Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas - maģistra studiju programma

Starpdisciplinārā daudzvalodu studiju programma piedāvā augsta līmeņa akadēmisko izglītību Eiropas ģeogrāfiskā areāla dominējošo valodu un kultūrvides jomā kā vēsturiskā, tā mūsdienu skatījumā.

Programmā vērts studēt, lai gūtu vispusīgu izpratni par valodas, literatūras un kultūras savstarpējās mijiedarbes procesiem, padziļinātu zināšanas par noteiktas valodas/kultūrvides jomu (klasiskajām valodām un antīko kultūrmantojumu, ģermāņu (vācu), romāņu (franču, spāņu, itāļu), slāvu (krievu), kā arī Baltijas jūras reģiona kultūrvidi) un apgūtu mūsdienās aktuālas pētniecības metodes to izziņā.

Maģistra studiju programmu “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas” veido piecas apakšprogrammas:

 • Baltijas jūras reģiona studijas
  Apakšprogramma sagatavo kvalificētus analītiķus ar kompetenci Baltijas jūras reģionā, ekspertus ar vispusīgu izpratni par kultūras, vides un sabiedrības procesiem, to universālām un lokālām izpausmēm, speciālām zināšanām par reģiona svarīgākajiem kultūras un sabiedrības fenomeniem un to digitālajiem resursiem, kā arī to attīstību ilgtspējas kontekstā, pētniekus, kuri veicinātu un stiprinātu reģionālo sadarbību.
  Apakšprogrammas vadītājs – prof. Valdis Muktupāvels, e-pasts: valdis.muktupavels@lu.lv 
 • Ģermānistika
  Apakšprogramma sagatavo akadēmiski kvalificētus ģermānistikas speciālistus un sniedz izglītību, kas ļauj pievērsties zinātniski pētnieciskajai darbībai Baltijas reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma un mūsdienu ģermānistikas aktuālo jautājumu izpētē. Apakšprogramma izgaismo dažādus ģermānistikas aspektus kopējā humanitāro zinātņu kontekstā, bet starpkultūru skatījumā – Baltija-Vācija-Skandināvija – īpaša uzmanība ir pievērsta Baltijai svarīgo vēsturisko un mūsdienās aktuālo saikņu izzināšanai.
  Apakšprogrammas vadītāja – prof. Ineta Balode, e-pasts: ineta.balode@lu.lv 
 • Klasiskās studijas
  Latvijā unikālā Klasisko studiju apakšprogramma sniedz filoloģiskas un kultūrvēsturiskas zināšanas par Eiropas klasiskās senatnes svarīgākajiem kultūrfenomeniem, piedāvā seno valodu (latīņu un sengrieķu), antīkās literatūras un kultūras, mitoloģijas, rētorikas un tekstveides jomas jautājumu izziņu, vienlaikus iepazīstot to ietekmi uz ideju un vērtību attīstību vēlāko laiku Eiropas un jo īpaši Baltijas reģiona kultūrainā.
  Apakšprogrammas vadītāja – prof. Ilze Rūmniece, e-pasts: ilze.rumniece@lu.lv 
 • Romānistika
  Apakšprogramma sagatavo augsti kvalificētus romāņu – franču, spāņu, itāļu – valodu speciālistus maģistra līmenī, līdz ar akadēmisko izglītību romānistikas jomā sniedzot profesionālo ievirzi kulturoloģijā, valodu mācīšanā un tulkošanā.
  Zināšanas un prasmes romānistikas jomā apvienotas ar starpdisciplināru vēstures, ģeogrāfijas, ekonomikas, politikas u. tml. jautājumu izziņu.
  Apakšprogrammas vadītāja – prof. Jeļena Vladimirska, e-pasts: jelena.vladimirska@lu.lv 
 • Rusistika un slāvistika
  Apakšprogramma sagatavo augsti kvalificētus, konkurētspējīgus speciālistus krievu un slāvu valodniecības un literatūrzinātnes jomā. Apakšprogramma ir orientēta uz reģionālajām un starpkultūru studijām, īpaša uzmanība tiek pievērsta krievu valodas un literatūras funkcionēšanai plašā sociālkultūras kontekstā, slāvu valodu un literatūras raksturojumam teorētiskā līmenī, kā arī slāvu valodu un literatūras kontaktiem ar latviešu valodu, literatūru un kultūru.
  Apakšprogrammas vadītāja – asoc. prof. Nataļja Šroma natalja.sroma@lu.lv 

Programmas direktore

Dr. philol., asoc. prof. Gita Bērziņa

Programmā ir gan kopīgo studiju kursu daļa, gan apakšprogrammu piedāvātie specializācijas kursi literatūrzinātnē un kultūrā, valodniecībā un starpdisciplinārās studijās, gan izvēles daļa, kurā studējošajiem ir iespēja individualizēt savas studijas un apgūt tieši sev interesējošos kursus.

Visi programmas studenti apgūst tādus studiju kursus kā Salīdzināmā literatūrzinātne; Kultūras mantojums un jaunās identitātes; Valodas teorijas un valodu daudzveidība; Reģionu valodu un kultūru kontakti; Pētniecība un komunikācija; Projekta izstrāde humanitārajās zinātnēs.

Apakšprogrammā “Baltijas jūras reģiona studijas”:
Reģionālās un lokālās kultūras Baltijā; Baltijas jūras reģiona kultūras vēstures aspekti; Baltijas jūras reģiona tautu literatūra; Mūzika un audiovizuālie mediji Baltijas jūras reģionā; Valodas politika Baltijas jūras reģiona valstīs; Valodu kontakti Baltijas jūras reģionā; Digitālie valodas un kultūras resursi; Somugristikas aktuālās problēmas; Baltijas jūras reģiona iedzīvotāji un attīstība; Ilgtspējīga izglītības kultūrvide u.c.
Studiju valoda – angļu, latviešu.

Apakšprogrammā “Ģermānistika”:
Vāciskās kultūrvides reģionālie un transnacionālie aspekti; Kultūrzinātnes paradigmas ģermānistikā; Mediji, komunikācija un kultūras mediālie procesi ģermānistikā; Mūsdienu literatūras teorijas attīstības tendences; Vārds diahronijā un leksikogrāfijas vēsture; Valoda un reģionalitāte; Lingvistiskā pragmatika; Ziemeļvalstu valodu un kultūru kontakti un kontrasti; Starpkultūru komunikācija ekonomikā un lietišķo tekstu translatoloģiskie aspekti; Literāro tekstu tulkošana u.c.
Studiju valoda – vācu, latviešu, angļu.

Apakšprogramma “Klasiskās studijas”:
Antīkā kultūrmantojuma izpēte: starpnozaru aspekts; Antīkā mitoloģija literatūrā un mākslā; Eiropas literatūras dzejas un drāmas žanri: sengrieķu un romiešu pamats; Eiropas literatūras prozas žanri: sengrieķu un romiešu pamats; Klasisko valodu vēsture; Rētorika un publiskā runa: klasiskais mantojums; Antīkā kultūrmantojuma recepcija Baltijā; Humānistu teksti Baltijā; Grieķu/latīņu tekstu tulkošanas un atdzejas praktikums; Digitālā vide klasiskajām studijām u.c.
Studiju valoda: latviešu, angļu.

Apakšprogrammā “Romānistika”:
Starpkultūru komunikācija; Nacionālā specifika un aktuālas tendences romāņu valodu telpas literatūrā; Mutvārdu runa romāņu valodās: teorētiskās pieejas un lingvistiskā analīze; Tulkojumzinātne romāņu valodu kontekstā; Romāņu valodu apguve: pieejas un inovācijas; Mūsdienu franču literatūras tekstu analīze; Franču kultūras semiotika: kino un teātris; Franču valodas leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija; Valoda un diplomātija; Modernisms Spānijas un Latīņamerikas mākslā un literatūrā; Mūsdienu Spānijas kultūra un sabiedrība; Spāņu valodas leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija; Valodu kontakti un valodu politika Spānijā; Sabiedrība un diskursa daudzveidība mūsdienu Itālijā; Itāļu valodas leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija; Lingvistiskā daudzveidība un variācijas mūsdienu Itālijā; Valodu kontakti un valodu politika Itālijā u.c.
Studiju valoda: franču, spāņu vai itāļu (pēc studējošo izvēles), latviešu, angļu.

Apakšprogramma “Rusistika un slāvistika”:
Mūsdienu krievu literatūra un kultūra; XX-XXI gs. krievu literatūras teorijas un vēstures aktuālās problēmas; Mūsdienu slāvu folkloras problēmas; Literatūra slāvu valstīs un postkoloniālās studijas; Krievu valoda teorētiskajā un lietišķajā aspektā; Krievu un latviešu valodu kontaktu vēsture un teorija; Mūsdienu slāvu valodu teorētiskā gramatika; Krievu un slāvu valodu etnopsiholingvistika un politiskā lingvistika; Krievu un slāvu literatūra Baltijas reģionā; Slāvu literatūra tulkojumos; Baltijas reģiona krievu kultūra 20. – 21. gs. sākumā; Etnokultūru stereotipi slāvu valodās, literatūrā un folklorā u.c.
Studiju valoda: krievu, latviešu, angļu.
 

Studiju programmas “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas” absolventi var strādāt dažādās valsts, nevalstiskajās un privātajās institūcijās – Latvijas un citu valstu diplomātiskajās pārstāvniecībās, dažādās Latvijas un Eiropas, tostarp tulkošanas, institūcijās, augstskolās un skolās, pētniecības institūcijās, masu medijos un reklāmas aģentūrās, redakcijās un izdevniecībās, bibliotēkās, valodu mācību centros, tūrisma aģentūrās, dažādu profilu Latvijas un pasaules uzņēmumos u.c.

Absolvējot maģistra studiju programmu, iespējams turpināt studijas doktorantūrā.

Pilna laika klātiene – 2 gadi (4 semestri)
Studiju maksa gadā Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 2300EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – 3300EUR/gadā.
Uzņemšanai 2023. gada rudens semestrī budžeta vietas: Baltijas jūras reģiona studijas - 7; Ģermānistika – 7; Klasiskās studijas – 7; Romānistika – 7; Rusistika un slāvistika – 7
Humanitāro zinātņu maģistra grāds valodu studijās

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

Konkursa vērtēšanas kritēriji: vidējā svērtā atzīme pamatstudijās (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400) pamatstudijās.

Papildu nosacījumi apakšprogrammās:

Apakšprogrammā “Baltijas jūras reģiona studijas”

1) Latvijas valstspiederīgajiem nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;

 2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, nepieciešama angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu.

Apakšprogrammā “Ģermānistika”

1) Latvijas valstspiederīgajiem - personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas “Vācu filoloģija” absolventi, nepieciešama vācu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko vācu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par vācu valodas prasmi, kas atbilst vismaz B2 līmenim, vai vērtējums vācu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta vācu valodā;

2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, nepieciešama vācu un angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu

Apakšprogrammā “Klasiskās studijas”

Personām, kurām izglītības dokumentā nav vērtējuma latīņu/sengrieķu valodā un antīkajā literatūrā, maģistra studiju programmas 1. studiju gadā ir papildus jāapgūst izlīdzinošie pamatkursi (latīņu valoda, sengrieķu valoda, antīkā literatūra Eiropas kultūrvēstures kontekstā).

Apakšprogrammā “Romānistika”

1) Latvijas valstspiederīgajiem - personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas “Franču filoloģija” absolventi, nepieciešama franču, spāņu vai itāļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko franču, spāņu vai itāļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par franču, spāņu vai itāļu valodas prasmi, kas atbilst vismaz B2 līmenim, vai vērtējums franču, spāņu vai itāļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta franču, spāņu vai itāļu valodā. Franču, spāņu vai itāļu valodas prasmi var apliecināt arī LU HZF Romānistikas nodaļas Itālistikas, Ibēristikas vai Franču valodas un frankofonijas centru speciālistu atzinums reflektantu kvalificēšanās pārbaudē intervijas formā;

2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, nepieciešama franču, spāņu vai itāļu valodas prasme un angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu

Apakšprogramma “Rusistika un slāvistika”

1) Latvijas valstspiederīgajiem - personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas “Krievu filoloģija” absolventi, nepieciešama krievu valodas prasme, kuru apliecina vērtējums krievu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)) vai LU HZF Krievu valodas kā svešvalodas eksaminācijas centra izsniegts sertifikāts, izņemot gadījumus, kad krievu valoda ir dzimtā valoda un/vai iepriekšējā izglītība iegūta krievu valodā;

 2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, nepieciešama krievu un angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 

Apakšprogrammā “Ģermānistika”

2022./2023. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Vācu filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi).

Apakšprogrammā “Klasiskās studijas”

2022./2023. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Klasiskā filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi).

Apakšprogrammā “Romānistika”

2022./2023. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Franču filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi).

Apakšprogrammā “Rusistika un slāvistika”

2022./2023. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Krievu filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi).

 

Kontaktinformācija - studiju programmas metodiķes

Ilona Vītola (apakšprogrammās “Baltijas jūras reģiona studijas”), tālr. 6703 4905, e-pasts: ilona.vitola@lu.lv

Sandra Tanne (apakšprogrammās “Ģermānistika”, “Romānistika”, “Klasiskās studijas”), tālr. 6703 4919, e-pasts: sandra.tanne@lu.lv

Jeļena Sevastjanova (apakšprogrammā “Rusistika un slāvistika”), tālr. 6703 4924, e-pasts: jelena.sevastjanova@lu.lv

 

Uzņemšanas grafiks maģistra līmeņa studijās fakultātēs 2023./2024. ak. gadam