Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas - bakalaura studiju programma

Programma būs saistoša tiem, kuriem ir interese par padziļinātām angļu valodas studijām un galveno anglofono reģionu – Lielbritānijas, Amerikas Savienoto Valstu un Kanādas – kultūru.

Programmā iegūstamā akadēmiskā un profesionālā kompetence tulkošanā, mācīšanā, rediģēšanā, starpkultūru un lietišķajā komunikācijā, pētniecībā ir piemērojama plašiem kontekstiem vietējā un ārvalstu darba tirgū.

Studiju valoda – angļu.

Studiju programmu veido trīs apakšprogrammas:

 • Angļu valoda
  Tās ir klasiskas studijas anglistikā un visā pasaulē atpazīstams augstākās izglītības zīmols, kas sniedz zināšanas vispārīgajā un lietišķajā valodniecībā, literatūrzinātnē, anglofonajā literatūrā un kultūras studijās (par galvenajiem anglofonajiem reģioniem – Lielbritāniju, Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu), kā arī attīsta augsta līmeņa komunikatīvo kompetenci angļu un citās Eiropas valodās (PLK, NLN).
   
 • Angļu-skandināvu valodas
  Apakšprogramā papildus anglistikai studenti iegūst zināšanas par zviedru vai norvēģu valodu un kultūras mantojumu, kā arī attīsta augsta līmeņa komunikatīvo kompetenci angļu, zviedru vai norvēģu valodā. Apakšprogrammā “Angļu-skandināvu valodas” katru gadu pārmaiņus tiek piedāvāta zviedru vai norvēģu valoda (PLK). Studentiem, kas studijas sāks 2023./2024. akadēmiskajā gadā, būs iespēja apgūt norvēģu valodu.
   
 • Eiropas valodu un biznesa studijas
  Apakšprogrammā tiek sniegtas zināšanas par angļu valodu, Lielbritānijas, ASV un Kanādas kultūru, biznesa un ekonomikas pamatprincipiem, izkoptas starpkultūru komunikācijas prasmes, uzņēmējdarbības prasmes, prasme strādāt komandā un citas caurviju prasmes, kā arī tiek attīstīta augsta līmeņa komunikatīvā kompetence angļu un citās Eiropas valodās (franču, spāņu, vācu, norvēģu vai zviedru). Šī apakšprogramma tiek īstenota sadarbībā ar LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes akadēmisko personālu (PLK, NLN).
   

Programmas direktore

Dr. philol., asoc. prof. Jana Kuzmina

Visās trijās apakšprogrammās tiek apgūti šādi studiju kursi:
Angļu valodas gramatika; Tekstu analīze; Ievads valodniecībā un angļu valodas studijās; Lielbritānijas/ASV/Kanādas kultūras studijas; Lietišķo tekstu tulkošana: teorija un prakse; Leksikoloģija; Valoda, kultūra, tulkošana; Radošā rakstīšana; Kontrastīvās studijas: franču, vācu, spāņu, norvēģu vai zviedru (2. svešvaloda no iesācēju līmeņa); 3. svešvaloda no iesācēju līmeņa.

Angļu valodas apakšprogrammā:
Literatūras un kultūras vēsture: no viduslaiku līdz apgaismības literatūrai; Angļu un amerikāņu literatūras un kultūras vēsture: no romantisma līdz postmodernismam; Angļu valodas mācīšanas un mācīšanās metodika; Starpkultūru komunikācija; Kultūras un mediju studijas; Angļu valoda komunikācijai mākslās.

Angļu-skandināvu valodas apakšprogrammā:
Skandināvu literatūras un kultūras vēsture I: Zviedrija un Norvēģija līdz 19. gadsimtam; Literatūras un kultūras vēsture II: no romantisma līdz mūsdienu skandināvu literatūrai un teorijai; Skandināvu kultūras un mediju studijas; Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācija darījumu vidē; Angļu valoda komunikācijai mākslās.

Eiropas valodu un biznesa studiju apakšprogrammā:
Mikroekonomika, Makroekonomika, Lietišķā komunikācija, Vadības teorija; Uzvedības ekonomika, Lēmumu pieņemšanas metodes; Starpkultūru biznesa attiecības; Starpkultūru komunikācija; ES institucionālais un projektu vadības diskurss.
 

Mūsu absolventi strādā par angļu un skandināvu valodu pasniedzējiem valodu apguves centros un augstskolās, tulkiem un tulkotājiem tulkošanas birojos,  lingvistiem/konsultantiem, tulkošanas/kultūras projektu vadītājiem, gidiem tūrisma aģentūrās, mārketinga satura speciālistiem, projekta vadītāja, nodaļas vadītāja vai uzņēmuma vadītāja asistentiem valsts un privātajā sektorā, kā arī citos amatos dažādu nozaru valsts, pašvaldības un privātajos uzņēmumos un iestādēs, kur nepieciešamas vairāku valodu (angļu, skandināvu, vācu, spāņu) un kultūru, biznesa vadības un ekonomikas zināšanu integrēšana.
 

Pilna laika klātiene (PLK)– 3 gadi (6 semestri); nepilna laika neklātiene (NLN) – 4 gadi (8 semestri; studijas notiek sestdienās, trīs reizes mēnesī).
Studiju maksa gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2300 EUR/gadā, NLN – 1770 EUR/ gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 3050 EUR/ gadā un NLN 3000 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2023. gada rudens semestrī - 25 budžeta vietas
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds valodu studijās

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE angļu valodā*
CE matemātikā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

 • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
 • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
 • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Īpaši nosacījumi: CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenī, ja uzņemšana notiek pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā), ja uzņemšana notiek pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm. CE angļu valodā vai gada atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī;

Priekšrocības: Latvijas valsts angļu valodas olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā

Piezīme: reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma: Angļu valoda, Angļu-skandināvu valodas vai Eiropas valodu un biznesa studijas.

Nosacījumi ārvalstniekiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs:

1) uzrādot latviešu valodas apliecinājumu saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.14. punktu, var pretendēt uz budžeta un maksas studiju vietu. Konkursa vērtējums tiek aprēķināts pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. varianta. Neuzrādot latviešu valodas apliecinājumu, var pretendēt uz maksas studiju vietu (konkursa vērtējums netiek aprēķināts);

2) vidējās izglītības dokumenta vidējai atzīmei visos mācību priekšmetos jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā);

3) angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.15. punktu.

Līga Šepko, tālr. 6703 4914, e-pasts: liga.sepko@lu.lv  
Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas (NLN) 

Kārlis Bušmanis, tālr. 6703 4913, e-pasts: karlis.busmanis@lu.lv 
Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas (PLK)