Farmācija - bakalaura studiju programma

Farmācijas programmas saturs ir starptautiski reglamentēts un paredz apgūt darba tirgum nepieciešamās farmācijas un informācijas tehnoloģiju prasmes un zināšanas par medikamentiem un medikamentu ražošanā izmantotajām vielām, jaunākajiem zinātnes sasniegumiem farmācijas pamatdisciplīnās. Mācību saturs paredz iegūt labas farmācijas prakses kompetences un akcentē zinātniski pamatotas pieejas nozīmi veselības aizsardzības sistēmā. Programmā tiek ievēroti farmaceitiskās aprūpes pamatprincipi un realizācijas veidi, un bakalaura darba izstrādes laikā attīstās studentu patstāvīgā darba iemaņas.

Bakalaura studiju programmas obligātajā daļā (A daļā)  kopā paredzēts apgūt kursus 86 kredītpunktu apjomā – Augu un dzīvnieku bioloģija, Anatomija un fizioloģija, Praktiskā farmācija, Profesionālā ētika, Latīņu valoda, Medicīniskā terminoloģija, Vispārīgā ķīmija, Medicīnas mikrobioloģija, Imunoloģija, Farmakognozija, Neorganiskā ķīmija, Patfizioloģija, Analītiskā ķīmija, Farmakoloģija un farmakoterapija, Organiskā ķīmija, Farmakokinētika, Zāļu vielu metabolisms, Bioķīmija I, Farmācijas ķīmija, Fizika, Klīniskā farmācija, Zāļu formu tehnoloģija, Toksikoloģija un vides bioķīmija, Informātika, Datu bāzes, Ārstniecisko vielu biosintēze augos, Šūnu bioloģija. 
 
Ierobežotās izvēles daļā (B daļā) paredzēts apgūt kursus 22 kredītpunktu apjomā. Brīvās izvēles daļā (C daļā) paredzēts apgūt kursus 12 kredītpunktu apjomā. 
 
Starptautiskā sadarbība notiek Erasmus programmas ietvaros. Populārākās apmaiņas universitātes ir Florences Universitāte (Itālijā), Helsinku Universitāte (Somijā) un Koimbras Universitāte (Portugālē), kā arī Utrehtas Augstskola (Nīderlandē).

Ar bakalaura grādu var turpināt studijas maģistrantūrā vai strādāt farmaceitiskās darbības jomās, kur nav nepieciešams farmaceita sertifikāts. Farmācijas bakalauri drīkst strādāt farmaceitiskos uzņēmumos, aģentūrās un zinātniskos institūtos. LU bakalaura studiju programma „Farmācija” ir vienīgā studiju programma Latvijā, kurā iegūst bakalaura grādu farmācijā.

3 gadi jeb 6 semestri

ES un EEZ pilsoņiem - 2400 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem - 6000 EUR/gadā.

Uzņemšanai 2018. gada rudens semestrī - 15 budžeta vietas

Veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā

Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
 

CE ķīmijā vai CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
CE latviešu valodā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme ķīmijā vai dabaszinībās 
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā 
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos 

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam ķīmijā vai vismaz viduvējam (ne zemākam par 5) vērtējumam dabaszinībās

Papildu punkti: LU Jauno mediķu skolas absolventi 2018. un 2019. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 10 punktus. LU Jauno mediķu skolas absolventi 2016. un 2017. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 5 punktus

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. un 2019. gadā