Ķīmijas maģistra studiju programma piedāvā iegūt augstāko akadēmisko izglītību ķīmijā kā vienā no fundamentālo dabaszinātņu jomām. Studijas paredzētas studentiem, kas vēlas kļūt par augstas klases speciālistiem ķīmijā un konkurēt darba tirgū, vai arī turpināt studijas doktorantūrā.

Ķīmijas maģistra akadēmisko studiju mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un kompetences galvenajās ķīmijas pamatnozarēs un vienā no izvēlētajām apakšnozarēm, kā arī attīstīt un pilnveidot zinātniskā darba prasmes.

Programmas galvenie uzdevumi ir:

 • nodrošināt iespēju apgūt vispārīgas padziļinātas zināšanas un prasmes ķīmijas pamatvirzienos un sniegt izpratni par ķīmijas nozares attīstību, radošu un inovatīvu darbību;
 • sniegt padziļinātas zināšanas un prasmes kādā no izvēlētajām ķīmijas apakšnozarēm (analītiskajā ķīmijā, organiskajā ķīmijā, fizikālajā ķīmijā);
 • nodrošināt zinātnisko pētījumu veikšanu;
 • attīstīt studentos augstu profesionālo ētiku;
 • tālāk pilnveidot vispārējās prasmes (komunikācijas prasmes, darba organizācijas, pašorganizācijas prasmes u.c.);
 • dot motivāciju tālākizglītībai un profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.

Ķīmijas maģistra studiju programmā studenti apgūst:

 1. Obligāto  daļu, kur padziļināti tiek apgūti ķīmijas pamatkursi, kā arī veikti zinātniskie pētījumi, kas apkopoti divos kursa darbos (26 KP)un maģistra darbā (20 KP);
   
 2. Ierobežotās izvēles kursus, kuri ir sadalīti divās daļās:
 • studiju kursi atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam: Analītiskā ķīmija, Fizikālā ķīmija, Organiskā ķīmija (24KP). Uzsākot studijas, studenti izvēlas apkšvirzienu;
   
 • brīvās izvēles daļas kursi (10KP). Studenti var izvēlēties kursus, kas paplašina  zināšanas un prasmes izvēlētajā apakšvirzienā, kā arī izvēlēties citu apakšvirzienu obligātos vai izvēles daļas kursus.  Līdz ar to ir iespējas apgūt gan kursus Medicīnas ķīmija, Bioanalītiskās un farmaceitiskās analīzes, Tiesu ķīmija u.c.

Programmas absolventi strādā dažādās zinātniski pētnieciskās iestādēs, ķīmijas un farmācijas ražošanas uzņēmumos, kvalitātes kontroles laboratorijās, tiesu ekspertīžu laboratorijās, vides aizsardzības dienestos un mācību iestādēs, kā arī visdažādākos uzņēmumos saistībā ar ķīmiju un dabaszinātnēm. Piemēram, akciju sabiedrībā “Grindeks”, akciju sabiedrībā “Olainfarm”, Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Koksnes ķīmijas institūtā, Hidroekoloģijas institūtā, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” u.c.  Absolventiem ir iespējas arī turpināt studijas doktorantūrā Latvijā vai ārvalstīs.

2 gadi, kopā 4 semestri, 80 kredītpunkti
Studiju maksa gadā - 2600 EUR
Uzņemšanai 2023. gada rudens semestrī - 40 budžeta vietas
Dabaszinātņu maģistrs ķīmijā

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Dabaszinātņu bakalaura grāds vai tam pielīdzināma otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs, pārtikas tehnoloģijā, farmācijā, tai skaitā dabaszinātņu skolotāja kvalifikācija

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400).