DABASZINĀTŅU UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS SKOLOTĀJS- BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

Profesionālā bakalaura studiju programma “Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” ir Latvijas Universitātes starpnozaru studiju programma. Studiju programma ir izstrādāta, balstoties uz Latvijas Universitātes ilggadīgo pieredzi skolotāju sagatavošanā un jaunākajām tendencēm izglītības sistēmā Eiropas Savienībā. Programmas īstenošanā piedalās LU Bioloģijas fakultāte, Datorikas fakultāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas  fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte un Ķīmijas fakultāte.

Programmas direktors, ķīmijas un dabaszinību skolotāju apakšprogramma Jāzeps Logins

Profesionālā bakalaura studiju programma “Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” ir Latvijas Universitātes starpnozaru studiju programma. Tā ir izstrādāta, balstoties uz Latvijas Universitātes ilggadīgo pieredzi skolotāju sagatavošanā un jaunākajām tendencēm izglītības sistēmā Eiropas Savienībā. Programmas īstenošanā piedalās LU Bioloģijas fakultāte, Datorikas fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte un Ķīmijas fakultāte.

Studenti iegūst profesionālā bakalaura grādu, kas dod tiesības strādāt pamatizglītībā un vidējā izglītībā, pēc izvēles, kļūstot par matemātikas skolotāju vai fizikas un vēl kāda mācību priekšmeta  - bioloģijas, ķīmijas, informātikas, ģeogrāfijas vai dabaszinību, skolotāju.

Studējošie programmu var apgūt 4 gados - 8 semestru pilna laika klātienes studijās. Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.

Studiju maksa gadā - 1900 EUR

Uzņemšanai 2019. gada rudens semestrī - 40 budžeta vietas pilna laika klātienē

Profesionālā bakalaura grāds dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijā

Elektroniskā pieteikšanās studijām notiek no 25. jūnija līdz 9. jūlijam plkst. 16:00, izmantojot e-pakalpojumu www.latvija.lv .
Uzzini vairāk

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā

CE fizikā vai CE ķīmijā, vai CE bioloģijā, vai CE matemātikā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme fizikā, vai ķīmijā, vai bioloģijā, vai matemātikā (vai gada vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam matemātikā (algebra, ģeometrija) un 1) fizikā, bioloģijā, ķīmijā vai 2) dabaszinībās;

Papildu punkti: LU Neklātienes matemātikas skolas (Mazās matemātikas universitātes un Neklātienes nodarbību vidusskolēniem) dalībnieki, LU Jauno fiziķu skolas un LU Jauno ķīmiķu skolas dalībnieki 2019. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 20 punktus; LU Jauno biologu skolas sacensību, LU Jauno ķīmiķu konkursa, LU Jauno vides zinātnieku skolas „Vides akadēmija” absolventi ar izcilību, LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas absolventi ar izcilību 2019. gadā papildus iegūst 50 punktus;

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās bioloģijas, fizikas, informātikas (programmēšanas), ķīmijas, matemātikas vai ģeogrāfijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. un 2019. gadā; Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences astronomijas, bioloģijas, fizikas, informātikas, ķīmijas, matemātikas, pedagoģijas, veselības zinātnes, vides zinātnes vai zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. gadā un fizikālo zinātņu, bioloģijas zinātņu, datorzinātnes un informātikas, ķīmijas zinātņu, matemātikas, izglītības zinātņu, zemes zinātnes un ar to saistīto vides zinātņu vai sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. gadā;

Piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: bioloģijas un dabaszinību skolotājs; bioloģijas un ģeogrāfijas skolotājs; bioloģijas un informātikas skolotājs; bioloģijas un ķīmijas skolotājs; bioloģijas un fizikas skolotājs; dabaszinību un fizikas skolotājs; dabaszinību un ģeogrāfijas skolotājs; dabaszinību un informātikas skolotājs; dabaszinību un ķīmijas skolotājs; fizikas un ģeogrāfijas skolotājs; fizikas un informātikas skolotājs; fizikas un ķīmijas skolotājs; ģeogrāfijas un informātikas skolotājs; ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs; informātikas un ķīmijas skolotājs; vidējās izglītības matemātikas skolotājs. Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma