KLĪNISKĀ OPTOMETRIJA - PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA (LV)

Klīniskās optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra studijas ir plaša profila, redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas studijas. Programmā iegūstamā profesionālā kvalifikācija atbilst profesijas standarta „Optometrists” prasībām. 

Studiju programma ir veidota, lai nodrošinātu jaunā redzes speciālista izaugsmi kā savas jomas speciālistam, gūstot zināšanas, prasmes un kompetences, kas atbilst ne tikai Latvijā definētajām Optometrista profesijas standarta prasībām, darba devēja prasībām un darba tirgus specifikai, bet arī Eiropā definētajām optometrista profesijas prasībām un Pasaules Optometristu Padomes definētajām 3. kategorijas prasībām (bez medikamentu pielietošanas) globālajā un uz praksi balstītajā optometrista prakses modelī, kas paredz, ka optometrists piedāvā ne tikai optikas pakalpojumus (piemeklē un izgatavo brilles un citus redzes korekcijas līdzekļus), bet arī veic primāro redzes aprūpi (redzes un redzes funkciju novērtēšanu), tai skaitā arī acs struktūru veselības stāvokļa un ar to saistīto vispārējo saslimšanu novērtēšanu, problēmstāvokļu diferencēšanu un risinājuma piedāvājumu (tai skaitā nosūtīšana pie citiem speciālistiem tālākai diagnostikai un ārstēšanai).

Studiju programmas kopējais apjoms – 80 kredītpunkti – sadalās vairākos optometrista profesijas apgūšanai svarīgos posmos – prakse (33 %), ar medicīnu un optometrijas nozari tieši saistīti kursi (35 %), akadēmisko un pētniecisko prasmju attīstības kursi – 32%. Studiju kursu saturs tiek regulāri pārskatīts, lai nodrošinātu plašas zināšanas ar nozari saistītos jautājumos, uzsverot jaunākās tendences un virzienus strauji attīstošajā redzes aprūpes jomā.

Studiju programmas obligātā A daļa (68 kredītpunkti) satur specializācijas kursus – Klīniskās diagnostikas metode optometrijā, Acu slimības un farmakoterapija, Binokulārās redzes traucējumi, Kontaktkorekcija, Vājredzība, Neatliekamā medicīniskā palīdzība, Redzes uztvere, Redzes zinātnes aktuālās problēmas, Klīniskā prakse optometrijā, Kvalifikācijas eksāmens optometrijā un Maģistra darbs.

Ierobežotās izvēles B daļa (10 kredītpunkti) satur profesionālos kursus (Pediatrijas optometrija, Redzes treniņi, Acs veselība un uzturs u.c.), kas papildina topošā optometrista zināšanas un darbības iespējas, kā arī akadēmiskos kursus (Modelēšana redzes zinātnē, Acu kustības, Redzes neirozinātne u.c.), kas papildina pētnieciskās iemaņas.

Brīvās izvēles C daļa (2 KP) ļauj studējošajam apgūt papildu zināšanas citu nozaru kursos Latvijas augstskolās vai ārzemēs.

ERASMUS+ studijas semestra garumā būs papildu iespēja iegūt starptautisku studiju pieredzi un jaunas zināšanas kādā no daudzajām partneraugstskolām.

Studiju plāns

Izpildot programmas prasības, tiek iegūtas plašas profesionālās prasmes un iemaņas primārās redzes aprūpes jomā – optometrijā, kā arī akadēmiskās zināšanas, prasmes un kompetences redzes zinātnē, lai varētu patstāvīgi izstrādāt pētījumus savā optometrista darba vietā vai studēt tālāk doktorantūras studijas Latvijā vai ārzemēs.

Studējošie programmu var apgūt latviešu valodā: 1) 2 gados - 4 semestru pilna laika klātienes studijās (Uzņemšana 2023. gada rudens semstrī) 2) 2,5 gados - 5 semestru nepilna laika klātienes studijās (Uzņemšana 2024. gada pavasara semestrī).   Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.
Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem; ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 3300 € gadā (pilna laika klātiene) vai 4000 € (nepilna laika klātiene). Citu valstu pilsoņiem – 4950 € gadā
Uzņemšanai 2023./2024. akadēmiskā gada rudens semestrī (pilna laika klātienes studijās) - 8 budžeta vietas studijām latviešu valodā.
Profesionālais maģistra grāds klīniskajā optometrijā un optometrista kvalifikācija

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

bakalaura grāds optometrijā

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);