Filoloģija - bakalaura studiju programma

Filoloģija – nozare, kas apgūst un pēta valodu un tās dzīvi un mainību tekstos, lomu un vērtību literatūrā, kultūrā, sabiedrībā.

Filoloģiju ir vērts studēt, jo līdztekus dažādu valodu zināšanām veidojas bagāta izpratne par noteiktas tautas vai valsts kultūrvidi – vēsturiski un mūsdienās, īpaši izzinot literāro domu; daudz ko pētot salīdzinoši, apgūstot arī praksē.

Bakalaura programmu “Filoloģija” veido piecas apakšprogrammas:

 • Franču filoloģija
  Apakšprogrammā tiek sagatavoti kompetenti un konkurētspējīgi franču valodas speciālisti. Īpaša uzmanība veltīta vēl vienas romāņu valodas apguvei (izvēle: spāņu vai itāļu), kā arī attiecīgā reģiona kultūras un literatūras apguvei un izpētei. Programmā docē pasniedzēji, kas māca savu dzimto valodu. Apakšprogrammā uzņem ar un bez franču valodas priekšzināšanām.
  Apakšprogrammas vadītāja – prof. Jeļena Vladimirska, e-pasts: jelena.vladimirska@lu.lv
 • Klasiskā filoloģija
  Apakšprogrammā tiek sagatavoti speciālisti klasisko valodu (sengrieķu, latīņu), antīkās literatūras un mitoloģijas jomā. Studentiem tiek sniegta iespēja iepazīt mūsdienu Eiropas kultūrtelpas sākumus un pamatu – Senās Grieķijas un Romas kultūrvidi, saskatīt tās pārmantotību un turpinājumu mūsdienu pasaulē, kā arī izmantot iegūtās zināšanas mūsdienu kultūrnorišu interpretācijā.
  Apakšprogrammas vadītāja – asoc. prof. Gita Bērziņa, e-pasts: gita.berzina.hzf@lu.lv
 • Krievu filoloģija
  Studijās iegūst pamata un specializētas zināšanas krievu filoloģijas jomā – studē krievu valodu teorētiskā un lietišķā aspektā, krievu literatūras vēsturi un teoriju plašā kultūrvēsturiskā kontekstā. Izvēles iespējas – vēl viena mūsdienu slāvu valoda (čehu, poļu) un praktiski orientēti kursi, kas veido profesionālās un praktiskās kompetences tulkošanā, rediģēšanā, runas un rakstu stilu pilnveidošanā, krievu valodas kā svešvalodas pasniegšanas metodikā.
  Apakšprogrammas vadītāja – asoc. prof. Nataļja Šroma, e-pasts: natalja.sroma@lu.lv
 • Somugru studijas
  Apakšprogramma nodrošina vispusīgas akadēmiska un profesionāla rakstura zināšanas par somugru tautu valodām un kultūru, kā arī par somugru apdzīvoto teritoriju ģeopolitiskajiem apstākļiem, īpaši par Igauniju un Somiju, bet sniedz arī zināšanas par citu somugru tautu valodu un kultūras areālu. Uzmanība veltīta arī Latvijas pamatiedzīvotāju – lībiešu – valodai un tautas garīgajam mantojumam.
  Apakšprogrammas vadītājs – asoc. prof. Ivars Orehovs, e-pasts: ivars.orehovs@lu.lv
 • Vācu filoloģija
  Apakšprogramma būs pievilcīga visiem, kuri interesējas par vācu valodu un literatūru – ne tikai Vācijā, bet arī citās Eiropas “vāciskajās” valstīs un reģionos, savus nākotnes nodomus saista ar vācu valodas un literatūras studijām, kā arī ar Latvijas kultūrvēstures izzināšanu, jo vācu valodai ir liela nozīme visas Baltijas vēsturē un kultūrā. Studiju laikā tiek padziļinātas vācu valodas zināšanas un apgūta otra svešvaloda. Studentiem tiek piedāvāti arī profesionālas ievirzes kursi tulkošanā un vācu valodas didaktikā.
  Apakšprogrammas vadītāja – prof. Ineta Balode, e-pasts: ineta.balode@lu.lv
   

Programmas direktors

Programmā ir gan visām apakšprogrammām kopīgie kursi, gan katrai specifiskie kursi, gan brīvas kursu izvēles daļa.

Visi programmas studenti apgūst tādus studiju kursus kā Ievads valodniecībā daudzvalodu kontekstā; Ievads literatūrzinātnē daudznacionālā kontekstā; Pasaules literatūra; Ievads Rietumu filozofijā; Starpkultūru komunikācija; Zinātnes valodas un terminoloģijas pamati; Tulkošanas un valodas apguves pamati; Akadēmiskā prakse filologiem.

Ieskats apakšprogrammu kursos

 • Franču filoloģijas apakšprogrammā:
  Franču valodas prakse un lingvistiskie pamati; Franču valoda mūsdienu diskursā; Franču literatūra un māksla (XX.-XXI.gs.); Svešvalodu apguves teorijas un franču valodas didaktika; Mutiskā tulkošana (franču valoda); Lietišķā itāļu valoda; Lietišķā spāņu valoda; Spānijas kultūras tradīcijas un aktuālās tendences; Itālistika vēsturiskajā un ģeopolitiskajā aspektā.
  Studiju valoda – franču, latviešu, angļu; izvēlē arī itāļu un spāņu.
   
 • Klasiskās filoloģijas apakšprogrammā:
  Latīņu valoda; Sengrieķu valoda; Antīkā mitoloģija un kultūra; Antīkā literatūra; Antīkie filozofiskie teksti; Grieķu/romiešu lirika; Klasiskā drāma; Klasiskie oratori un runas prasme; Romiešu rituāli un svētku tradīcijas tekstos; Klasisko tekstu analītiskā tulkošana.
  Studiju valoda – latviešu, angļu; tiek apgūta latīņu, sengrieķu, jaungrieķu valoda.
   
 • Krievu filoloģijas apakšprogrammā:
  Mūsdienu krievu valoda: leksikoloģija un frazeoloģija; Mūsdienu krievu valodas sintakse un teksta lingvistika; Krievu  un latviešu valodas  sakari; Krievu folklora un slāvu mitoloģija; Krievu literatūra no avangarda līdz postmodernismam; Sudraba laikmeta un emigrācijas krievu literatūra; Reklāmas teksta semantika un pragmatika.
  Studiju valoda – krievu, latviešu, angļu; izvēlē čehu un poļu.
   
 • Somugru studiju apakšprogrammā:
  Igauņu valodas praktiskā gramatika; Somu valodas praktiskā gramatika; Lībiešu valoda; Lietišķā igauņu/ somu valoda; Tulkošanas praktikums igauņu un somu valodā; Ievads Baltijas jūras somugru folklorā; Somu/igauņu valodas tekstu izpratne; Igaunijas kultūras vēsture; Igauņu literatūra; Somu literatūra.
  Studiju valoda – latviešu, angļu, igauņu, somu.
   
 • Vācu filoloģijas apakšprogrammā:
  Vācu valodas prakse un lingvistiskie pamati; Vācu valodas vēstures pamatjautājumi; Vācu valoda, literatūra un kultūra Baltijā – vēsturiskais mantojums; Vācu literatūras un kultūras studijas; Kultūrzinātnes pamati ģermānistiem; Vācu valodas apguves teorijas un prakse; Tulkošana no vācu valodas latviešu valodā un no latviešu valodas vācu valodā.
  Studiju valoda – vācu, latviešu, angļu; izvēlē arī zviedru valoda, romāņu valodas.
 

Var turpināt studijas maģistrantūrā.

Darba iespējas plašas: valsts un pašvaldību institūcijas, ārlietu resori, valstu vēstniecības (kultūras un/vai sabiedrisko attiecību/mediju informācijas speciālists), mediju kompānijas un izdevniecību redakcijas (redaktors, korektors, reklāmspeciālists), tulkošanas biroji, pētniecības iestādes (valodu speciālists, konsultants), bibliotēkas, muzeji (valodu/literatūras materiālu pārzinātājs, kultūras/izglītojošu pasākumu organizētājs), skolas, valodu kursi (mācībspēks).
 

Pilna laika klātiene – 3 gadi (6 semestri)
Studiju maksa gadā Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 2300EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – 3050EUR/gadā.
Uzņemšanai 2023. gada rudens semestrī budžeta vietas: Franču filoloģija – 15; Klasiskā filoloģija – 15; Krievu filoloģija – 15; Somugru studijas – 15; Vācu filoloģija - 15
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds valodu studijās

Uzņemšanas nosacījumi apakšprogrammās “Klasiskā filoloģija”, “Vācu filoloģija”, “Franču filoloģija” un “Somugru studijas”.

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
CE matemātikā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

 • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
 • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
 • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Īpaši nosacījumi apakšprogrammā “Vācu filoloģija”: vidējās izglītības dokumentā jābūt vismaz gandrīz labai (ne zemākai par 6 (10 ballu skalā)) gada atzīmei vācu valodā; gada atzīmi vācu valodā var aizstāt ar starptautiska vācu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī;

Priekšrocības apakšprogrammā "Franču filoloģija": Latvijas valsts franču valodas olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā; atklātās spāņu valodas olimpiādes 1. vietas ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Priekšrocības apakšprogrammā "Klasiskā filoloģija": Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras vai angļu valodas, vai franču valodas, vai vācu valodas olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā; Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Priekšrocības apakšprogrammā "Somugru studijas": Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras vai angļu valodas, vai franču valodas, vai vācu valodas olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā; Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Priekšrocības apakšprogrammā "Vācu filoloģija": Latvijas valsts vācu valodas olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

 

Uzņemšanas nosacījumi apakšprogrammā “Krievu filoloģija”

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
CE matemātikā*
Gada atzīme krievu valodā un literatūrā vai krievu valoda kā svešvalodā
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*Centralizēto eksāmenu rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

 • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
 • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
 • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada atzīme krievu valodā un literatūrā vai krievu valodā kā svešvalodā
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt vismaz gandrīz labai (ne zemākai par 6 (10 ballu skalā)) gada atzīmei krievu valodā; personām, kurām vidējās izglītības dokumentā nav uzņemšanai nepieciešamās gada atzīmes krievu valodā, to var aizstāt ar testu krievu valodā kā svešvalodā (ТРКИ – Тест по русскому как иностранному, angliski – TRFL) vai citu starptautisku krievu valodas testu, nokārtotu vismaz B2 līmenī;

Priekšrocības: atklātās krievu valodas (dzimtās) un literatūras olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2023. gadā; Latvijas valsts krievu valodas (svešvalodas) olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2024. gadā; Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Kontaktinformācija - studiju programmas metodiķes

Sandra Tanne (apakšprogrammā Klasiskā filoloģija, Vācu filoloģija, Franču filoloģija) tālr. 6703 4919,
e-pasts: sandra.tanne@lu.lv

Jeļena Sevastjanova (apakšprogrammā Krievu filoloģija) tālr. 6703 4924,
e-pasts: jelena.sevastjanova@lu.lv

Ērika Krautmane (apakšprogrammā Somugru studijas)
tālr. 6703 4912, e-pasts: erika.krautmane@lu.lv