Anglistika - maģistra studiju programma

Svarīgi! Studiju programma ir sagatavošanas procesā, plānotais licencēšanas laiks - 2021. gada maijs-jūnijs. Precīzāka informācija par studiju programmu un uzņemšanas noteikumiem būs zināma pēc licences saņemšanas.

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Anglistika” dod iespēju radošā mācību un zinātniskā darbā apgūt padziļinātas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas literatūras, valodas un kultūras parādību un procesu apzināšanai, detalizētai izpratnei un to izpētei.

Studiju programmā piedāvātās zināšanas un prasmes ir elastīgi izmantojamas ar anglistiku saistītās jomās, lai veiksmīgi darbotos mūsdienu darba vidē – valstiskajās un nevalstiskajās organizācijās, mācību iestādēs, kā arī privātajā sektorā. Studiju laikā, piedaloties praksē, tiek piedāvāta iespēja apzināt un praktiski izmantot padziļinātās zināšanas un prasmes literatūrzinātnes un valodniecības jautājumos to risinājumiem dažādās jomās mūsdienu parādību kontekstā.
 

Programmas vadītāja

Dr. philol., asoc. prof. Zigrīda Vinčela

Programmas studentiem pirmajā studiju gadā ir iespēja apgūt tādus kursus kā Diskursa analīzes un kritiskās diskursa analīzes studijas, Literatūra un sabiedrība, Svešvalodu apguves teorijas un prakse, Dzimte un seksualitāte literatūrā un vizuālajā kultūrā, Semiotika un vizuālā komunikācija, Semantika un pragmatika, kā arī Literatūra un sabiedrība, Literatūra un mediji, Starpkultūru komunikācijas teorija un prakse un citus kursu.

Savukārt otrajā studiju gadā ir iespēja apgūt Mūsdienu kultūras un literatūras teorijas, Pētniecības metodoloģijas, kursu Valoda un sabiedrība, Datorlingvistika, Postkoloniālais romāns, kā arī citus kursus, kas veltīti valodniecības un literatūrzinātnes  jautājumu lokam.

Studiju valoda – angļu.
 

Studiju programmas absolventiem ir plašas darba iespējas, jo pēc studiju beigšanas absolventi ir sagatavoti darbam mācību iestādēs (vidējās un augstākajās), valodu centros, valstiskajās struktūrās un nevalstiskajās organizācijās Latvijā un ES, izdevniecībās, masu saziņas līdzekļos un tulkošanas aģentūrās. Studiju programmas absolventiem arī tiesības turpināt studijas doktorantūrā.
 

Pilna laika klātiene – 2 gadi (4 semestri)

Studiju maksa gadā - 2200 EUR. 2021. gada rudens semestrī maksas vietas - tiks precizētas

Ir budžetu vietas, vietu skaits tiks precizēts.

Humanitāro zinātņu maģistra grāds

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula
Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība
Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2020./2021. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Angļu filoloģija” un bakalaura studiju programmas “Moderno valodu un biznesa studijas” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

Papildu noteikumi: personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas “Angļu filoloģija” absolventi vai bakalaura studiju programmas “Moderno valodu un biznesa studijas” absolventi, nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi, kas atbilst vismaz C1 līmenim, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.
 

Kontaktinformācija - studiju programmas metodiķe
Ieva Melbārde, tālr. 6703 4913, e-pasts: ieva.melbarde@lu.lv