Farmācija - maģistra studiju programma

Iegūtais veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā apliecina, ka absolvents ir apguvis atbilstošas teorētiskās un praktiskās zināšanas par zālēm un vielām, kas tiek izmantotas zāļu ražošanā, par farmaceitisko tehnoloģiju un kontroli, zāļu lietošanu un par normatīvajiem aktiem farmācijas jomā un ir tiesīgs uzsākt farmaceita profesionālo darbību.

2 gadi jeb 4 semestri

ES un EEZ pilsoņiem - 2400 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem - 7000 EUR/gadā.

Uzņemšanai 2018. gada rudens semestrī- 5 budžeta vietas

Veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā

Iepriekšējā izglītība:

Veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība farmācijā

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula:
vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)