Dabaszinātņu (Ķīmijas) doktora studiju programma

Doktora studiju programma "Dabaszinātnes: Ķīmija" nodrošina zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu ķīmijas zinātnes apakšnozarēs.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus specialistus kādā no ķīmijas apakšnozarēm,  dodot doktorantiem padziļinātas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīga  akadēmiskā  un zinātniski-pētnieciskā darba veikšanai. Doktora studiju programmas nodrošināšanā ciešā sadarbībā ar Ķīmijas fakultāti iesaistīti arī Latvijas un LU zinātniskie institūti. Ir arī iespēja vienlaicīgi studēt kopīgā doktorantūrā ar kādu citu ārzemju universitāti.

   

Doktorantūras padomes priekšsēdētājs

Ķīmijas doktora studiju programma piedāvā studijas sekojošās ķīmijas apakšnozarēs:

  • Analītiskā ķīmija
  • Fizikālā ķīmija
  • Neorganiskā ķīmija
  • Organiskā ķīmija

Doktorantūras studiju laikā jānokārto promocijas eksāmeni atbilstoši izvēlētajam ķīmijas apakšvirzienam, specialitātē un svešvalodā. Jāizstrādā promocijas darbs atbilstoši izvēlētajai pētījuma tēmai.

Programmas absolventi var strādāt universitātēs, zinātniski pētnieciskajos institūtos, uzņēmumu pētniecības un kvalitātes kontroles laboratorijās, dažādās testēšanas laboratorijās. Iespēja pašiem veidot savus privātos uzņēmumus un dažāda veida laboratorijas, kā arī turpināt  pēcdoktorantūras pētījumu projektus  ārzemēs.

PLK - 3 gadi, NLK –4 gadi
Studiju maksa gadā - 2800 €
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs

Maģistra grāds, ķīmijā, fizikā, inženierzinātnēs, vides zinātnēs vai minētajiem maģistra grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms.

Imatrikulācija notiek pēc promocijas darba tēmas prezentācijas Ķīmijas doktora studiju programmas padomē, izvērtējot plānotā zinātniskā pētījuma kvalitāti un atbilstību LU un Latvijas zinātnes prioritārajiem pētījumu virzieniem, kā arī pretendenta kvalifikāciju (t.sk. motivāciju, iepriekšējās iestrādes, uzstāšanos konferencēs, dalību pētnieciskajos projektos, stažēšanos,  kā arī  zinātnisko publikāciju skaitu par plānoto promocijas darba tēmu).  Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas, kas tiek ņemta vērā, ieskaitot pretendentus budžeta vietās.

Sekretāre: Iveta Ancāne

iveta.ancane@lu.lv

Ķīmijas fakultāte, Rīgā, Dabas mājā Jelgavas ielā 1