Ārstniecība - otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

 • Studiju programma ir veidota balstoties uz Skandināvijas valstu pieredzi, un to pamatā ir princips – studiju centrā ir students;
 • Studentu grupas ir nelielas, bet apmācība – personalizēta;
 • Studiju programma ir vispusīga, jo atšķirībā no specializētajām augstskolām papildu piedāvā kursu izvēli, dodot iespēju apgūt arī citu zinātņu nozaru priekšmetus (tas ir iespējams tikai klasikā tipa universitātē, kur tie visi ir pārstāvēti), piemēram, svešvalodas, psiholoģiju, ekonomiku un tiesības, kas jaunajiem speciālistiem ļauj daudz veiksmīgāk konkurēt darba tirgū un veidot karjeru;
 • Studentiem jau no pirmā kursa ir iespēja iesaistīties zinātniskajā darbā, jo LU ir zinātnes universitāte;
 • Ārstniecības programma – topošajiem ārstiem intensīva prakse sākas jau trešajā kursā, veiksmīgi kombinējot teorētisko un praktisko apmācību. Turklāt prakses laiks slimnīcās ir ne tikai ilgāks, nekā citās universitātēs, bet prakse ir individuāla un iekļauj reālu praktizēšanu, nevis tikai novērojumus.

Studiju laikā jāapgūst A daļas kursi 222 kredītpunktu apjomā – Normālā anatomija, Neorganiskā ķīmija, Ievads šūnu bioloģijā, Medicīniskā latīņu valoda, Ievads medicīnas studijās, Psiholoģija, Fizika, Organiskā ķīmija, Vispārējā un speciālā histoloģija, Ģenētikas pamati, Bioķīmijas pamati, Medicīnas embrioloģija, Cilvēka fizioloģija, Fizikālā, rehabilitācijas un sporta medicīna, Medicīnas bioķīmija, Mikrobioloģija, Parazitoloģija, Imunoloģija, Vispārējā patoloģija, Molekulārā ģenētika, Farmakoloģija, Iekšķīgo slimību propedeitika, Vides veselība, Vizuālā diagnostika, Ķirurģijas elementi, Iekšķīgās slimības, Orgānu un sistēmu patoloģija, Dzemdniecība, Dermatoveneroloģija, Sabiedrības veselība un epidemioloģija, Pediatrija, Ginekoloģija, Infekcijas, Ķirurģija, Neiroloģija, Uroloģija, Medicīnas vēsture un ētika, Narkoloģija, Oftalmoloģija, Otorinolaringoloģija, Onkoloģija, radioloģija, tiesu medicīna, Specializētā ķirurģija un anestezioloģija, Psihiatrija, Neiroķirurģija, Ortopēdija. B kursi jāapgūst 10 kredītpunktu apjomā, bet C daļas kursi 8 kredītpunktu apjomā.

Studiju laikā paredzēta prakse – Klīniskās aprūpes pamati (prakse) (5.semestris), Klīniskā prakse (5., 7., 8., 10., 11.semestris); Neatliekamās un pirmās palīdzības kurss (prakse) (6.semestris); Mācību prakse ģimenes medicīnā (12.semestris); Mācību prakse iekšķīgajās slimībās (12.semestris); Mācību prakse ķirurģijā (12.semestris).

Starptautiskā sadarbība ERASMUS ir ar Helsinku Universitāti (Somija), Florences Universitāti un Bari Universitāti (Itālija), Plovdivas Medicīnas Universitāti (Bulgārija), Tesaloniku Universitāti (Grieķija), Koimbras Universitāti (Portugāle), Getingenes Universitāti (Vācija), Karolinskas Institūtu (Zviedrija), Tartu Universitāti (Igaunija), Utrehtas Universitāti (Nīderlande), Tuzlas Universitāte (Bosnija&Hercogovina). Darba iespējas: turpināt studijas rezidentūrā, strādāt sertificēta ārsta uzraudzībā, kā arī stāties doktorantūrā.

Turpināt studijas rezidentūrā, strādāt sertificēta ārsta uzraudzībā, kā arī stāties doktorantūrā.

12 semestri

studiju maksa gadā - 2820 EUR

budžeta vietas - 35

Ārsta grāds

Iepriekšējā izglītība:

Vidējā izglītība
Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)
Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
CE bioloģijā vai CE ķīmijā, vai CE fizikā
Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: 
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā 
gada atzīme ķīmijā vai bioloģijā, vai dabaszinībās 
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā 
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos 
Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam 1) bioloģijā, ķīmijā vai 2) dabaszinībās
Papildu punkti: LU Jauno mediķu skolas absolventi 2018. un 2019. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 10 punktus. LU Jauno mediķu skolas absolventi 2016. un 2017. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 5 punktus
Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas vai bioloģijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. un 2019. gadā

Programmas mērķi: nodrošināt ārsta izglītību, kas atbilst Eiropas Savienības Padomes direktīvai 2005/36/EEK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un LR Likuma par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu prasībām un sagatavo ārstu, kas ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku, veicot slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju; sagatavot ārstus, kas iekļaujas salīdzināmā grādu sistēmā Eiropā, radot darbaspēka brīvas pārvietošanās iespējas, un nodrošina sabiedrību ar kvalificētu ārstniecisko aprūpi; ārsta izglītību kopumā veido teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas, ārsta cienīga (profesionāla) attieksme un uzvedība.

Studiju programmas uzdevumi:

 • apgūt zinātņu nozares un metodes, uz kurām balstās medicīna;
 • apgūt veselu un slimu cilvēku morfoloģiju (struktūru), funkcijas (fizioloģiju), un psiholoģiju;
 • iegūt zināšanas par veselību un tās veicināšanu, kā arī slimībām, to profilaksi un aprūpi indivīda, ģimenes un sabiedrības kontekstā, apgūt pamata klīniskās prasmes (ievākt anamnēzi, veikt vispārēju objektīvo izmeklēšanu un interpretēt rezultātus, kompetenti veikt noteiktas manipulācijas), un personāla savstarpējās attiecības, kas nodrošina augstu medicīniskās aprūpes standartu. Apgūt modernas tehnoloģijas, diagnostiku, ārstniecību un profilaksi;
 • apgūt problēmu risināšanas iemaņas, spēju patstāvīgi pilnveidot zināšanas profesionālās dzīves laikā;
 • apgūt teorētisko zināšanu, praktisko un pētniecības iemaņu līmeni, kas ļauj turpināt studijas rezidentūrā un doktorantūrā;
 • sagatavot topošo ārstu un piedalīties profesionālā mūžizglītībā.