Ģeogrāfijas bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem kvalitatīvu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi ģeogrāfijas jomā, valsts darba tirgus vajadzībām atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas ļauj veiksmīgi iesaistīties tautsaimniecības problēmu risināšanā. Studenti iegūst vispārējas zināšanas dabas, cilvēka un lietišķajā ģeogrāfijā, iemācās izmantot mūsdienīgas ģeogrāfiskās pētījumu metodes, attīsta profesionālās un darba tirgum nepieciešamās iemaņas ģeogrāfijas apakšnozarēs (dabas ģeogrāfija, cilvēka ģeogrāfija, reģionālā un vides ģeogrāfija, lietišķā ģeogrāfija un ģeomātika) un vairo izpratni par mūsdienu attīstības tendencēm ģeogrāfijā.

Svarīgākie apgūstamie priekšmeti:

Ainavu ģeogrāfija

Augsnes zinātne

Bioģeogrāfija

Cilvēka ģeogrāfija

Datu analīze vides un zemes zinātnēs

Latvijas ģeogrāfija

Zemes fizika

Ģeomorfoloģija

Hidroloģija

Zemes zinātne

Klimatoloģija

Zemes tālizpēte

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Lietišķās studijas ģeogrāfijas pamatos

Teritoriju attīstība un plānošana

Lietišķā ģeoloģija

u.c.

Darba iespējas: Daudzi no ģeogrāfiem jau pirms studiju noslēguma atrod darbu valsts iestādēs un uzņēmumos - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, AS “Latvijas valsts meži”, Centrālajā statistikas pārvaldē, Valsts zemes dienestā, Latvijas lielo pilsētu, pilsētu un novadu attīstības un telpiskās plānošanas nodaļās. Daudzi ģeogrāfi veido veiksmīgu karjeru Latvijas lielākajos tūrisma, transporta un loģistikas, sakaru, enerģētikas uzņēmumos. Ģeogrāfi izveidoja lielāko privāto kartogrāfijas uzņēmumu Baltijā karšu izdevniecību “Jāņa sēta”. Ģeogrāfi strādā daudzos privātā sektora uzņēmumos, piemēram, kuros nepieciešamas organizēt un analizēt preču un pakalpojumu telpisko izplatību, un ģeogrāfiem ir daudz lielākas priekšrocības, salīdzinot ar citiem speciālistiem.

6 semestri (3 gadi)

Studiju maksa gadā - 2000 EUR

Uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī - 50

Dabaszinātņu bakalaura grāds ģeogrāfijā

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

CE matemātikā*

gada atzīme ģeogrāfijā

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme ģeogrāfijā

gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Piezīme: Ja vidējās izglītības dokumentā nav gada atzīmes ģeogrāfijā, tiek ņemta vērā vismaz divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, vides zinības) gada vidējā atzīme vai gada atzīme dabaszinībās

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem no 2019. līdz 2021. gadam vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences zemes zinātnes un vides zinātņu nozares vai sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem no 2019. līdz 2021. gadam. LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas absolventiem ar izcilību un LU Jauno vides zinātnieku skolas “Vides akadēmija” absolventiem ar izcilību 2020. un 2021. gadā.