Studiju programma izstrādāta balstoties uz darba aizsardzības vecākā speciālista profesijas standartu, kā arī tās izstrādē ņemti vērā jaunākie OSHA-EU organizēto pētījumu rezultāti par tendencēm darba vides risku attīstībā un EK norādes uz prioritātēm. Tā vērsta uz mainīgās sabiedrības un darba tirgus vajadzībām, pilnveidojot prasmes, kas nodrošinās iegūti prasmju un kompetenču atbilstību nozares attīstības tendencēm nākotnē. Piedāvātās studiju programmas ietvaros apgūtās prasmes ļaus tās absolventam orientēties uzņēmuma darbībā kopumā, ļaus veikt pamatotus un precīzus aprēķinus ražošanas procesu drošības pilnveidei, vienlaikus uzlabojot šo procesu veiktspēju. Programma tiek īstenota kopā ar dažādu LU fakultāšu docētājiem, un mācību procesā ir iesaistīti  vairāk kā desmit pieredzējuši nozares profesionāļi. Studenti apgūst darba aizsardzības sistēmas izveidi uzņēmumā, darba vides risku novērtēšanu un pārvaldību.  Programma sniedz zināšanas par dažādiem darba vides riskiem, tajā skaitā jomās, kas saistītas ar  biodrošību, nanodrošību

Apgūstamie priekšmeti: 

 • Arodveselības pamatprincipi un darba higiēna
 • Arodveselības riski un arodslimību uzskaite un izmeklēšanas pamati
 • Bioloģiskie darba vides riski un biodrošība
 • Darba aizsardzības sistēmas izveide un organizācija
 • Darba vides drošības organizēšana un uzturēšana
 • Darba vide nozarēs
 • Ilgtspējīga attīstība un vide
 • Ķīmiskās vielas un to drošība
 • Jauno tehnoloģiju drošība

Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves.

Personas, kas ieguvušas 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā, ir tiesīgas veikt visus darba aizsardzības speciālista pienākumus, tai skaitā darba vides iekšējo uzraudzību un darba vides risku novērtēšanu. Darba aizsardzības speciālists vajadzīgs katrā darba vietā: cehā, ofisā, laboratorijā, kokzāģētavā u.c. Šie speciālisti var tikt nodarbināti kā darba aizsardzības speciālisti jebkurā Latvijas uzņēmumā, strādāt kompetentajās institūcijās vai sniegt pakalpojumus darba aizsardzībā uzņēmumos, kā arī var tikt nodarbināti kā darba inspektori Valsts darba inspekcijā.

NLK( Nepilna laika klātiene) - 9 semestri (4,5 gadi) NLK ( Nepilna laika klātiene) Darba aizsardzības 1.līmeņa (koledžas) programmu beidzējiem - 2,5 gadi
Studiju maksa gadā:PLK- 1500, NLK- 1100 EUR
Profesionālā bakalaura grāds darba aizsardzībā

Darba aizsardzības 1.līmeņa (koledžas) programmu beidzējiem ir iespējams uzsākt mācības Latvijas Universitātes profesionālā bakalaura studiju programmā "Arodveselība un drošība darbā" 5.semestrī (3.kurss)

Lai uzsāktu studijas 5. semestrī (3. kursā) 2021./2022. akadēmiskajā gadā zemāk minētā pieteikuma veidlapa jāiesniedz no 28.06.2021. līdz 31.07.2021.

Lai iestātos 3. kursā, aicinām aizpildīt pieteikuma veidlapu.

 • Jāpievieno iepriekšējās izglītības diploma un tā pielikumu kopija
 • Veidlapa jāiesniedz Ķīmijas fakultātē, noaūtot to kopā ar minētajiem izglītības dokumentiem uz e-pastu: kf@lu.lv. Fakultātē tiks sagatavots un slēgts studiju līgums.

Gan veidlapu, gan līgumu iespējams parakstīt elektroniski.

 • Nepieciešams samaksāt reģistrācijas maksu 30 EUR.

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Reģ. Nr.: 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums

   

Uzņemšanas nosacījumi uzņemšanai 1. semestrī.

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE matemātikā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos