Fakultāte: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds: Ķīmijas doktors, Dr.chem.; ģeogrāfijas doktors, Dr.geogr.; bioloģijas doktors, Dr.biol.; ekonomikas doktors, Dr.oec.
Studiju programmas direktors: prof. Māris Kļaviņš
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 144
Studiju programmas akreditācijas termiņš: 04.06.2019
Studiju programmas forma: PLK (pilna laika klātiene), NLK (nepilna laika klātiene)
Studiju programmas ilgums: PLK - 6 semestri (3 gadi), NLK – 8 semestri (4 gadi)
Studiju maksa (pilna programmas apguve): EUR 6402 (PLK); EUR 8536 (NLK)
Studiju maksa (1. studiju gadā): EUR 2134
Budžeta vietu skaits uzņemšanai: 3
Studiju vietu skaits par personīgo finansējumu: 2

Vides zinātnes DSP piedāvā studijas šādās vides zinātnes apakšnozarēs:

  • vides ķīmija un ekotoksikoloģija;
  • dabas aizsardzība;
  • vides inženierzinātne;
  • vides pārvaldība.

Doktorantūras studiju programmas prasību izpildīšana un promocijas darba aizstāvēšana, atbilstoši apakšnozarei, ļauj iegūt ģeogrāfijas, ķīmijas, bioloģijas vai ekonomikas (vides pārvaldībā) doktora grādu vides zinātnē.
Iepriekšējā akadēmiskā izglītība: maģistra grāds dabas zinātnēs vai tam atbilstošs kvalifikācijas diploms
Papildus prasības pēc Nozares doktorantūras padomes noteiktas formas: promocijas darba tēmas izvērsts pamatojums (5 lp).

Papildu informācija:

Inese SILAMIĶELE, 28367549, Inese.Silamikele@lu.lv