Baltu filoloģija - bakalaura studiju programma

Šī ir plašākā un daudzveidīgā latviešu kultūras studiju programma Latvijā un pasaulē. Studiju kodolu veido latviešu valodas un latviešu literatūras apguve, bet tiek gūts ieskats arī folklorā, teātrī un Latvijas kultūras vēsturē. Iegūtās teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas latvistikas praksē, kas notiek muzejos, apgādos, dažādās kultūras un izglītības iestādēs un uzņēmumos. 

Programma piedāvā iepazīt  arī lietuviešu valodas un baltu valodniecības pamatus. Studentiem ir iespēja lietuviešu valodu apgūt arī padziļināti vai atbilstoši savām interesēm mācīties citu Latvijas kultūrai nozīmīgu valodu – vācu, poļu, igauņu, zviedru vai čehu. Tāpat iespējams apgūt lībiešu valodu, kā arī sengrieķu un latīņu valodu. Latviešu kultūras procesi tiek apgūti saistībā ar pasaules literatūras un kultūras tendencēm, iepazīstot arī pasaules literatūru. 

Dažādu kultūras fenomenu apguve un analīze praktiskajās nodarbībās attīsta studentu argumentācijas un komunikācijas spējas, prasmi izteikties, pārliecināt. Kultūras procesu, valodas sistēmas pārzināšana veicina un stiprina studentu kritiskās domāšanas prasmes. Studenti izglītības gaitā veido sevi par spēcīgām personībām, kuru prasmes ir balstītas zināšanās un kuri spēj veidot savu privāto un profesionālo dzīvi, vienlaikus dodot ieguldījumu vērtībās balstītas sabiedrības pastāvēšanā un attīstībā. Daudzi Latvijas nozīmīgu kultūras, izglītības, humanitārās pētniecības iestāžu (izdevniecību, muzeju, teātru, skolu, institūtu u.c.) vadītāji, tāpat daudzi rakstnieki, dzejnieki, tulkotāji savu akadēmiskās izglītības sākotni un pamatu raduši Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmā.

 

Programmas direktors

Pirmajā studiju gadā tiek apgūti latvistikas pamatkursi: Latvijas kultūras vēsture, latviešu folklora, tāpat filoloģijas pamatdisciplīnas – ievads literatūrzinātnē, ievads valodniecībā, latīņu valodas pamati.

Turpmākajos studiju gados programmā iekļauti kursi par latviešu literatūru dažādos laika posmos, par nozīmīgākajām valodniecības nozarēm, kā arī pārskats par pasaules literatūru. Ir iespēja apgūt lietuviešu valodu un baltistikas pamatus. Lietuviešu valodas un kultūras padziļinātai apguvei ir iespēja semestri mācīties Lietuvā, kā arī piedalīties dažādās vasaras skolās.

Padziļinātai interesējošās zinātnes nozares teorijas apguvei students izstrādā semestra darbu (2. kursā) un bakalaura darbu (3.kursā) nozares speciālista –  izvēlētā docētāja – vadībā. Savukārt interesējošās zinātnes nozares pasaules konteksta apguvei ir iespēja ERASMUS apmaiņas programmā doties uz tām ārzemju universitātēm, kur notiek baltu filoloģijas studijas (Lietuvu, Igauniju, Vāciju, Poliju, Čehiju u.c.).

Programma dod pamatzināšanas latvistikā (valoda, literatūra, folklora), lituānistikā, baltistikā un humanitārajās zinātnēs kopumā un sagatavo studentus specializētākām studijām baltu filoloģijas vai citās radniecīgās maģistra studiju programmās. Apgūtās zināšanas un prasmes dod iespēju studiju noslēguma posmā vai arī pēc studiju beigšanas uzsākt profesionālu karjeru kultūras un izglītības jomā, valsts pārvaldē, pašvaldībā un privātos uzņēmumos. Programmas absolventi spēj sekmīgi uzsākt arī uzņēmējdarbību izdevējjomā, valodu izglītībā, kultūrtūrismā u.c. Tomēr karjeras sekmju nodrošināšanai diezgan būtiska ir studiju turpināšana maģistrantūrā. Galvenās profesijas, kurās darbojas programmas absolventi,  ir redaktori, muzejnieki, autori, pētnieki, tulkotāji, skolotāji un pasniedzēji.

Ludmila Roziņa, Rakstniecības un mūzikas muzeja projektu kuratore

Mūsu fakultāte man rada prieka sajūtu – lieliska bibliotēka ar draudzīgiem bibliotekāriem, gudri un zinoši pasniedzēji, – svarīgi elementi studenta ikdienā, kas trīs gadus ilgu studiju procesu padarīja par patīkamu piedzīvojumu. Vērtīgākais ieguvums šajā laikā bija satiktie cilvēki – domubiedri, draugi, iedvesmas avoti, izcilas personības. Tas bija intensīvs grāmatu lasīšanas laiks – vaļasprieks kļuva par obligāti izpildāmu prasību. Iespēja apgūt lietuviešu valodu un doties apmaiņas programmā Erasmus+ uz Viļņu rosināja interesi par lietuviešu kultūru un pavēra papildu iespējas darba tirgū. Iegūtās zināšanas un prasmes šobrīd noder darbā, strādājot par kultūras pasākumu organizatori Rakstniecības un mūzikas muzejā, kā arī rakstot lugas un dramatizējumus, grāmatu un teātra izrāžu recenzijas, jaunrades tekstus un tulkojumus. Valoda, kultūra un cilvēki – trīs vaļi, uz kuriem turas mana HZF pasaule.

Pilna laika klātiene - 3 gadi (6 semestri)
Studiju maksa gadā Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 2300EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – 3050EUR/gadā.
Uzņemšanai 2023. gada rudens semestrī budžeta vietas - 30
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
CE matemātikā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2022. un 2023. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences valodniecības un literatūrzinātnes zinātņu nozares (latviešu valoda) 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2022. un 2023. gadā.

Studiju programmas metodiķe Ilona Vītola, tālr. 6703 4905, e-pasts: ilona.vitola@lu.lv

Iepazīt programmas studentu un mācībspēku akadēmisko ikdienu un tai sekot iespējams sociālajos tīklos: https://twitter.com/Baltu_filologi;
https://www.facebook.com/latvistika.lu/