Ģeogrāfija

Fakultāte: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds: Ģeogrāfijas doktors, Dr.geogr.
Studiju programmas direktors: prof. Zaiga Krišjāne
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 144
Studiju programmas akreditācijas termiņš: 23.05.2019
Studiju programmas forma: PLK (pilna laika klātiene), NLK (nepilna laika klātiene) vai NLN (nepilna laika neklātiene)
Studiju programmas ilgums: PLK - 6 semestri (3 gadi) vai NLK, NLN – 8 semestri (4 gadi)
Studiju maksa (pilna programmas apguve): EUR 6402 (PLK); EUR 8536 (NLK)
Studiju maksa (1. studiju gadā): EUR 2134
Budžeta vietu skaits uzņemšanai: 3

Ģeogrāfijas DSP piedāvā studijas šādās ģeogrāfijas apakšnozarēs:

  • cilvēka ģeogrāfija (iekļauj apdzīvojuma ģeogrāfiju, urbāno ģeogrāfiju, transportģeogrāfiju u.c.);
  • dabas ģeogrāfija (iekļauj ainavzinātni, augsnes zinātni, klimatoloģiju, hidroloģiju, bioģeogrāfiju, ģeomorfoloģiju);
  • ģeomātika un lietišķā ģeogrāfija (iekļauj teritorijas plānošanu, ģeogrāfijas informācijas sistēmu lietošanu, kartogrāfiju);
  • reģionālā ģeogrāfija un vides ģeogrāfija (iekļauj kultūrģeogrāfiju, vides un ainavu ekoloģiju).

Iepriekšējā akadēmiskā izglītība: maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajās zinātnēs.

Papildus prasības pēc Nozares doktorantūras padomes noteiktas formas: nav.

Papildu informācija:

Elga Apsīte, elga.apsite@lu.lv