Farmācija - bakalaura studiju programma

Studiju programmas saturs ir starptautiski reglamentēts un paredz apgūt darba tirgum nepieciešamās prasmes farmācijā un informācijas tehnoloģijās, zināšanas par medikamentiem un medikamentu ražošanā izmantotajām vielām, kā arī jaunākajiem zinātnes sasniegumiem farmācijas pamatdisciplīnās. Mācību saturs paredz iegūt labas farmācijas prakses kompetences un akcentē zinātniski pamatotas pieejas nozīmi veselības aizsardzības sistēmā. Programmā tiek ievēroti farmaceitiskās aprūpes pamatprincipi un realizācijas veidi, bet studentu patstāvīgā darba iemaņas tiek attīstītas bakalaura darba izstrādes laikā.
 

Studiju programmas obligātajā (A) daļā tiek apgūti kursi 86 kredītpunktu apjomā: Augu un dzīvnieku bioloģija, Anatomija un fizioloģija, Praktiskā farmācija, Profesionālā ētika, Latīņu valoda, Medicīniskā terminoloģija, Vispārīgā ķīmija, Medicīnas mikrobioloģija, Imunoloģija, Farmakognozija, Neorganiskā ķīmija, Patfizioloģija, Analītiskā ķīmija, Farmakoloģija un farmakoterapija, Organiskā ķīmija, Farmakokinētika, Zāļu vielu metabolisms, Bioķīmija I, Farmācijas ķīmija, Fizika, Klīniskā farmācija, Zāļu formu tehnoloģija, Toksikoloģija un vides bioķīmija, Informātika, Datu bāzes, Ārstniecisko vielu biosintēze augos, Šūnu bioloģija. 
 
Ierobežotās izvēles (B) daļā tiek apgūti kursi 22 kredītpunktu apjomā, bet brīvās izvēles (C) daļā studenti 12 kredītpunktu apjomā var apgūt citās fakultātēs, citās nozarēs. 
 
Iespējams noteiktu studiju peridodu pavadīt ārvalstu sadarbības augstskolās Erasmus+ un citu programmu ietvaros. Populārākās apmaiņas universitātes ir Florences Universitāte Itālijā, Helsinku Universitāte Somijā un Koimbras Universitāte Portugālē, kā arī Utrehtas Augstskola Nīderlandē.

Ar bakalaura grādu var turpināt studijas maģistrantūrā vai strādāt farmaceitiskās darbības jomās, kur nav nepieciešams farmaceita sertifikāts. Farmācijas bakalauri drīkst strādāt farmaceitiskos uzņēmumos, aģentūrās un zinātniskos institūtos.

3 gadi jeb 6 semestri
2400 EUR/gadā
Uzņemšanai 2021. gada rudens semestrī - 12 budžeta vietas
Veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
CE latviešu valodā
CE matemātikā*

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme ķīmijā vai dabaszinībās 
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā 
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos 

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgai (ne zemākai par 4) gada atzīmei ķīmijā vai vismaz viduvējai (ne zemākai par 5) gada atzīmei dabaszinībās

Papildu punkti: LU Jauno mediķu skolas absolventi 2021. un 2022. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 10 punktus. LU Jauno mediķu skolas absolventi 2019. un 2020. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 5 punktus

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2021. un 2022. gadā.