas
Profesionālā bakalaura grāds pedagogu izglītībā, skolotāja kvalifikācija

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE krievu valodā, vai CE vācu valodā
CE matemātikā*
Gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos
Iestājpārbaudījums

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

Gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
Gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai krievu valodā, vai vācu valodā
Gada atzīme matemātikā
Gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos
Iestājpārbaudījums

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā gada vidējai atzīmei obligātajos mācību priekšmetos jābūt ne zemākai par 7 ballēm (ja minētā atzīme ir zemāka par 7 ballēm, bet augstāka par 6 ballēm, ir iespēja kārtot pārbaudījumu – pārrunas, kurā jāiegūst vismaz 7 punkti);

Piezīme: vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos tiek aprēķināta no šādiem vidējās izglītības mācību priekšmetiem:

1) izglītības programmās ar latviešu mācībvalodu: latviešu valoda, latviešu literatūra, angļu valoda, krievu valoda, vācu valoda, franču valoda, matemātika (algebra, ģeometrija), informātika, sports, dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, mūzika un vizuālā māksla, ja tādi ir norādīti vidējās izglītības dokumentā;

2) mazākumtautību izglītības programmās: latviešu valoda un literatūra, mazākumtautību valoda, mazākumtautību literatūra, mazākumtautību valoda un literatūra, angļu valoda, vācu valoda, franču valoda, krievu valoda, matemātika (algebra, ģeometrija), informātika, sports, dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, mūzika un vizuālā māksla, ja tādi ir norādīti vidējās izglītības dokumentā.

Iestājpārbaudījums studiju programmā "Sākumizglītības skolotājs" – klātienē 19.07.2022. filiālēs un 20.07.2022. Rīgā PPMF

Filiālēs – 19.07.2022. Jāierodas klātienē uz iestājpārbaudījuma sākumu plkst. 10.00. pieteikuma apliecinājuma izdrukā norādītajā filiāles telpā, kur būs jāraksta eseja. Pēc tam sekos otra daļa – individuālas pārrunas ar iestājpārbaudījuma komisiju tiešsaistē MS Teams, pieslēgšanas no filiāles datora.

PPMF, Rīgā, Imantas 7. līnija 1  - 20.07.2021. Jāierodas klātienē uz iestājpārbaudījuma sākumu plkst. 10.00. pieteikuma apliecinājuma izdrukā norādītajā telpā, kur būs jāraksta eseja. Pēc tam sekos otra daļa – individuālas atbildes uz iestājpārbaudījuma komisijas jautājumiem.

Lai piedalītos iestājpārbaudījumā klātienē būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pieteikuma apliecinājuma izdruka, ko saņemsiet piesakoties studijām.