Radiogrāfija - profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju programmas tiek īstenota kompetentu, mūsdienu prasībām atbilstošu, multiprofesionālu radiogrāferu sagatavošanai darbam ar modernām digitālām tehnoloģijām. Programmas apguves gaitā studenti iegūst prasmes pacientu aprūpē radioloģijā un staru terapijā, strādājot dažādās medicīnas aprūpes iestādēs Latvijā. Speciālistu sagatavošana notiek saskaņā ar radiogrāfera profesijas standartu, nodrošinot studējošo personības attīstību.
 

Studiju programma piedāvā iegūt zināšanas un prasmes diagnostiskās radioloģijas, datortomogrāfijas, magnētiskās rezonanses, radionuklīdās diagnostikas, ultrasonogrāfijas, kā arī kodolterapijas un staru terapijas procedūru veikšanā. Studenti apgūst zināšanas par radioloģiskajiem izmeklējumiem, par profesionālās darbības kvalitāti un sadarbību ar ārstiem radiologiem un medicīnas fiziķiem. Pabeidzot studijas students spēj izvērtēt iegūstamo diagnostisko attēlu un veicamo procedūru kvalitāti, pārzina un spēj pielietot radiācijas drošības un aizsardzības pasākumus, tādejādi pasargājot gan pacientu, gan arī sev apkārtējos no jonizējošā starojuma iedarbības.

Studiju programma paredz praksi vadošo ārstniecības iestāžu radioloģijas nodaļās. Prakses laikā students apmācīttiesīga speciālista uzraudzībā praktiski pielieto iegūtās zināšanas, veicot diagnostiskos izmeklējumus un terapijas procedūras.

Iespējams noteiktu studiju peridodu pavadīt ārvalstu sadarbības universitātēs Erasmus+ apmaiņas programmas ietvarā .

Studiju organizācija: darba dienās, galvenokārt plkst. 8.30-18.00, atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.

Studiju programmas absolventi strādā dažādās ārstniecības iestādēs – slimnīcās, veselības aprūpes centros, doktorātos, privātpraksēs un ir iespēja specializēties ne tikai diagnostiskās radioloģijas metodēs, bet arī radionuklīdajā diagnostikā un staru terapijā.

2 semestri atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības, lūdzu skatīt "Uzņemšanas nosacījumi".

3000 EUR/gadā

Profesionālā bakalaura grāds radiogrāfijā, kvalifikācija "radiogrāfers"

Medicīnas koledžu absolventus (no 2004. gada), kuri ieguvuši 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju "radiologa asistents", uzņem LU noteikumos noteiktā kārtībā, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 932 – Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos.

Personas, kurām ir pirmā līmeņa augstākā izglītība ar kvalifikāciju "radiologa asistents" – var uzsākt studijas profesionālā bakalaura studiju programmā „Radiogrāfija” 7. semestrī (4. studiju gads).

Uzņemšana studijām 2020./2021. akadēmiskā gada rudens semestrī notiks 3.- 7. augustā. Papildu informācija.