PIRMSTIESAS IZMEKLĒŠANA - PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

Studēt var tikai tiesībaizsardzības iestāžu (Valsts policijas, Militārās policijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas, Prokuratūras vai Iekšējās drošības biroja) amatpersonas.
Programmas „Pirmstiesas izmeklēšana”* mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē atbilstoši Latvijas izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūras 7. līmenim, īstenojot valsts vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās studijas tiesību zinātnē, kuras balstās stingros un labi apgūtos nozares teorētiskajos pamatos, ir atbilstošas jurista profesijas standartam, ir praktiski piemērojamas un dod iespējas programmas absolventiem patstāvīgi veikt jurista profesionālo darbību un veikt teorētiskus pētījumus.  

*Studiju programma 01.08.2023. ir licencēta

 

Programmas direktore

Prof. Kristīne Strada-Rozenberga

Studiju programmas uzdevums ir sagatavot nozares speciālistus, kas spēj atbildīgi, ar iniciatīvu, precīzi, atbilstoši jurista darba profesionāliem standartiem darboties individuāli un komandā, patstāvīgi izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un pētnieciskās metodes konkrētu problēmu risināšanā. Programmas mērķis ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi tiesību zinātnē, kas nodrošina iespēju attīstīt spējas interpretēt tiesību normas, radīt jaunas un pilnveidot esošās, kā arī sagatavot studējošos jaunrades, pētnieciskam darbam tiesību zinātnē.

Tiks apgūti šādi studiju kursi  - „Tiesību teorijas, filozofijas, socioloģijas un Latvijas tiesību vēstures problēmjautājumi”, „Mūsdienu valststiesības”, „Mūsdienu nacionālās privāttiesības”, „Komerctiesības”, „Privāttiesisko strīdu risināšanas tiesiskie mehānismi, „Starptautisko publisko un Eiropas Savienības tiesību  aktuālie jautājumi”, „Prakse jurista profesijā (krimināltiesiskajā jomā)”  u.c.

Nepilna laika studijas – 2 gadi un 5 mēneši jeb 5 semestri
Valsts budžets
38
Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē. Jurista kvalifikācija

Bakalaura grāds tiesību zinātnē vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē, ja šajās programmās apgūti tiesību zinātnes kursi vismaz 80 kredītpunktu apmērā.