Radiogrāfija - profesionālā bakalaura studiju programma

Radiogrāfijas profesionālā bakalaura studiju programma sagatavo kompetentus, mūsdienu prasībām atbilstošus, multiprofesionālus speciālistus radiogrāfijā darbam ar modernām digitālām tehnoloģijām un ar prasmēm pacientu aprūpē radioloģijā un staru terapijā. Studiju programma piedāvā iegūt zināšanas un prasmes diagnostiskās radioloģijas, datortomogrāfijas, magnētiskās rezonanses, radionuklīdās diagnostikas, ultrasonogrāfijas, kā arī kodolterapijas un staru terapijas procedūru veikšanā. Studenti apgūst zināšanas par radioloģiskajiem izmeklējumiem, par profesionālās darbības kvalitāti un sadarbību ar ārstiem radiologiem un medicīnas fiziķiem. Pabeidzot studijas students spēj izvērtēt iegūstamo diagnostisko attēlu un veicamo procedūru kvalitāti, pārzin un spēj pielietot radiācijas drošības un aizsardzības pasākumus, tādejādi pasargājot gan pacientu, gan arī sev apkārtējos no jonizējošā starojuma iedarbības.

Studiju programma paredz praksi vadošo ārstniecības iestāžu radioloģijas nodaļās, prakses laikā students apmācīttiesīga speciālista uzraudzībā praktiski pielieto iegūtās zināšanas, veicot diagnostiskos izmeklējumus un terapijas procedūras.

Studiju programmas studenti var doties ERASMUS apmaiņas studijās uz Olomoucas universitāti Čehijā.

Studiju organizācija:       

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00, atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.

Studiju programmas absolventi strādā dažādās ārstniecības iestādēs – slimnīcās, veselības aprūpes centros, doktorātos, privātpraksēs un ir iespēja specializēties ne tikai diagnostiskās radioloģijas metodēs, bet arī radionuklīdajā diagnostikā un staru terapijā.

2 semestri atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības, lūdzu skatīt “Uzņemšanas nosacījumi”.

2950 EUR/gadā

Profesionālā bakalaura grāds radiogrāfijā

Medicīnas koledžu (ar 2004. gadu) absolventus, kuri ieguvuši 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju radiologa asistents, uzņem LU noteikumos noteiktā kārtībā, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 932 – Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos.

Personas, kurām ir pirmā līmeņa augstākā izglītība ar kvalifikāciju radiologa asistents – var uzsākt studijas profesionālā bakalaura studiju programmā „Radiogrāfija” 7. semestrī (4. studiju gads).

Pieteikumu studiju turpināšanai 2019. gada rudenī un dokumentus varēs iesniegt 2019. gada jūlija beigās Medicīnas fakultātē.