OPTOMETRIJA - PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

Optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra studijas ir plaša profila, redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas, studijas. Programmā iegūstamā profesionālā kvalifikācija atbilst profesijas standarta „Optometrists” prasībām. Optometrijas maģistra studiju programmu iespējams apgūt arī angļu valodā.

Studiju programmas saturs pamatā veidojas no profesionālajiem (klīniskajiem) un dabaszinātņu (eksperimentālajiem) priekšmetiem, kuri attiecas uz cilvēka redzes sistēmas izvērtēšanu, izpēti un izpratni.

Programmas darba apjoma procentuālo sadalījumu veido: prakses – 33%, medicīna un redzes fizioloģija – 35%, bet pārējo – dabas zinātņu un psiholoģijas nozares priekšmeti. Studiju programma (80 kredītpunktu apjomā) satur lekciju kursus un prakses, kuru sastāvā ir gan obligātā, gan arī ierobežotās izvēles daļas.

Studiju programmas obligātā A daļa (66 kredītpunkti) satur specializācijas kursus – vispārējā medicīna optometrijā, acu slimības un farmakoterapija, kontaktkorekcija, redzes uztveres modeļi, kā arī valsts pārbaudījumu un maģistra darbu.

Ierobežotās izvēles B daļa (14 kredītpunkti) satur klīniskās un eksperimentālās optometrijas kursus. Valsts pārbaudījums sastāv no teorētiskā eksāmena optometrijā (tests), praktiskā eksāmena pacienta redzes funkciju izvērtēšanā un redzes korekcijas noteikšanā un ir paredzēts 2 kredītpunktu apjomā. Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana ir 20 kredītpunktu apjomā.

 

ENG/
The professional Master's programme Optometry (Clinical) offers multidisciplinary studies based on visual science and contemporary primary vision care. The professional qualification of the graduates meets the professional standard Optometrist and is equivalent to that received in the UK, USA and Norway.

Students of the programme acquire both professional skills in primary vision care (optometry) and academic knowledge in vision science, which allows them to enrol in the doctoral programme.

The syllabus consists of professional (clinical) and scientific (experimental) subjects related to the evaluation, research and understanding of the human visual system. The programme includes the following: practical training (33%), medicine and physiology of vision (35%) and courses in the natural sciences and psychology.

The study programme (80 credit points) contains compulsory (part A), optional (part B), and practical courses. The practical training (internship) accounts for 26 credit points. Part A (66 credit points) includes specialisation courses: general medicine in optometry, eye diseases and pharmacotherapy, contact correction, visual perception models, as well as a state examination and Master's thesis. Part B (14 credit points) contains clinical and experimental courses in optometry. The state examination accounts for two credit points and consists of a theoretical knowledge test in optometry and a practical examination in the evaluation of the patient's visual function and vision correction. The elaboration and defence of the Master’s thesis is worth 20 credit points.

Izpildot programmas prasības, students iegūst gan profesionālās prasmes un iemaņas primārās redzes aprūpes jomā – optometrijā, gan arī akadēmiskās zināšanas redzes zinātnē, lai varētu studēt tālāk doktorantūras programmā.

 

ENG/

By fulfilling the programme requirements, the student acquires both professional skills and competences in the field of primary vision care – optometry, as well as academic knowledge in vision science enabling continuation of the studies in the doctoral programme.

 

 

Studējošie programmu var apgūt angļu valodā: 1) 2 gados - 4 semestru pilna laika klātienes studijās 2) 2,5 gados - 5 semestru nepilna laika neklātienes studijās PLK studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma. NLN studijas notiek, galvenokārt, attālināti. Divas reizes mācību gadā tiek organizētas klātienes lekcijas.   ENG/ Duration: 1) 2 years of full time studies; 2) 2,5 years of part-time studies. Full-time studies take place on working days from 8.30 a.m. to 6.00 p.m. depending on schedule. Part-time studies consist of online correspondence. Twice a year lectures are organized on place.
Studiju maksa gadā / Tuition fee per year - 4950 EUR
Studiju programmai angļu valodā budžeta vietu nav / No State funded budget places for studies in English
Profesionālā maģistra grāds klīniskajā optometrijā / Professional Master degree in Clinical Optometry

Vispārīgie nosacījumi

1) dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā; 2) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība), kurā ir ietverta optometrijas bakalaura studiju programmas obligātā A daļa; 3) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) citās radnieciskās zinātņu nozarēs

Bez iestājpārbaudījuma;

Papildu nosacījumi: 1) personām, kurām iepriekšējā izglītība nav bakalaura grāds optometrijā, pirms studiju sākšanas jāapgūst optometrijas tālākizgītības kurss “Optometry basic” angļu valodā 20 KP apjomā;

2) Latvijas valstspiederīgajiem nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;

3) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, nepieciešama angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu.

 

ENG/

Admission requirements for international students

1. Bachelor degree of Natural sciences in Optometry, or Bachelor degree in any related fields, where studies comprised mandatory courses in optometry. Applicants which do not hold a Bachelor degree in Optometry are obligated to take preparatory courses in amount of 24 credit points (36 ECTS);

2. English language proficiency.