Māszinības - maģistra studiju programma

Studiju programmas mērķis ir attīstīt studējošo profesionālās kompetences, zinātiski pētnieciskās prasmes, kā arī spējas kristiski izvērtēt un pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas māszinībās. 

Studijas sniedz padziļinātas zināšanas veselības aprūpes darba vadīšanā un organizēšanā, veicina māsu profesionālo izaugsmi un vairo intelektuālo potenciālu. Absolventi gūst prasmes nozares izglītības vadībā un spēj nodrošināt pedagoģiskos procesus augstskolās.
 

Programmas direktors

Asoc. prof. Igors Ivanovs

Studiju programmas absolventi iegūtās zināšanas un prasmes var realizēt nozares izglītības vadībā, pedagoģiskajos procesos, kā arī veselības aprūpes darba vadīšanā un organizēšanā. Absolventi strādā augstskolās, ārstniecības iestādēs, valsts pārvaldē un citviet. 

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā. 

2 gadi jeb 4 semestri
Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem; ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 1700 EUR gadā. Citu valstu pilsoņiem – 6400 EUR gadā.
Uzņemšanai 2022. gada rudens semestrī - 2 budžeta vietas
Veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Veselības zinātņu bakalaura grāds māszinībās vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju "Māsa". Cita augstākā izglītība, ja ir iegūta profesionālā kvalifikācija "Māsa" un bakalaura grāds ar apgūtiem pamatkursiem pedagoģijā, psiholoģijā, ekonomikā, lietvedībā, tiesību pamatos un veikts pētījums bakalaura līmenī

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)