Māszinības - profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju programma sagatavo profesionālas, mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošas māsas, attīstot analītiskās spējas aprūpē, prasmes un kompetences patstāvīgi rīkoties dažādās aprūpes situācijās. Studijas nodrošina zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai un veicina studējošo personības attīstību, ievērojot profesionālās ētikas prasības. Programma veicina māsu izaugsmi un sagatavo tālākām studijām maģistra līmenī.
 

Studiju laikā jāapgūst A daļas kursi 88 kredītpunktu apjomā – Anatomija/biofizika, Fizioloģija/bioķīmija, Medicīniskā latīņu valoda, Propedeitika, Higiēna/vides medicīna, Farmakoloģija, Vispārīgā psiholoģija, Bērna aprūpe, Māsu profesijas filozofija, Māszinību teorija I, Aprūpes plānošana un dokumentācija, Terapija, Ķirurģija, Diagnostika (pacientu sagatavošana), Māsu darba organizācija un vadība, Ievads tiesību zinātnē, Ekonomikas pamati, Lietvedība, Uzņēmumu dibināšana un vadība veselības aprūpē, Klīniskā intervija un diskusija, Vispārīgā pedagoģija, Māsu izglītības filozofija, Pacienta apmācība, Pedagoģiskā darba projekts un Bakalaura darbs.

B kursi jāapgūst 66 kredītpunktu apjomā, bet C daļas kursi 6 kredītpunktu apjomā.

Studiju laikā paredzēta prakse – Klīniskā prakse I, II, III un specialitāti nodrošinošā prakse.

Starptautiskā sadarbība ir ar Getingenes Universitāti (Vācija), Karolinskas Institūtu (Zviedrija), Tartu Universitāti (Igaunija).

Pēc bakalaura grāda ieguves iespējams turpināt studijas maģistratūrā vai strādāt veselības aprūpes jomā.

Māsas strādā slimnīcās, rehabilitācijas centros, privātpraksēs un citās ārstniecības iestādēs, patstāvīgi veicot pacientu aprūpi, piedaloties ārstniecībā, kā arī izglītojot pacientus, viņu ģimenes loeckļus un sabiedrību.

Vidusskolu absolventiem: 4 gadi jeb 8 semestri. Medicīnas koledžu absolventiem: 1- 2 gadi jeb 2- 4 semestri atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības.
ES un EEZ pilsoņiem - 1800 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem - 5400 EUR/gadā.
Uzņemšanai 1. kursā 2021. gada rudens semestrī - 100 budžeta vietas.
Profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē. Iegūstamā kvalifikācija: vispārējās aprūpes māsa.

Uzņemšana 1. semestrī:
Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
CE matemātikā*
* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Saskaņā ar iepriekš iegūto izglītību, medicīnas koledžu absolventi var pieteikties studiju turpināšanai:
7. semestrī - personas ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Māsa”,  ja studiju ilgums ir bijis 3 gadi (120 kredītpunkti) 
5. semestrī – personas ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Māsa”, ja studiju ilgums ir bijis 2 gadi (80 kredītpunkti)