Māszinības - profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju laikā jāapgūst A daļas kursi 88 kredītpunktu apjomā – Anatomija/biofizika, Fizioloģija/bioķīmija, Medicīniskā latīņu valoda, Propedeitika, Higiēna/vides medicīna, Farmakoloģija, Vispārīgā psiholoģija, Bērna aprūpe, Māsu profesijas filozofija, Māszinību teorija I, Aprūpes plānošana un dokumentācija, Terapija, Ķirurģija, Diagnostika (pacientu sagatavošana), Māsu darba organizācija un vadība, Ievads tiesību zinātnē, Ekonomikas pamati, Lietvedība, Uzņēmumu dibināšana un vadība veselības aprūpē, Klīniskā intervija un diskusija, Vispārīgā pedagoģija, Māsu izglītības filozofija, Pacienta apmācība, Pedagoģiskā darba projekts un Bakalaura darbs.

B kursi jāapgūst 66 kredītpunktu apjomā, bet C daļas kursi 6 kredītpunktu apjomā.

Studiju laikā paredzēta prakse – Klīniskā prakse I, II, III un specialitāti nodrošinošā prakse.

Iegūstamā kvalifikācija: bērnu aprūpes māsa vai internās aprūpes māsa, vai anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, vai operāciju māsa, vai ambulatorās aprūpes māsa, vai ķirurģiskās aprūpes māsa, vai garīgās aprūpes māsa.

Starptautiskā sadarbība ir ar Getingenes Universitāti (Vācija), Karolinskas Institūtu (Zviedrija), Tartu Universitāti (Igaunija).

Ar bakalaura grādu var turpināt studijas maģistratūrā vai strādāt veselības aprūpes  jomā.

2 - 4 semestri atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības, lūdzu skatīt "Uzņemšanas nosacījumi"

studiju maksa gadā - 1636 EUR

budžeta vietas - 26

Profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē

2019. gadā uzņemšana 1. semestrī nenotiks.

Studiju uzsākšana profesionālā bakalaura studiju programmā "Māszinības" ir atkarīga no iepriekš iegūtās izglītības. Reflektanti var pieteikties studiju turpināšanai:
7. semestrī - personas ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Māsa”,  ja studiju ilgums ir bijis 3 gadi (120 kredītpunkti) 
5. semestrī (vai 6. semestrī) - personas ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Vecmāte”, „Ārsta palīgs”,  ja studiju ilgums ir bijis 3 gadi (120 kredītpunkti) 
5. semestrī – personas ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Māsa”, ja studiju ilgums ir bijis 2 gadi (80 kredītpunkti)