Zobārstniecība - otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Studiju laikā jāapgūst A daļas kursi/moduļi 191 kredītpunktu apjomā: Filozofija un kognitīvās zinātnes, Profesionālā ētika zobārstniecībā, Neorganiskā ķīmija, Organiskā  ķīmija, Bioķīmijas pamati, Nozares angļu valoda mediķiem, Nozares svešvaloda zobārstiem, Latviešu valoda topošajiem (ārzemju) mediķiem (sarunu prakse), Uzņēmumu dibināšana un vadība veselības aprūpē, Psiholoģija, Šūnu bioloģija, Iedzimtas slimības, Histoloģija, Fizioloģija I, Fizioloģija II, Medicīnas embrioloģija, Vispārējā patoloģija, Farmakoloģija un Imunoloģija I, Mikrobioloģija, Sabiedrības veselība, Epidemioloģija, Uztura mācība, Orālā anatomija, Orālā fizioloģija, Biomateriāli zobārstniecībā, Propedeitika zobārstniecībā, Mutes un sejas žokļu radioloģija, Profilakse un mutes veselības veicināšana, Ortodontija, Orālā patoloģija, Orālā mikrobioloģija, Orālā farmakoloģija, Uzturs un mutes veselība, Diagnostika un ārstēšanas plānošana, Preventīvā zobārstniecība, Dentālās oklūzijas un žokļu funkcijas, Orālā ķirurģija/sāpju kontrole, Orālā medicīna, Periodontoloģija, Karioloģija, Endodontija, Protezēšana, Bērnu zobārstniecība, Gerodontoloģija.

Moduļi:

 • Muskuļu un skeleta sistēma;
 • Elpošanas, gremošanas, izvadorgānu un cirkulatorās sistēmas;
 • Imunoloģija II;
 • Hematoloģija;
 • Sensorā sistēma;
 • Endokrinoloģija;
 • Neiroloģija.
 • Ierobežotās izvēles daļā (B daļa) jāapgūst kursi 4 kredītpunktu apjomā, bet brīvās izvēles daļā (C daļa) jāapgūst kursi 5 kredītpunktu apjomā. 


Studiju laikā paredzēta klīniskā prakse -7.un 10. semestrī.

Pēc diploma un profesionālā sertifikāta iegūšanas studiju programmas "Zobārstniecība” absolvents ir tiesīgs uzsākt patstāvīga darba gaitas gan veselības centros, privātpraksēs, gan izveidot savu praksi.

10 semestri

studiju maksa gadā - 12500 EUR

Vidējā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE bioloģijā vai CE ķīmijā, vai CE fizikā
CE angļu valodā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada atzīme ķīmijā
gada atzīme bioloģijā
gada atzīme angļu valodā

vai

gada atzīme dabaszinībās
gada atzīme angļu valodā

Īpaši nosacījumi:

1) vidējās izglītības dokumentā jābūt vērtējumam ķīmijā, bioloģijā vai dabaszinībās (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu sistēmā) jeb „gandrīz labi”)

2) vidējās izglītības dokumentā jābūt vērtējumam angļu valodā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā) jeb „gandrīz labi”); atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu – TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 80 punkti, vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 5,5 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai FCE (First Certificate in English) – B, vai PTE (Pearson Test of English) General – vismaz B2, vai apliecinājums par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm.

Zobārstniecības studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus nozares speciālistus, kuru teorētiskās un praktiskās iemaņas ir atbilstošas, lai patstāvīgi uzsāktu praktizēt vispārējā zobārstniecībā.

Studiju programmas uzdevums ir sagatavot Latvijas tautsaimniecības un ārvalstu vajadzībām nepieciešamus speciālistus profesionālajai karjerai un/vai tālākām studijām kurā tiks izmantotas programmā apgūtās prasmes un iemaņas. Šī uzdevuma sasniegšanai programma regulāri tiks izvērtēta gan no darba tirgus pieprasījuma, gan studentu vajadzību viedokļa. Programma tiek cieši saistīta ar pētniecību un studenta izvēlētās specializācijas jomas praktisku apgūšanu. Uzdevuma sasniegšanai programmas pasniedzēji koncentrējas ne tikai uz saturu, bet mācīšanas formām, veicinot argumentācijas, aktīvas pozīcijas veidošanas prasmes studentos, ne tikai apmācot, bet arī nostiprinot spējas specializācijā. Svarīgs uzdevums ir attīstīt studentos augstu profesionālo ārsta ētiku. Situācija darba tirgū prasa radošus un zināšanās elastīgus speciālistus, kas izglītosies mūža garumā, tāpēc programma sniedz pamatu studenta turpmākajai izglītībai, zināšanas un iemaņas, kuras programmas beidzējiem ļaus strādāt mutes veselības aprūpes jomā - gan uzņēmējdarbībā, gan valstiskajā sektorā.
 

 • Attīstīt studentu intelektuālās un praktiskās iemaņas un prasmes analizēt un interpretēt zinātniskos datus. Sagatavot studentus starpdisciplināram darbam un zināšanu apmaiņai. Izmantot jaunākās tehnoloģijas apmācībā. Visi zobārstniecības specializācijas kursi tiks piedāvāti e-universitātes Moodle formā. Paredzēts izmantot visas e-universitātes iespējas. Kā apmācību rīki tiks izmantoti Moodle vidē pieejamie Wiki rīki, diskusiju un sarunu forumi, dažādas testu formas, kas nodrošina efektīvu grupu darbu, saziņai izmantojot virtuālo vidi.
 • Attīstīt studentos spēju strādāt internacionālās un starpnozaru speciālistu komandās, kā arī sniegt pietiekamas zināšanas par tiesisko bāzi, kas saistīta ar zobārstniecības praksi gan Latvijā, gan ārvalstīs;
 • Nodrošināt elastīgu pieeju studiju procesa saturam attiecībā uz iespējamām izmaiņām valsts veselības aprūpes sistēmā;
 • Veicināt nepieciešamos nosacījumus Latvijas darba tirgū konkurētspējīgu, augsti kvalificētu zobārstu sagatavošanai.