Baltu filoloģija - maģistra studiju programma

Programmas mērķis – sagatavot augstas akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas latviešu valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, teātra zinātnes, baltistikas un lituānistikas speciālistus, kuri būs Latvijas nākotnes kultūras un valodas telpas veidotāji. Uzdevumi:
  1. Sekmēt jaunas starpdisciplināras zināšanas un mūsdienīgu prasmju apguvi;
  2. Izmantot jaunas pasniegšanas metodes, attīstīt studentu spējas patstāvīgi apgūt, kritiski analizēt un likt lietā iegūtās zināšanas;
  3. Studiju kursos saglabāt, attīstīt un transformēt akadēmiskās zinātnes tradīcijas baltu filoloģijā.
Studiju laikā iegūtās kompetences un prasmes:
  1. Spēt strādāt individuāli un grupās un tās vadīt;
  2. Strukturēt loģiskā veidā pētniecības rezultātus;
  3. Prast pārvaldīt informāciju – atrast un analizēt informāciju, kas nāk no dažādiem avotiem;
  4. Atspoguļot savas personīgās vērtības un kritiski izvērtēt koncepcijas, idejas, teorijas;
  5. Spēt izmantot filoloģijas jaunākās pētniecības un interpretācijas metodes un attīstīt jaunas zināšanas un prasmes Latvijas kultūrtelpā.
Programmu raksturo tās mācībspēki – valsts vadošie zinātnieki, kuru sarakstītos darbus labi pārzina latviešu valodas un kultūras pētnieki Latvijā un ārzemēs. Studentu sarakstītās kritikas un radošos darbus ir iespējams publicēt vietnēs kroders.lv un ubisunt.lu.lv. Rakstīšanu attīsta teātra kritikas un literatūras kritikas vairāki kursi, bet prasmi strādāt ar tekstu kursi "Stilistika un tekstveide" un "Literārā rediģēšana un valodas prakse".

Programmas direktore

Baltu maģistra studiju programmā ir iespēja apgūt kopīgu obligāto daļu un jau no pirmā semestra studēt  apakšprogrammās, izvēlēties literatūrzinātni, valodniecību, folkloristiku, teātra zinātni, lituānistiku un baltististiku (apakšprogrammas mainās). Atsevišķi kursi virzīti uz praksi ("Literārā rediģēšana un valodas prakse", "Folkloras lauku prakse") un modernajām tehnoloģijām ("Digitālās humanitārās un sociālās zinātnes", "Teksta analīze un modernās tehnoloģijas").

Pēc maģistratūras studijām iespējams iestāties doktorantūrā vai/un strādāt zinātniskos institūtos, Latvijas muzejos, izdevniecībās, masu medijos, valsts un pašvaldības institūcijās, nodarboties ar tulkošanu un rediģēšanu.

Ieva Garda

Pateicoties Baltu filoloģijas maģistra studiju programmai un tajā piedāvātajam folkloristikas modulim, esmu pētniece LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā, kas veic starptautiski atzītas kvalitātes pētījumus trijās jomās: literatūrzinātnē, folkloristikā un mākslas zinātnēs. Studiju programmā gūtās zināšanas un iemaņas ir sekmējušas iesaisti kā vietējā, tā starptautiska mēroga pētnieciskajos tīklos un biedrībās. Apgūtie studiju kursi tradicionālajā kultūrā un mūsdienu folkloristikā šodien lieti noder arī VKKF Tradicionālās kultūras ekspertu komisijā, savukārt gūtās prasmes un satiktie pētnieki studiju praksē – lauka pētījumos dažādos Latvijas novados – ir veicinājuši izpratni par nozares mūsdienīgo un mainīgo iedabu: no stāsta līdz pētījumam, no teorijas līdz praksei un pētījuma rezultātam.

Jūlija Dibovska

Studijas Baltu filoloģijas maģistra programmā man deva galvenokārt apjausmu, ka ar valodu var darīt daudz un pat vairāk, ja patīk lasīt, pētīt un iedziļināties. Strādāt muzejā vai institūtā ir derīgi, taču ne vienmēr iespējami, daudz dinamiskāks ir darbs ar aktuālo –  ar grāmatām, kas pašlaik nonāk grāmatnīcu plauktos un piesaista visplašāko lasītāju uzmanību. Tāpēc atradu savu  profesiju izdevējdarbībā, paralēli darbojoties arī literatūrkritikā. Tā ir iespēja veidot grāmatu vēsturi. Studijas iemācīja atšķirt informācijas plūsmas kvalitāti – kad teksts sniedz baudījumu un pilda savas funkcijas un kad teksts ir drīzāk  kaitīgs sabiedrībai, pauž demogoģiskus, populistiskus vai citādi  "tukšus" atzinumus. Protams, studijas piedāvā daudz, taču arī prasa lielu atdevi. Ja teoriju izdodas savienot ar praksi, tad filoloģijas studijas var kļūt par sekmīgu karjeras pamatu.

Pilna laika klātiene - 2 gadi (4 semestri)
Studiju maksa gadā - 2200 EUR. 2021. gada rudens semestrī maksas vietas - 15
Uzņemšanai 2021. gada rudens semestrī budžeta vietas - 28
Humanitāro zinātņu maģistra grāds

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds, vai tiem pielīdzināma izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350); bakalaura grādu humanitārajās zinātnēs vai tam pielīdzināmu augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2021./2022. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Baltu filoloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami)

Studiju programmas metodiķe Agnese Kirovāne, tālr. 6703 4919, e-pasts: agnese.kirovane@lu.lv

Iepazīt programmas studentu un mācībspēku akadēmisko ikdienu un tai sekot iespējams sociālajos tīklos:

twitter.com/Baltu_filologi;
www.facebook.com/latvistika.lu/