Austrumu–Rietumu starpkultūru studijas - bakalaura studiju programma

Globalizācijas apstākļos, Latvijai iesaistoties pārreģionālajā tirdzniecībā, diplomātijā un politiskajos procesos, ir nepieciešama konkrēto reģionu valodu, etniskās, sociālās, politiskās un kultūrvides pārzināšana.

Bakalaura programma "Austrumu-Rietumu starpkultūru studijas" piedāvā iepazīt kultūras to salīdzinājumā, sniedzot starpdisciplināras zināšanas par Rietumu un Austrumu civilizāciju kultūrvēsturiskiem, sociālekonomiskiem, juridiskajiem un filozofiskajiem pamatprincipiem, vienlaikus piedāvājot arī valodu apguvi.

Programma sagatavo speciālistus, kas savu nākotni vēlas saistīt ar Austrumu–Rietumu starpkultūru dialoga attīstīšanu un spēj darboties globālā starpkultūru vidē, kur ir nepieciešamas Austrumu un Rietumu valodu zināšanas, kompetence starpkultūru attiecību jautājumos un praktiskas iemaņas Āzijas un Rietumu reģionālajā un sadzīves kultūrā.

Studijas programmā notiek divos studiju virzienos:

Austrumu kultūras bloks – reģionālās studijas un valoda
Moduļi: Austrumāzijas reģions un valodas;
Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģions un valodas.

Rietumu kultūras bloks reģionālās studijas un valoda
Moduļi: Rietumeiropas reģions un valodas;
Baltijas reģions un valodas.

 

Programmas vadītājs

Dr. hist., prof. p.i. Kaspars Kļaviņš

Visi programmas studenti apgūst tādus kursus kā Starpkultūru attiecības un mūsdienu sakari starp Eiropu un Āziju; Starpkultūru komunikācija; Āzijas un Eiropas kultūras un literatūras vērtības un idejas komparatīvā perspektīvā; Globālā un salīdzinošā etnogrāfija; Multilingvisms un multikulturālisms; Ievads valodniecībā daudzvalodu kontekstā; Ievads Eiropas kultūras vēsturē; Eiropas Savienība I: Integrācija un Institūcijas; Eiropas Savienība II: Politika un lēmumu pieņemšana u.c.

Savukārt studiju programmas ierobežotās izvēles daļā studentam ir saistoši kursi no izvēlētā Austrumu vai Rietumu kultūras bloka moduļa, kur ir gan reģionālās specializācijas kursi, gan reģiona valodas kursi (studējošie izvēlas specializācijai atbilstošo variantu).

Daudzveidīgajos studiju kursos, izskaidrojot katras kultūras kontekstā reliģiski, sociāli un mentāli būtiskas, nespeciālistam apslēptas nianses, studenti apgūst, kā izvēlēties pareizo komunikācijas veidu ar attiecīgās kultūras pārstāvjiem. Arī svešvalodas šajā programmā tiek mācītas ne tikai kā komunikācijas līdzeklis, bet pamatā kā specifiskā kultūrā sakņotas noteiktas etiķetes un uzvedības modeļa nesējas, ko zināt ir ārkārtīgi svarīgi, dibinot starptautiskus kontaktus.

Programmas kursi pamatā tiek docēti angļu valodā, tādējādi uzreiz gatavojot starptautiskā vidē darboties spējīgus speciālistus, vienlaikus veicinot sadarbību Eiropas un Āzijas studentu un mācībspēku starpā.

 

Darbs ārlietu jomā, diplomātiskajā dienestā, vēstniecībās, pilsētu un reģionu pārvaldē, pašvaldībās, tūrisma industrijā, kultūras jomā, starptautiskajā uzņēmējdarbībā. Iegūtā kvalifikācija dod iespēju strādāt arī citās ES valstīs un ES institūcijās.
 

Pilna laika klātiene – 3 gadi (6 semestri)
Studiju maksa gadā - 2200 EUR. 2021. gada rudens semestrī maksas vietas - 50
Uzņemšanai 2021. gada rudens semestrī budžeta vietu nav
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā
CE matemātikā*

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada atzīme latviešu valodā
gada atzīme angļu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Piezīme: ja ir citu valodu (franču, vācu, ķīniešu, japāņu, korejiešu, arābu) prasme, tad reģistrējoties studijām, jāuzrāda to apliecinoši dokumenti. Iepriekšējas minēto valodu prasmes nodrošina iespēju apgūt attiecīgās valodas moduli.

Nosacījumi ārvalstniekiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs:

1) angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.15. punktu;

2) ja ir citu valodu (franču, vācu, ķīniešu, japāņu, korejiešu, arābu) prasme, tad reģistrējoties studijām, jāuzrāda to apliecinoši dokumenti. Iepriekšējas minēto valodu prasmes nodrošina iespēju apgūt attiecīgās valodas moduli.

Kontaktinformācija – studiju programmas metodiķe
Natālija Ambrosova, tālr. 6703 4926, e-pasts: natalija.ambrosova@lu.lv