KLĪNISKĀ OPTOMETRIJA - PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA (EN)

Optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra studijas ir plaša profila, redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas, studijas. Programmā iegūstamā profesionālā kvalifikācija atbilst profesijas standarta „Optometrists” prasībām. Optometrijas maģistra studiju programmu iespējams apgūt arī angļu valodā.

Studiju programma ir veidota, lai nodrošinātu jaunā redzes speciālista izaugsmi kā savas jomas speciālistam, gūstot zināšanas, prasmes un kompetences, kas atbilst ne tikai Latvijā definētajām Optometrista profesijas standarta prasībām, darba devēja prasībām un darba tirgus specifikai, bet arī Eiropā definētajām optometrista profesijas prasībām un Pasaules Optometristu Padomes definētajām 3. kategorijas prasībām (bez medikamentu pielietošanas) globālajā un uz praksi balstītajā optometrista prakses modelī, kas paredz, ka optometrists piedāvā ne tikai optikas pakalpojumus (piemeklē un izgatavo brilles un citus redzes korekcijas līdzekļus), bet arī veic primāro redzes aprūpi (redzes un redzes funkciju novērtēšanu), tai skaitā arī acs struktūru veselības stāvokļa un ar to saistīto vispārējo saslimšanu novērtēšanu, problēmstāvokļu diferencēšanu un risinājuma piedāvājumu (tai skaitā nosūtīšana pie citiem speciālistiem tālākai diagnostikai un ārstēšanai).

Studiju programmas kopējais apjoms – 80 kredītpunkti – sadalās vairākos optometrista profesijas apgūšanai svarīgos posmos – prakse (33 %), ar medicīnu un optometrijas nozari tieši saistīti kursi (35 %), akadēmisko un pētniecisko prasmju attīstības kursi – 32%. Studiju kursu saturs tiek regulāri pārskatīts, lai nodrošinātu plašas zināšanas ar nozari saistītos jautājumos, uzsverot jaunākās tendences un virzienus strauji attīstošajā redzes aprūpes jomā.

Studiju programmas obligātā A daļa (68 kredītpunkti) satur specializācijas kursus – Klīniskās diagnostikas metode optometrijā, Acu slimības un farmakoterapija, Binokulārās redzes traucējumi, Kontaktkorekcija, Vājredzība, Neatliekamā medicīniskā palīdzība, Kvalifikācijas eksāmens optometrijā un Maģistra darbs.

Ierobežotās izvēles B daļa (10 kredītpunkti) satur profesionālos kursus (Pediatrijas optometrija, Redzes treniņi, Acs veselība un uzturs u.c.), kas papildina topošā optometrista zināšanas un darbības iespējas, kā arī akadēmiskos kursus (Modelēšana redzes zinātnē, Acu kustības, Redzes neirozinātne u.c.), kas papildina pētnieciskās iemaņas.

Brīvās izvēles C daļa (2 KP) ļauj studējošajam apgūt papildu zināšanas citu nozaru kursos Latvijas augstskolās vai ārzemēs.

ERASMUS+ studijas semestra garumā būs papildu iespēja iegūt starptautisku studiju pieredzi un jaunas zināšanas kādā no daudzajām partneraugstskolām.

 

 

ENG/
The professional Master's programme Optometry (Clinical) offers multidisciplinary studies based on visual science and contemporary primary vision care. The professional qualification of the graduates meets the professional standard Optometrist and is equivalent to that received in the UK, USA and Norway.

Students of the programme acquire both professional skills in primary vision care (optometry) and academic knowledge in vision science, which allows them to enrol in the doctoral programme.

The syllabus consists of professional (clinical) and scientific (experimental) subjects related to the evaluation, research and understanding of the human visual system. The programme includes the following: practical training (33%), medicine and physiology of vision (35%) and courses in the natural sciences and psychology.

The study programme (80 credit points) contains compulsory (part A), optional (part B), and practical courses. The practical training (internship) accounts for 26 credit points. Part A (66 credit points) includes specialisation courses: general medicine in optometry, eye diseases and pharmacotherapy, contact correction, visual perception models, as well as a state examination and Master's thesis. Part B (14 credit points) contains clinical and experimental courses in optometry. The state examination accounts for two credit points and consists of a theoretical knowledge test in optometry and a practical examination in the evaluation of the patient's visual function and vision correction. The elaboration and defence of the Master’s thesis is worth 20 credit points.

Izpildot programmas prasības, tiek iegūtas plašas profesionālās prasmes un iemaņas primārās redzes aprūpes jomā – optometrijā, kā arī akadēmiskās zināšanas, prasmes un kompetences redzes zinātnē, lai varētu patstāvīgi izstrādāt pētījumus savā optometrista darba vietā vai studēt tālāk doktorantūras studijas Latvijā vai ārzemēs.

ENG/

By fulfilling the programme requirements, the student acquires both professional skills and competences in the field of primary vision care – optometry, as well as academic knowledge, skills and competences in vision science, in order to be able to independently develop research at the optometrist's workplace or to continue studies in the doctoral programme in Latvia or abroad.

 

 

Studējošie programmu var apgūt angļu valodā: 1) 2 gados – 4 semestru pilna laika klātienes studijās 2) 2,5 gados – 5 semestru nepilna laika neklātienes studijās.   PLK studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma. NLN studijas notiek, galvenokārt, attālināti un iekļauj lielāku patstāvīgā darba apjomu. Divas reizes mācību gadā tiek organizētas klātienes lekcijas un praktiskās nodarbības   ENG/ Duration: 1) 2 years of full time studies; 2) 2,5 years of part-time studies. Full-time studies take place on working days from 8.30 a.m. to 6.00 p.m. depending on the schedule. Part-time studies is organized online and contains a greater amount of independent work. Twice a year lectures and practicing are organized on site.  
Studiju maksa gadā / Tuition fee per year - 4950 EUR
Studiju programmai angļu valodā budžeta vietu nav / No State funded budget places for studies in English
Profesionālā maģistra grāds klīniskajā optometrijā un optometrista kvalifikācija / Professional Master degree in Clinical Optometry and qualification – optometrist

Vispārīgie nosacījumi

1) Bakalaura grāds optometrijā

2) Latvijas valstspiederīgajiem nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;

3) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, nepieciešama angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu.

 

ENG

Admission requirements for international students

1. Bachelor degree in Optometry

2. English language proficiency.