Farmācija - maģistra studiju programma

Studenti iegūst zināšanas par:

  • zāļu farmaceitisko formu gatavošanu;
  • zāļu ražošanu un kontroli;
  • zāļu testēšanu zāļu testēšanas laboratorijā;
  • drošu, efektīvu un atbilstīgas kvalitātes zāļu sagatavošanu, testēšanu, uzglabāšanu un izplatīšanu vispārēja un slēgta tipa aptiekās, zāļu lieltirgotavās un zāļu ražošanas uzņēmumos;
  • konsultāciju sniegšanu par zālēm un to lietošanu;
  • aptieku pārvaldību un uzņēmējdarbības pamatiem.

Kursu sadalījums atbilstoši disciplīnām ir: ķīmija - 27%, farmācijas zinātnes - 35%, bioloģija/medicīna - 20%, sociālā farmācija un ekonomika -15,5% un farmācijas normatīvie akti, profesionālā ētika - 2,5% apmērā. Studiju noslēgumā jāizstrādā maģistra darbs.

Iegūtais veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā apliecina, ka absolvents ir apguvis atbilstošas teorētiskās un praktiskās zināšanas par zālēm un vielām, kas tiek izmantotas zāļu ražošanā, par farmaceitisko tehnoloģiju un kontroli, zāļu lietošanu un par normatīvajiem aktiem farmācijas jomā un ir tiesīgs uzsākt farmaceita profesionālo darbību.

2 gadi jeb 4 semestri
ES un EEZ pilsoņiem - 2400 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem - 7000 EUR/gadā.
Uzņemšanai 2021. gada rudens semestrī- 5 budžeta vietas
Veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība farmācijā

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)