Studiju programma izstrādāta balstoties uz darba aizsardzības vecākā speciālista profesijas standartu, kā arī tās izstrādē ņemti vērā jaunākie OSHA-EU organizēto pētījumu rezultāti par tendencēm darba vides risku attīstībā un EK norādes uz prioritātēm. Tā vērsta uz mainīgās sabiedrības un darba tirgus vajadzībām, pilnveidojot prasmes, kas nodrošinās iegūti prasmju un kompetenču atbilstību nozares attīstības tendencēm nākotnē. Piedāvātās studiju programmas ietvaros apgūtās prasmes ļaus tās absolventam orientēties uzņēmuma darbībā kopumā, ļaus veikt pamatotus un precīzus aprēķinus ražošanas procesu drošības pilnveidei, vienlaikus uzlabojot šo procesu veiktspēju. Programma tiek īstenota kopā ar dažādu LU fakultāšu docētājiem, un mācību procesā ir iesaistīti  vairāk kā desmit pieredzējuši nozares profesionāļi. Studenti apgūst darba aizsardzības sistēmas izveidi uzņēmumā, darba vides risku novērtēšanu un pārvaldību.  Programma sniedz zināšanas par dažādiem darba vides riskiem, tajā skaitā jomās, kas saistītas ar  biodrošību, nanodrošību

Apgūstamie priekšmeti: 

  • Arodveselības pamatprincipi un darba higiēna
  • Arodveselības riski un arodslimību uzskaite un izmeklēšanas pamati
  • Bioloģiskie darba vides riski un biodrošība
  • Darba aizsardzības sistēmas izveide un organizācija
  • Darba vides drošības organizēšana un uzturēšana
  • Darba vide nozarēs
  • Ilgtspējīga attīstība un vide
  • Ķīmiskās vielas un to drošība
  • Nenotehnoloģiju drošība

 

Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves.

Personas, kas ieguvušas 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā, ir tiesīgas veikt visus darba aizsardzības speciālista pienākumus, tai skaitā darba vides iekšējo uzraudzību un darba vides risku novērtēšanu. Darba aizsardzības speciālists vajadzīgs katrā darba vietā: cehā, ofisā, laboratorijā, kokzāģētavā u.c. Šie speciālisti var tikt nodarbināti kā darba aizsardzības speciālisti jebkurā Latvijas uzņēmumā, strādāt kompetentajās institūcijās vai sniegt pakalpojumus darba aizsardzībā uzņēmumos, kā arī var tikt nodarbināti kā darba inspektori Valsts darba inspekcijā.

NLK( Nepilna laika klātiene) - 9 semestri (4,5 gadi)

Studiju maksa gadā: NLK- 1100 EUR

Profesionālā bakalaura grāds darba aizsardzībā

1.līmeņa profesionālo izglītību darba aizsardzībā ieguvušie absolventi studijas LU var uzsākt 5. vai 6. semestrī, pēc individuāla studiju plāna.

Šajā situācijā, iesniedzot dokumentus, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un iepriekšējo 1. līmeņa profesionālo izglītību apliecinošs dokuments ar pielikumiem. Ja kopš diploma ieguves mainīts vārds/uzvārds, nepieciešams dokuments, kas to apliecina (piemēram, laulības apliecība).

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE matemātikā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos