Psiholoģijas bakalaura programma ir pirmais solis psihologa kvalifikācijas iegūšanai!

LU piedāvā jaunu, Psihologu likumam atbilstošu psihologu izglītības modeli, kas paredz, ka psihologa kvalifikāciju var iegūt pēc 3 gadu psiholoģijas bakalaura un 2 gadu psiholoģijas profesionālā maģistra programmu apguves.

Psiholoģijas bakalaura studiju programmas mērķis ir dot iespēju studentiem iegūt akadēmisko pamatizglītību psiholoģijā, nodrošināt iespēju studējošiem apgūt teorētiskās zināšanas, pētniecības iemaņas un komunikācijas prasmes, veicināt analītiskās un kritiskās domāšanas iemaņas un pilnveidot prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus. Pēc programmas sekmīgas apgūšanas paveras iespējas tālākām psiholoģijas studijām kā Latvijā, tā arī ārvalstīs.

 Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir izstrādāti šādi uzdevumi:

 1. Nodrošināt teorētisko pamatzināšanu apguvi psiholoģijā.
 2. Veicināt studentu izpratni par psiholoģiju kā zinātni un attīstīt spējas izprast, salīdzināt un izvērtēt dažādas psiholoģijas teorijas.
 3. Nodrošināt apgūto teorētisko zināšanu sekmīgu pielietojumu zinātniskās izpētes darbā, veicināt prasmi izstrādāt pētniecības pamatprincipiem atbilstošu un korektu pētījumu psiholoģijā.
 4. Veicināt profesionālās ētikas izpratni un tās ievērošanu zinātniski pētnieciskajā darbā.
 5. Veicināt analītiskās domāšanas iemaņas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus.
 6. Veicināt psiholoģijas studentu personības izaugsmi, radīt motivāciju tālākizglītībai un mūžizglītībai.


Studiju programmas direktore

Dr.psych., asociētā profesore Anika Miltuze

Psiholoģijas bakalaura studiju programmā studentiem ir iespēja apgūt:

•    Psiholoģijas pamatstudiju kursus (ievads psiholoģijas zinātnē, psihes bioloģiskie pamati, attīstības psiholoģija, personības psiholoģija, sociālā psiholoģija, kognitīvā psiholoģija, metodoloģija, izpētes metodes, patopsiholoģija, eksperimentālā psiholoģija u.c.),
•    Psiholoģijas apakšnozaru kursus, kuru ietvaros studenti pārsvarā padziļina zināšanas dažādās psiholoģijas praktiskajās jomās (psiholoģiskā konsultēšana un ētika, ģimenes psiholoģija, veselības psiholoģija, psihofizioloģija, juridiskā psiholoģija, pedagoģiskā psiholoģija, stresa vadība u.c.), kā arī izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus – kursa un bakalaura darbus.
•    Vispārizglītojošos kursus, kuru ietvaros studenti paplašina akadēmisko redzesloku citās zinātņu nozarēs (filozofija, socioloģija, ekonomikas pamati, tiesību pamati, matemātiskā statistika),
•    Konsultēšanas,  grupu vadīšanas pamatiemaņas un pilnveidot saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Studiju laikā izmantojam šādas mācību metodes:
•    lekcijas un seminārus, kuros tiek izmantotas diskusijas, grupu darbi u.c. aktīvās apmācības formas
•    sociāli-komunikatīvo prasmju pilnveides un personības izaugsmes treniņus
•    patstāvīgos darbus (referāti, esejas, novērojumu veikšana un analīze, interviju ievākšana un analīze, prezentāciju sagatavošana);
•    pētījuma projektu izstrādes un prezentācijas, eksperimentus;
•    zinātniski pētniecisko darbu izstrādes un aizstāvēšanas. 

Starptautiskās ERASMUS programmas ietvaros studentiem ir iespēja studēt Nīderlandē, Vācijā, Zviedrijā, Lietuvā, Polijā, Portugālē, Sovākijā u.c.

Absolvējot psiholoģijas bakalaura studiju programmu, studenti ir ieguvuši šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

Zināšanas un izpratne:

 • absolventi spēj demonstrēt pamatzināšanas psiholoģijā, izpratni par psiholoģiju kā zinātni un spēju kritiski izvērtēt, analizēt un savstarpēji salīdzināt dažādas psiholoģijas teorijas;
 • spēj demonstrēt psiholoģijas zinātnes svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes:

 • absolventi spēj iegūtās zināšanas pielietot zinātniskās izpētes darbā;
 • spēj patstāvīgi un korekti izstrādāt psiholoģijas pētniecības pamatprincipiem un psiholoģijas ētikas principiem atbilstošus pētījumus psiholoģijā;
 • spēj izmantot analītisko un kritisko domāšanu, kā arī zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, spēj pielietot efektīvas problēmu risināšanas stratēģijas;
 • spēj realizēt veiksmīgas kontakta veidošanas un efektīvas komunikācijas prasmes;
 • spēj formulēt un analītiski aprakstīt psiholoģijas zinātnei atbilstošu informāciju, psiholoģijas zinātnes nozarei atbilstošas problēmas un to risinājumus, tos izskaidrot, prezentēt un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;
 • spēj patstāvīgi strukturēt un virzīt savu pašreizējo un tālāko mācīšanos un profesionālo pilnveidi, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.
 • Kompetence:
 • spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju gan no tradicionāliem, gan no mūsdienīgās tehnoloģijas avotiem un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas;
 • spēj izprast un pielietot ētikas principus psiholoģiskajos pētījumos;
 • prot izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties psiholoģijas zinātnes jomas attīstībā.

 

Absolventiem iespējams strādāt dažādās organizācijās kā personāla atlases speciālistu asistentiem, veikt psiholoģiska rakstura pētījumus dažādās pētniecības iestādēs un strādāt citās profesijās, kur nepieciešamas labas komunikācijas prasmes. Iegūtais diploms dod iespēju turpināt studijas Psiholoģijas profesionālajā maģistra studiju programmā, kā arī turpināt studijas maģistra studiju programmā citās zinātņu apakšnozarēs gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Pilna laika klātiene - 3 gadi (6 semestri)

Nepilna laika klātiene - 3,5 gadi (7 semestri)

Studiju maksa gadā: pilna laika klātiene - 2150 EUR; nepilna laika klātiene - 1850 EUR

Uzņemšanai 2018. gada rudens semestrī pilna laika klātienē - 20 budžeta vietas

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā

Vidējā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences psiholoģijas sekcijas 1. – 2. pakāpes ieguvējiem 2018. gadā un psiholoģijas zinātņu nozares 1. – 2. pakāpes ieguvējiem 2019. gadā; LU Jauno pedagogu un psihologu skolas ar izcilību atzīmēto darbu autoriem psiholoģijā 2019. gadā.