Programma pašreiz atrodas licencēšanas procesā

Programmas kods

 

Studiju virziens

Iekšējā drošība un civilā aizsardzība

Fakultāte

Ķīmijas fakultāte

Iegūstamais grāds

 

Programmas direktors

Henrijs Kaļķis, prof.

Programmas apjoms

120 KP vai 180 ECTS

Programmas īstenošanas forma, ilgums

pilna laika: klātiene
6 semestri

Studiju maksa uzsākot studijas 2022. gada rudens semestrī

 

Studiju vietu skaits uzņemšanai

2022. rudens semestrī
Budžeta vietas - 0

2022. rudens semestrī
Maksas vietas - 15

Studiju valoda

Latviešu / angļu

Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas mērķis ir sagatavot zinātņu doktorus, augstākās kvalifikācijas pētniekus un speciālistus ar atbilstošām zināšanām, prasmēm un kompetencēm par cilvēkfaktora nozīmi darba procesos, drošību darbā un arodveselību, kā arī iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu

Studiju programmas uzdevumi:

  1. Nodrošināt padziļinātas teorētiskas zināšanas par cilvēkfaktoru, drošību darbā un arodveselību studiju virzienā un veicināt prasmes, veicot zinātniskus un pētnieciskus darbus.
  2. Sekmēt iemaņas zinātniskām diskusijām par cilvēkfaktora, drošības darbā un arodveselības pētniecisko jomu un ar to saistītām tēmām.
  3. Pilnveidot doktorantiem zināšanas par mūsdienu cilvēkfaktora, drošības darbā un arodveselības teorijām un zinātniski pētnieciskām metodēm.
  4. Veicināt doktorantiem zināšanas un iemaņas pedagoģiskajā darbā.
  5. Nodrošināt starptautiski nozīmīgu pētījumu veikšanu, to rezultātu ziņošanu un dalību starptautiskajās kā arī vietēja mēroga konferencēs.

Programmas studiju rezultāti

Doktora programmas plānotie rezultāti ir:

  • spēj kritiski analizēt, izvērtēt un veidot jaunas idejas;
  • spēj sazināties ar kolēģiem, plašāku starptautisko zinātnisko sabiedrību un sabiedrību kopumā savā profesionālajā jomā;
  • spēj veicināt zinātnes un tehnoloģisko progresu uz zināšanām balstītā sabiedrībā;
  • spēj izstrādāt un piemērot metodoloģiju jaunu problēmu risināšanā, izstrādājot stratēģiju un rīcības plānu, lai atrisinātu šo problēmu.

Uzņemšanas nosacījumi

1)   Maģistra grāds inženierzinātnēs; darba aizsardzībā; dabaszinātnēs; sociālajās zinātnēs, t.sk. ekonomikā un uzņēmējdarbībā, tiesību zinātnēs, izglītības zinātnēs, psiholoģijā; medicīnas un veselības zinātnēs, t.sk., medicīnā, farmācijā, sabiedrības veselībā; vai tam pielīdzināma izglītība.

2)   Iestājpārrunas. Lai pieteiktos studijām, reflektants iesniedz un mutiski aizstāv plānotā zinātniskā pētījuma anotāciju. Reflektantu konkursa rezultātā, reflektanti tiek imatrikulēti izvēlētajā studiju programmā saskaņā ar rezultātiem, ko veido sekojošo kritēriju summa: • zinātnisko iestrādņu vērtējums • plānotā zinātniskā pētījuma anotācijas un mutiskās aizstāvēšanas komisijas vērtējums. Kopējie uzņemšanas kritēriji LU doktora studiju programmās norādīti: www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/doktorantura/. Iestājpārrunas notiek latviešu vai angļu valodā, attiecīgi studijām latviešu valodā un angļu valodā.

3)   Studijām angļu valodā nepieciešams angļu valodas zināšanu līmenis vismaz B1 vai IELTS testa rezultāts vismaz 5.5 punkti (kārtots pēdējo 10 gadu laikā) vai cits angļu valodas zināšanu novērtējums, starptautiska valodas testa līdzvērtīgs rezultāts, vai eksāmena atzīme (vismaz 7) no iepriekšējās augstākās izglītības diploma pielikuma. Nepieciešamības gadījumā reflektanta angļu valodas zināšanu novērtējums var tikt veikts iestājpārrunu laikā.

4)   Ārvalstu pretendentiem nepieciešama Latvijas zinātnes maģistra grādam pielīdzināta izglītība, to izvērtē Akadēmiskās Informācijas centrs (AIC) un izsniedz atbilstošu izziņu.

Kontaktinformācija

Ķīmijas fakultāte, Rīgā, Jelgavas ielā 1
Programmas direktors: profesors Henrijs Kaļķis, e-pasts: henrijs.kalkis@lu.lv
Studiju procesa metodiķe: Madara Jākobsone, e-pasts: madara.jakobsone@lu.lv