Austrumu–Rietumu starpkultūru studijas - bakalaura studiju programma

Svarīgi! Studiju programma ir sagatavošanas procesā, plānotais licencēšanas laiks - 2021. gada maijs-jūnijs. Precīzāka informācija par studiju programmu un uzņemšanas noteikumiem būs zināma pēc licences saņemšanas.

Globalizācijas apstākļos, Latvijai iesaistoties pārreģionālajā tirdzniecībā, diplomātijā un politiskajos procesos, ir nepieciešama konkrēto reģionu valodu, etniskās, sociālās, politiskās un kultūrvides pārzināšana.

Bakalaura programma "Austrumu-Rietumu starpkultūru studijas" piedāvā iepazīt kultūras to salīdzinājumā, sniedzot starpdisciplināras zināšanas par Rietumu un Austrumu civilizāciju kultūrvēsturiskiem, sociālekonomiskiem, juridiskajiem un filozofiskajiem pamatprincipiem, vienlaikus piedāvājot arī valodu apguvi.

Programma sagatavo speciālistus, kas savu nākotni vēlas saistīt ar Austrumu–Rietumu starpkultūru dialoga attīstīšanu un spēj darboties globālā starpkultūru vidē, kur ir nepieciešamas Austrumu un Rietumu valodu zināšanas, kompetence starpkultūru attiecību jautājumos un praktiskas iemaņas Āzijas un Rietumu reģionālajā un sadzīves kultūrā.

Studijas programmā notiek divos studiju virzienos:

Austrumu kultūras bloks – reģionālās studijas un valoda
Moduļi: Austrumāzijas reģions un valodas;
Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģions un valodas.

Rietumu kultūras bloks reģionālās studijas un valoda
Moduļi: Rietumeiropas reģions un valodas;
Baltijas reģions un valodas.

 

Programmas vadītājs

Dr. hist., prof. p.i. Kaspars Kļaviņš

Visi programmas studenti apgūst tādus kursus kā Starpkultūru attiecības un mūsdienu sakari starp Eiropu un Āziju; Starpkultūru komunikācija; Āzijas un Eiropas kultūras un literatūras vērtības un idejas komparatīvā perspektīvā; Globālā un salīdzinošā etnogrāfija; Multilingvisms un multikulturālisms; Ievads valodniecībā daudzvalodu kontekstā; Ievads Eiropas kultūras vēsturē; Eiropas Savienība I: Integrācija un Institūcijas; Eiropas Savienība II: Politika un lēmumu pieņemšana u.c.

Savukārt studiju programmas ierobežotās izvēles daļā studentam ir saistoši kursi no izvēlētā Austrumu vai Rietumu kultūras bloka moduļa, kur ir gan reģionālās specializācijas kursi, gan reģiona valodas kursi (studējošie izvēlas specializācijai atbilstošo variantu).

Daudzveidīgajos studiju kursos, izskaidrojot katras kultūras kontekstā reliģiski, sociāli un mentāli būtiskas, nespeciālistam apslēptas nianses, studenti apgūst, kā izvēlēties pareizo komunikācijas veidu ar attiecīgās kultūras pārstāvjiem. Arī svešvalodas šajā programmā tiek mācītas ne tikai kā komunikācijas līdzeklis, bet pamatā kā specifiskā kultūrā sakņotas noteiktas etiķetes un uzvedības modeļa nesējas, ko zināt ir ārkārtīgi svarīgi, dibinot starptautiskus kontaktus.

Programmas kursi pamatā tiek docēti angļu valodā, tādējādi uzreiz gatavojot starptautiskā vidē darboties spējīgus speciālistus, vienlaikus veicinot sadarbību Eiropas un Āzijas studentu un mācībspēku starpā.

 

Darbs ārlietu jomā, diplomātiskajā dienestā, vēstniecībās, pilsētu un reģionu pārvaldē, pašvaldībās, tūrisma industrijā, kultūras jomā, starptautiskajā uzņēmējdarbībā. Iegūtā kvalifikācija dod iespēju strādāt arī citās ES valstīs un ES institūcijās.
 

Pilna laika klātiene – 3 gadi (6 semestri)

Studiju maksa gadā - 2200 EUR. 2021. gada rudens semestrī maksas vietas - tiks precizētas

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu:
CE angļu valodā, CE latviešu valodā, CE matemātikā.

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam:
atzīme angļu valodā, atzīme latviešu valodā, vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.

Kontaktinformācija – studiju programmas metodiķe
Natālija Ambrosova, tālr. 6703 4926, e-pasts: natalija.ambrosova@lu.lv