Studiju programma piedāvā zināšanas un praktiskās iemaņas ģeoloģijas un radniecīgo dabas zinātņu pamatos, specializētas zināšanas ģeoloģijas apakšnozarēs, erudīciju un praktiskās iemaņas, kas atbilst darba tirgus prasībām un studiju turpinājumam maģistrantūrā. Studijas ģeoloģijā notiek LU Dabas mājā, kur studentiem pieejamas mūsdienīgas auditorijas, laboratorijas un iekārtas. Ģeoloģiju nevar apgūt tikai telpās, tādēļ studenti piedalās vairākos lauka kursos Latvijā, Igaunijā un Polijā. Studenti veic patstāvīgus pētījumus, kuru rezultātus atspoguļo kursa darbā un bakalaura darbā. Studiju laikā ir iespēja gūt studiju pieredzi ārzemēs Erasmus+ studentu apmaiņas programmas ietvaros.

 

Studiju programmas direktors

1. gads – vispārīgie dabas zinātņu kursi (bioloģija, ķīmija un fizika) ar ievirzi ģeozinātnēs, Zemes zinātnes, ievads ģeoloģijas bakalaura studijās, laboratorijas metodes ģeoloģijā, mācība par nogulumiežiem, minerāli un ieži u.c. Jau pirmā gada noslēgumā seko lauka kursi Latvijā un Igaunijā;

2. gads – ģeoķīmija, ģeoloģisko struktūru pētījumi, fosīlijas un iežu iedalījums pēc vecuma, datu analīzes metodes, kartes, tālizpēte un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas u.c. Otrā gada noslēgumā arī ir lauka kursi, t. sk. iepazīstam Šventokšijas kalnu uzbūvi Polijā;

3. gads – lietišķo iemaņu apguve ģeoloģijā (pazemes ūdeņi, grunšu pētījumi būvdarbiem, derīgie izrakteņi, ģeofizika), resursu vērtēšana un pārvaldība u.c. Patstāvīgi pētījumi ģeoloģijas bakalaura darba ietvaros.

Pēc bakalaura studiju programmas beigšanas vēlams turpināt studijas maģistrantūrā, kas sniedz padziļinātas zināšanas nozarē un plašākas iespējas darba tirgū. Tomēr pieprasīti ir arī ģeologi ar bakalaura grādu: privātfirmās, kas nodarbojas ar inženierģeoloģiskiem, hidroģeoloģiskiem un derīgo izrakteņu izpētes darbiem, derīgo izrakteņu ieguves uzņēmumos, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, Dabas aizsardzības pārvaldē un citās valsts un pašvaldību iestādēs. Jauni, kvalificēti speciālisti ir vajadzīgi arī Latvijas Universitātē zinātnisko projektu veikšanai, darbā laboratorijās un studentu apmācībā.

3 gadi (6 semestri)
Studiju maksa gadā - 2200 EUR
Uzņemšanai 2022. gada rudens semestrī - 25
Dabaszinātņu bakalaura grāds ģeoloģijā

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

CE matemātikā*

gada atzīme ģeogrāfijā

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme ģeogrāfijā

gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Piezīme: Ja vidējās izglītības dokumentā nav gada atzīmes ģeogrāfijā, tiek ņemta vērā vismaz divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, vides zinības) gada vidējā atzīme vai gada atzīme dabaszinībās

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem no 2020. līdz 2022. gadam vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences zemes zinātnes un vides zinātņu nozares vai sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem no 2020. līdz 2022. gadam. LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas absolventiem ar izcilību un LU Jauno vides zinātnieku skolas “Vides akadēmija” 1. - 3. vietas ieguvējiem kopvērtējumā 2021. un 2022. gadā.