Radiogrāfija - profesionālā bakalaura studiju programma

Radiogrāfijas profesionālā bakalaura studiju programma sagatavo kompetentus, mūsdienu prasībām atbilstošus, multiprofesionālus speciālistus radiogrāfijā darbam ar modernām digitālām tehnoloģijām un ar prasmēm pacientu aprūpē radioloģijā un staru terapijā. Studiju programma piedāvā iegūt zināšanas un prasmes diagnostiskās radioloģijas, datortomogrāfijas, magnētiskās rezonanses, radionuklīdās diagnostikas, ultrasonogrāfijas, kā arī kodolterapijas un staru terapijas procedūru veikšanā. Studenti apgūst zināšanas par radioloģiskajiem izmeklējumiem, par profesionālās darbības kvalitāti un sadarbību ar ārstiem radiologiem un medicīnas fiziķiem. Pabeidzot studijas students spēj izvērtēt iegūstamo diagnostisko attēlu un veicamo procedūru kvalitāti, pārzin un spēj pielietot radiācijas drošības un aizsardzības pasākumus, tādejādi pasargājot gan pacientu, gan arī sev apkārtējos no jonizējošā starojuma iedarbības.

Studiju programma paredz praksi vadošo ārstniecības iestāžu radioloģijas nodaļās, prakses laikā students apmācīttiesīga speciālista uzraudzībā praktiski pielieto iegūtās zināšanas, veicot diagnostiskos izmeklējumus un terapijas procedūras.

Studiju programmas studenti var doties ERASMUS apmaiņas studijās uz Olomoucas universitāti Čehijā.

Studiju organizācija            

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00, atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.

Studiju programmas absolventi strādā dažādās ārstniecības iestādēs – slimnīcās, veselības aprūpes centros, doktorātos, privātpraksēs un ir iespēja specializēties ne tikai diagnostiskās radioloģijas metodēs, bet arī radionuklīdajā diagnostikā un staru terapijā.

2 semestri studiju turpināšanā, lūdzu skatīt “Uzņemšanas nosacījumi”

Profesionālā bakalaura grāds radiogrāfijā

Medicīnas koledžu (ar 2004. gadu) absolventus, kuri ieguvuši 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju radiologa asistents, uzņem LU noteikumos noteiktā kārtībā, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 932 – Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos.

Personas, kurām ir pirmā līmeņa augstākā izglītība ar kvalifikāciju radiologa asistents – var uzsākt studijas profesionālā bakalaura studiju programmā „Radiogrāfija” 7. semestrī (4. studiju gads).

Pieteikumu studiju turpināšanai 2019. gada rudenī un dokumentus varēs iesniegt 2019. gada jūlija beigās Medicīnas fakultātē.

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Radiogrāfija” īstenošanas mērķis ir sagatavot kompetentus, mūsdienu prasībām atbilstošus, multiprofesionālus speciālistus radiogrāfijā darbam ar modernām digitālām tehnoloģijām un ar prasmēm pacientu aprūpē radioloģijā un staru terapijā, strādājot dažādās medicīnas aprūpes iestādēs Latvijā. Speciālistu sagatavošana notiek saskaņā ar radiogrāfera profesijas standartu, nodrošinot studējošo personības attīstību un iespēju iegūt otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Uzdevumi mērķa sasniegšanai:

  • nodrošināt radiogrāfera darbā nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvi atbilstoši radiologa asistenta un radiogrāfera profesijas standartiem;
  • attīstīt praktiskās iemaņas radiogrāfijas metožu praktiskai lietošanai;
  • attīstīt praktiskās iemaņas attēla ieguvē, digitālā apstrādē, arhīva izveidē un uzturēšanā, izmeklējuma kvalitātes nodrošinājumā;
  • nodrošināt profesionālo iemaņu un akadēmisko zināšanu izmantošanu praksē studiju laikā;
  • attīstīt organizatoriska, administratīva un pedagoģiska darba iemaņas, kā arī analītiskas spējas un precizitāti normatīvo aktu pielietošanā;
  • attīstīt studentos augstu profesionālo mediķa ētiku un piedāvāt sociālās pamata prasmes komunikācijā, patstāvīgajā un komandas darbā;
  • radīt nepieciešamos nosacījumus Latvijas darba tirgū konkurentspējīgu, augsti kvalificētu radiogrāfijas speciālistu sagatavošanai;
  • nodrošināt elastīgu pieeju studiju procesa saturam attiecībā uz mainīgo ekonomisko situāciju.