Māszinības - profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju programma sagatavo profesionālas, mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošas māsas, attīstot analītiskās spējas aprūpē, prasmes un kompetences patstāvīgi rīkoties dažādās aprūpes situācijās. Studijas nodrošina zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai un veicina studējošo personības attīstību, ievērojot profesionālās ētikas prasības. Programma veicina māsu izaugsmi un sagatavo tālākām studijām maģistra līmenī.
 

Studiju laikā jāapgūst A daļas kursi 88 kredītpunktu apjomā – Anatomija/biofizika, Fizioloģija/bioķīmija, Medicīniskā latīņu valoda, Propedeitika, Higiēna/vides medicīna, Farmakoloģija, Vispārīgā psiholoģija, Bērna aprūpe, Māsu profesijas filozofija, Māszinību teorija I, Aprūpes plānošana un dokumentācija, Terapija, Ķirurģija, Diagnostika (pacientu sagatavošana), Māsu darba organizācija un vadība, Ievads tiesību zinātnē, Ekonomikas pamati, Lietvedība, Uzņēmumu dibināšana un vadība veselības aprūpē, Klīniskā intervija un diskusija, Vispārīgā pedagoģija, Māsu izglītības filozofija, Pacienta apmācība, Pedagoģiskā darba projekts un Bakalaura darbs.

B kursi jāapgūst 66 kredītpunktu apjomā, bet C daļas kursi 6 kredītpunktu apjomā.

Studiju laikā paredzēta prakse – Klīniskā prakse I, II, III un specialitāti nodrošinošā prakse.

Starptautiskā sadarbība ir ar Getingenes Universitāti (Vācija), Karolinskas Institūtu (Zviedrija), Tartu Universitāti (Igaunija).

Ar bakalaura grādu var turpināt studijas maģistratūrā vai strādāt veselības aprūpes  jomā.

Vidusskolu absolventiem: 4 gadi jeb 8 semestri.

Medicīnas koledžu absolventiem: 1- 2 gadi jeb 2- 4 semestri atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības.

ES un EEZ pilsoņiem - 1750 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem - 5400 EUR/gadā.

Uzņemšanai 1. kursā 2020. gada rudens semestrī - 52 budžeta vietas

Profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē. Iegūstamā kvalifikācija: bērnu aprūpes māsa vai internās aprūpes māsa, vai anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, vai operāciju māsa, vai ambulatorās aprūpes māsa, vai ķirurģiskās aprūpes māsa, vai garīgās veselības aprūpes māsa.


Saskaņā ar iepriekš iegūto izglītību, reflektanti var pieteikties studiju turpināšanai:
7. semestrī - personas ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Māsa”,  ja studiju ilgums ir bijis 3 gadi (120 kredītpunkti) 
5. semestrī (vai 6. semestrī) - personas ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Vecmāte”, „Ārsta palīgs”,  ja studiju ilgums ir bijis 3 gadi (120 kredītpunkti) 
5. semestrī – personas ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Māsa”, ja studiju ilgums ir bijis 2 gadi (80 kredītpunkti)