TIESĪBU ZINĀTNE - PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

Studiju programma paredzēta augstākā līmeņa profesionālu tiesību speciālistu sagtavošanai. Pieejams plašs izvēles kursu klāsts - tajā skaitā arī virkne kursu angļu valodā. Saskaņā ar valsts noteiktajiem standartiem, paredzētas četru veidu studiju prakses dažādās tiesību nozarēs. Profesionālo iemaņu apguvei un pilnveidei studējošie var līdzdarboties Juridiskās prakses un palīdzības centrā, pieredzējušu juristu un docētāju vadībā sniedzot konsultācijas centra klientiem un vienlaikus iegūstot kredītpunktus. Studijas notiek augsti kvalificētu mācībspēku vadībā, starp kuriem ir tiesneši, zvērināti advokāti, dažādu valsts institūciju vadītāji un citi nozares profesionāļi.  

Programmas direktore

1. studiju gadā studējošie apgūst juridiskās metodes tiesību piemērošanai, vides tiesības, komerctiesības, Eiropas Savienības starptautiskās privāttiesības un starptautisko civilprocesu, tiesību filozofiju, kā arī psiholoģijas un pedagoģijas pamatus. Papildus studenti no plaša obligātās izvēles kataloga var izvēlēties sev saistošākos kursus dažādās tiesību apakšnozarēs latviešu un angļu valodā. Studenti uzsāk maģistra darba izstrādi.

2. studiju gadā studējošie dodas praksē civiltiesību, krimināltiesību un administratīvo tiesību jomā, kā arī praksē, kas saistīta ar izvēlēto maģistra darba tematu. Studenti pilnīgi izstrādā un aizstāv maģistra darbu, kā arī kārto jurista kvalifikācijas valsts eksāmenu.

Absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, kura ļauj strādāt visplašākajā spektrā juridisko profesiju – tiesās, advokatūrā, notariātā, valsts un pašvaldību iestādēs, privātos uzņēmumos, kā arī Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijās. Pēc normatīvajos aktos noteiktā vecuma sliekšņa un kvalifikācijas prasību sasniegšanas absolventi var pretendēt uz tiesneša, zvērināta advokāta, notāra, tiesu izpildītāja u.c. amatiem.

2 gadi jeb 4 semestri pilna laika klātienē. Studijas notiek darba dienās plkst. 16.30-21.30. Obligātos A daļas studiju kursus plāno no plkst. 18.15.
Studiju maksa gadā - 2700 EUR
Uzņemšanai 2022. gada rudens semestrī - 37 budžeta vietas
Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē, kvalifikācija: jurists

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds tiesību zinātnē vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē, ja šajās programmās apgūti tiesību zinātnes kursi vismaz 80 kredītpunktu apmērā

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula reflektantiem, kuri pretendē uz valsts budžeta finansētu studiju vietu: vidējā svērtā atzīme (40 x 10 = 400) + iestājpārbaudījums (60 x 10 = 600).

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula reflektantiem, kuri nepretendē uz valsts budžeta finansētu studiju vietu: vidējā svērtā atzīme (100 x 10 = 1000)