Farmācija - bakalaura studiju programma

Farmācijas programmas saturs ir starptautiski reglamentēts un paredz apgūt darba tirgum nepieciešamās farmācijas un informācijas tehnoloģiju prasmes un zināšanas par medikamentiem un medikamentu ražošanā izmantotajām vielām, jaunākajiem zinātnes sasniegumiem farmācijas pamatdisciplīnās. Mācību saturs paredz iegūt labas farmācijas prakses kompetences un akcentē zinātniski pamatotas pieejas nozīmi veselības aizsardzības sistēmā. Programmā tiek ievēroti farmaceitiskās aprūpes pamatprincipi un realizācijas veidi, un bakalaura darba izstrādes laikā attīstās studentu patstāvīgā darba iemaņas.

Bakalaura studiju programmas obligātajā daļā (A daļā)  kopā paredzēts apgūt kursus 86 kredītpunktu apjomā – Augu un dzīvnieku bioloģija, Anatomija un fizioloģija, Praktiskā farmācija, Profesionālā ētika, Latīņu valoda, Medicīniskā terminoloģija, Vispārīgā ķīmija, Medicīnas mikrobioloģija, Imunoloģija, Farmakognozija, Neorganiskā ķīmija, Patfizioloģija, Analītiskā ķīmija, Farmakoloģija un farmakoterapija, Organiskā ķīmija, Farmakokinētika, Zāļu vielu metabolisms, Bioķīmija I, Farmācijas ķīmija, Fizika, Klīniskā farmācija, Zāļu formu tehnoloģija, Toksikoloģija un vides bioķīmija, Informātika, Datu bāzes, Ārstniecisko vielu biosintēze augos, Šūnu bioloģija. 
 
Ierobežotās izvēles daļā (B daļā) paredzēts apgūt kursus 22 kredītpunktu apjomā. Brīvās izvēles daļā (C daļā) paredzēts apgūt kursus 12 kredītpunktu apjomā. 
 
Starptautiskā sadarbība notiek Erasmus programmas ietvaros. Populārākās apmaiņas universitātes ir Florences Universitāte (Itālijā), Helsinku Universitāte (Somijā) un Koimbras Universitāte (Portugālē), kā arī Utrehtas Augstskola (Nīderlandē).
Ar bakalaura grādu var turpināt studijas maģistrantūrā, jo lai iegūtu tiesības strādāt kā farmaceits, ir nepieciešams farmācijas maģistra grāds. Farmācijas bakalauri drīkst strādāt farmaceitiskos uzņēmumos, aģentūrās un zinātniskos institūtos. LU bakalaura studiju programma „Farmācija” ir vienīgā studiju programma Latvijā, kurā iegūst bakalaura grādu farmācijā.

Ar bakalaura grādu var turpināt studijas maģistrantūrā vai strādāt farmaceitiskās darbības jomās, kur nav nepieciešams farmaceita sertifikāts. 

6 semestri

studiju maksa gadā - 2000 EUR

2018./2019. ak.gadā 1.kursā ir 15 budžeta vietas

Veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā

Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
 

CE ķīmijā vai CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
CE latviešu valodā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme ķīmijā vai dabaszinībās 
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā 
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos 

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam ķīmijā vai vismaz viduvējam (ne zemākam par 5) vērtējumam dabaszinībās

Papildu punkti: LU Jauno mediķu skolas absolventi 2018. un 2019. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 10 punktus. LU Jauno mediķu skolas absolventi 2016. un 2017. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 5 punktus

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. un 2019. gadā

Programmas pamatmērķis ir nodrošināt studentus ar nepieciešamo zināšanu un praktisko iemaņu kopu, lai turpinātu savu izglītību farmācijas maģistra studiju programmā. Vispārējais programmas mērķis ir nodrošināt individuālas personas attīstību demokrātiskā sabiedrībā, sniegt zinātnisku pamatojumu farmācijas attīstībai un sniegt kvalitatīvas zināšanas, kas veicina absolventu spējas viegli pielāgoties mainīgajām darba tirgus prasībām.
Specifiskie programmas uzdevumi:

  • nodrošināt pietiekamas zināšanas par medikamentiem un ārstniecības vielām, kuras izmanto farmācijas rūpniecībā, labas ražošanas praksi, kā arī par sintētisko un dabas vielu īpašībām;
  • nodrošināt atbilstošas zināšanas par farmaceitisko tehnoloģiju un zāļu fizikālām, ķīmiskām, bioloģiskām un mikrobioloģiskām īpašībām, kā arī par zāļu kvalitātes kontroles metodēm;
  • attīstīt patstāvīgas pētniecības prasmes studentiem, uzsverot uz zinātni balstītu pieeju veselības aprūpes sistēmai, principiem un farmaceitiskās aprūpes sniegšanai, kā arī sniegt zināšanas par zāļu pareizu uzglabāšanu;
  • nodrošināt atbilstošas zināšanas par zāļu metabolismu, farmakoloģisko aktivitāti, farmakovigilanci, farmakokinētiku, farmakoģenētiku un toksikoloģiju;
  • nodrošināt pietiekamas zināšanas par farmācijas pamatdisciplīnām: farmaceitisko tehnoloģiju, farmācijas ķīmiju, farmakognoziju, farmakoloģiju un labu aptieku praksi, attīstot uz zinātnes sasniegumiem balstītās zināšanas;
  • iepazīstināt studentus ar jaunākajām pētniecības metodēm, kā arī ar valsts programmām farmācijā, integrāciju ES ietvaros un vispārpieņemtām vadlīnijām farmaceitiskai izglītībai, kuras uzdevums ir veidot kopējo darba tirgu ES valstīs;
  • apmācīt studentus patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai un mudināt viņus turpināt izglītību maģistra studiju programmās;
  • nodrošināt pietiekamas zināšanas par ar farmācijas un veterinārfarmācijas praksi saistītās likumdošanas prasībām.