Ķīmijas maģistra studiju programma piedāvā iegūt augstāko akadēmisko izglītību ķīmijā kā vienā no fundamentālo dabaszinātņu jomām. Studijas paredzētas kā studentiem, kas plāno tālāk izglītoties doktorantūrā un kļūt par augstas klases speciālistiem ķīmijā, kā arī tiem, kas vēlas konkurēt darba tirgū.

Ķīmijas maģistra akadēmisko studiju mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un kompetences galvenajās ķīmijas pamatnozarēs un vienā no izvēlētajām apakšnozarēm, kā arī attīstīt un pilnveidot zinātniskā darba prasmes.

Programmas galvenie uzdevumi ir:

  • nodrošināt iespēju apgūt vispārīgas padziļinātas zināšanas un prasmes ķīmijas pamatvirzienos un sniegt izpratni par ķīmijas nozares attīstību, radošu un inovatīvu darbību;
  • sniegt padziļinātas zināšanas un prasmes kādā no izvēlētajām ķīmijas apakšnozarēm (analītiskajā ķīmijā, organiskajā ķīmijā, fizikālajā ķīmijā, ķīmijas didaktikā);
  • nodrošināt zinātnisko pētījumu veikšanu;
  • attīstīt studentos augstu profesionālo ētiku;
  • tālāk pilnveidot vispārējās prasmes (komunikācijas prasmes, darba organizācijas, pašorganizācijas prasmes u.c.);
  • dot motivāciju tālākizglītībai un profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.

2017.gadā programmai ir piešķirta kvalitātes zīme “Chemistry Eiromaster,” ko piešķir Eiropas Ķīmijas tematiskā tīkla asociācija (ECTNA), sertifikāts Nr. EM 1602, 30.03.2017.

Ķīmijas maģistra studiju programmā ir divas daļas: 1) obligātā daļa, kur padziļināti tiek apgūti ķīmijas pamatkursi, kā arī veikti zinātniskie pētījumi, kas apkopoti divos kursa darbos un maģistra darbā (40 kredītpunkt); 2) izvēles daļā ir iespēja izvēlēties studiju kursus atbilstoši interesējošai specializācijai, kas apkopoti trīs apakšnozaru pamatmoduļos: Fizikālā ķīmija, Organiskā ķīmija, Analītiskā ķīmija un divos apakšmoduļos Pārtikas ķīmija un Ķīmijas didaktika.

Programmas absolventi strādā dažādās zinātniski pētnieciskās iestādēs, ķīmijas un farmācijas ražošanas uzņēmumos, kvalitātes kontroles laboratorijās, vides aizsardzības un mācību iestādēs, kā arī visdažādākos uzņēmumos saistībā ar ķīmiju un dabaszinātnēm. Piemēram, akciju sabiedrībā “Grindeks”, akciju sabiedrībā “Olainfarm”, Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Koksnes ķīmijas institūtā, Hidroekoloģijas institūtā, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”, pilsētu un uzņēmumu vides aizsardzības dienestos, kvalitātes kontroles laboratorijās, tiesu ekspertīžu laboratorijās u.c. Absolventiem ir iespējas arī turpināt studijas doktorantūrā Latvijā vai ārvalstīs.

2 gadi, kopā 4 semestri, 80 kredītpunkti

Studiju maksa gadā - 2000 EUR

Uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī - 45 budžeta vietas

Dabaszinātņu maģistrs ķīmijā

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Dabaszinātņu bakalaura grāds vai tam pielīdzināma otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs, pārtikas tehnoloģijā, farmācijā, tai skaitā dabaszinātņu skolotāja kvalifikācija

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400).