Programma paredz apgūt gan akadēmiskās zināšanas par bērna attīstību kā pirmsskolas, tā arī sākumskolas posmos, gan profesionālās prasmes, kas nepieciešamas pirmsskolas un sākumskolas skolotāja darbam. Programma nodrošina pēctecīgu un integrētu zināšanu un prasmju apguvi, kas sekmē skolotāja profesionalitāti un kompetenci. Šo divu kvalifikāciju iegūšana arī piedāvā priekšrocības darba tirgū. Programmā akcentēta tieši integrēta pieeja izglītības satura apguvē gan pirmsskolā, gan sākumskolā, kas pilnībā atbilst jaunākajām kompetenču izglītības tendencēm.

Programmas mērķis: nodrošināt kvalificētu speciālistu sagatavošanu, pamatojoties uz pēctecības principu bērnu izglītošanā pirmsskolā un sākumskolā, nodrošinot iespēju profesionāli apgūt gan pirmsskolas, gan sākumskolas skolotājam nepieciešamās kompetences.

Realizācijas vieta: Rīga; Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Tukuma, Ventspils filiāle


Plašas darba iespējas – absolventi var strādāt pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārizglītojošās skolās  sākumskolas posmā, interešu izglītībā. Šīs programmas absolventus var sastapt starp skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem, metodiķiem, vadītājiem gan Rīgā gan visos Latvijas reģionos.

Pilna laika klātiene: 4 gadi (8 semestri)

Nepilna laika klātiene: 4,5 gadi (9 semestri)

Studiju maksa gadā Rīgā: pilna laika klātiene - 1900 EUR, nepilna laika klātiene - 1500 EUR; filiālēs - 1160 EUR

Uzņemšanai 2019. gada rudens semestrī pilna laika klātienē Rīgā - 25 budžeta vietas

Profesionālais bakalaura grāds izglītībā, pirmsskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikācija

Elektroniskā pieteikšanās studijām notiek no 25. jūnija līdz 9. jūlijam plkst. 16:00, izmantojot e-pakalpojumu www.latvija.lv .
Uzzini vairāk

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai CE krievu valodā
Iestājpārbaudījums

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos
Iestājpārbaudījums

Priekšrocības: Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences pedagoģijas sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. gadā un izglītības zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. gadā; LU Jauno pedagogu un psihologu skolas ar izcilību atzīmēto darbu autoriem 2019. gadā.

Papildu informācija par programmu:

Rīga

Alūksne

Bauska

Cēsis

Jēkabpils

Kuldīga

Tukums

Ventspils