TIESĪBU ZINĀTNE - BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

Bakalaura studiju programma ir pirmais solis ceļā uz jurista kvalifikācijas iegūšanu. Tās galvenais mērķis ir sniegt pamatzināšanas un kompetences visās tiesību nozarēs. Studentiem ir iespēja specializēties, izvēloties interesējošās nozares kursus no obligātās izvēles kursu kataloga. Lai arī programma praksi neparedz, praktiskās iemaņas tiek iegūtas, izmantojot tādas studiju metodes kā kāzusu (juridisku problēmsituāciju) risināšana, tiesas procesa izspēles u. tml. Studijas notiek augsti kvalificētu mācībspēku vadībā, starp kuriem ir tiesneši, zvērināti advokāti, dažādu valsts institūciju vadītāji un citi nozares profesionāļi.

Programmas direktore

Studējošie apgūst tādas tiesību nozares kā Latvijas tiesību vēsture, tiesību teorija, jurista ētika, juridiskā angļu valoda, konstitucionālās tiesības, saistību tiesības, lietu tiesības, mantojuma tiesības, ģimenes tiesības, darba tiesības, administratīvās tiesības, Eiropas Savienības tiesības, starptautiskās publiskās tiesības, starptautiskās privāttiesības, kā arī civilprocesa, kriminālprocesa un administratīvā procesa tiesības. Papildus studenti no obligātās izvēles kataloga var izvēlēties sev saistošākos kursus dažādās tiesību apakšnozarēs.

Pēdējā studiju gadā studenti izstrādā un aizstāv bakalaura darbu.

Tā kā bakalaura studiju programmas sekmīga apguve ir priekšnoteikums studiju turpināšanai maģistra līmenī un jurista kvalifikācijas ieguvei, absolventi var strādāt gan valsts pārvaldē, gan privātos uzņēmumos, kā arī tiesās, advokatūrā, prokuratūrā, notariātā, Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijās.

3 gadi jeb 6 semestri (PLK - pilna laika klātiene). Studijas notiek darba dienās, plkst. 8.30 - 18.00 saskaņā ar konkrētās dienas nodarbību plānojumu. 4 gadi jeb 8 semestri (NLN - nepilna laika neklātiene). Studijas notiek sestdienās - divreiz mēnesī, plkst. 9.00 - 18.10.
PLK – 2500 EUR/gadā, NLN – 1800 EUR/gadā
Uzņemšanai 2022. gada rudens semestrī pilna laika klātienē – 38 budžeta vietas
Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību sākot no 2004. gada: 
CE latviešu valodā*
CE angļu, franču vai vācu valodā*
CE matemātikā*
Gada atzīme vēsturē vai gada atzīme sociālajās zinībās un vēsturē, vai gada atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs, vai gada atzīme sociālajās zinātnēs
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas: 
Gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
Gada atzīme angļu, franču vai vācu valodā
Gada atzīme vēsturē vai gada atzīme sociālajās zinībās un vēsturē, vai gada atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs, vai gada atzīme sociālajās zinātnēs
Gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā);
Gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos.

Papildu punkti: LU Jauno juristu universitātes noslēguma testa kārtotāji 2023. gadā, kuri ieguvuši vismaz 70% no vērtējuma, papildus iegūst 50 punktus

Priekšrocības: Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences tiesību zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2022. un 2023. gadā; LU Jauno juristu universitātes noslēguma testa 1. – 3. vietas ieguvējiem 2023. gadā.

Pilna laika klātiene

Metodiķe Kristīne Ābele
E-pasts: kristine.abele@lu.lv  
Tālrunis: 67034586

Nepilna laika neklātiene

Metodiķe Baiba Beļicka
E-pasts: baiba.belicka@lu.lv
Tālrunis: 67034598