Akadēmiskās maģistra studiju programmas Epidemioloģija un medicīniskā statistika” mērķis ir nodrošināt augsti kvalificētus epidemioloģijas un medicīniskās statistikas speciālistus Latvijas un Baltijas veselības sistēmai reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī, kuri pārzina un izstrādā epidemioloģisko un citu pētījumu metodoloģiju, spēj veikt sarežģītu datu analīzi un interpretēt rezultātus, balstoties uz jaunākajām starptautiskajām atziņām un atbilstoši starptautisko organizāciju pieprasītajiem standartiem.

Studiju programmas uzdevumi:

  1. Sekmēt zināšanas par mūsdienīgām epidemioloģisko, klīnisko un socioloģisko pētījumu metodēm, virzieniem un veidiem, un pētījumu statistisko apstrādi.
  2. Nodrošināt zināšanas par novatorisku, profesionālu un zinātniski pamatotu lēmumu pieņemšanu saistībā ar veselības aprūpes sistēmu, veselības veicināšanu un veselības aprūpes politiku.
  3. Nodrošināt teorētisko un praktisko zināšanu apvienošanu ar iespēju izstrādāt maģistra darbu gan kā patstāvīga zinātniskās izpētes projektu, gan kā lielāka projekta sastāvdaļu iekļaujoties esošās akadēmiskās vai lietišķās izpētes pētniecības grupās.

Studiju programma ir licencēta 2020. gada 1. jūlijā.

 

2 gadi jeb 4 semestri

ES un EEZ pilsoņiem – 2400 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – 6000 EUR/gadā

Maģistra grāds veselības zinātnēs, kvalifikācijas līmenis: Septītais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) līmenis

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē, medicīnā, zobārstniecībā, farmācijā, psiholoģijā, socioloģijā, dabaszinātnēs, vides zinātnēs, pārtikas zinātnēs, vai citā pielīdzināmā augstākā izglītībā.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (40 x 10 = 400) +  noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + iestājpārbaudījums (15 x 20 = 300)