Ģeoloģijas doktora studiju programma piedāvā studijas šādās ģeoloģijas apakšnozarēs:
-    pamatiežu ģeoloģija;
-    kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija;
-    lietišķā ģeoloģija.
Iepriekšējā akadēmiskā izglītība: Ģeoloģijas zinātnes doktora studiju programmā var pieteikties personas, kam ir maģistra grāds ģeoloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē vai citās dabas zinātnēs. Izņēmuma kārtā iesniegumi tiek pieņemti arī no personām, kam ir cits akadēmiskais grāds, ja ir vismaz piecu gadu darba pieredze ģeoloģiskos pētījumos konkrētā zinātnes apakšnozarē un ir uzkrāts ievērojams un kvalitatīvs oriģināls faktisko novērojumu un zinātnisko pētījumu materiāls.
Ārvalstīs iegūtās izglītības dokumentiem un bijušās PSRS augstākajās mācību iestādēs iegūtās augstākās izglītības dokumentiem (t.sk. ārsta diplomiem) nepieciešama LR Akadēmiskās informācijas centra izziņa.
Papildus prasības pēc Nozares doktorantūras padomes noteiktas formas: Uzņemšana doktora studiju programmā notiek pārrunu kārtībā. Obligāts priekšnoteikums, lai piedalītos pārrunās, ir izvērsta koncepcija pētniecības darbam, kas tiks veikts doktora studiju laikā. Pārrunās tiek novērtēts pretendenta zināšanu līmenis ģeoloģijas zinātnē, attiecīgajā tās apakšnozarē un svešvalodā, tiek novērtēta arī pieteiktā zinātniskā darba kvalitāte.
LU doktora studiju programmas ģeoloģijā mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus ģeoloģijā, kā arī augsti kvalificētus ģeoloģijas nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci ģeoloģijas zinātnes jomā un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.
Studiju programmas apgūšanas rezultātā tās beidzēji papildus maģistra kompetencēm spēj demonstrēt, ka pārzina un izprot aktuālākās Zemes zinātņu teorijas un koncepcijas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētījumu metodes ģeoloģijā un saskarīgajās dabas zinātņu nozarēs, spēj patstāvīgi plānot, organizēt, veikt un vadīt pētījumus ģeoloģijā saskarē ar citām dabas zinātnēm, sniegt ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā un risināt praktiskas ievirzes profesionālus uzdevumus, sniegt ieguldījumu ģeoloģijas nozares attīstībā un integrēties globālajā zinātnisko pētījumu vidē.