MATEMĀTIKA - MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

Matemātikas maģistra studiju programma ir vadošā augstākā līmeņa akadēmisko studiju programma matemātikas zinātnē Latvijas augstskolās. Tās apguve ļauj sekmīgi konkurēt starptautiskajā darba tirgū.

Programmas ietvaros studenti iegūst padziļinātas zināšanas vienā vai vairākās matemātikas apakšnozarēs. Programmā studējošajiem iespējams specializēties diferenciālvienādojumos un matemātiskajā modelēšanā, modernajā elementārajā matemātikā un matemātikas didaktikā, topoloģijā un algebrā, varbūtību teorijā un matemātiskajā statistikā.

Programmas kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti. Matemātikas maģistra studiju programma nodrošina akadēmisko izglītību matemātikas zinātnē, saglabājot vēsturiski izveidojušos Latvijas matemātikas zinātnes tradīciju pārmantojamību un veicinot iespējami daudzu matemātikas zinātnes apakšnozaru tālāku attīstību Latvijā.


Studiju plāns

Matemātikas maģistra studiju programma sagatavo speciālistus, kuri spēj patstāvīgi un radoši apgūt jaunākos matemātikas zinātnes sasniegumus, tos efektīvi pielietot praksē un spēj iegūt jaunus nozīmīgus zinātniskus rezultātus matemātikā.

Programmā studējošie iegūst padziļinātas zināšanas vienā vai vairākās atsevišķās matemātikas zinātnes apakšnozarēs. Absolventi ir nodrošināti ar nepieciešamo akadēmisko zināšanu bāzi augstas kvalifikācijas profesionāļu sagatavošanai matemātikas lietojumiem tautsaimniecībā (matemātiskā modelēšana, matemātiskā statistika) un visu līmeņu matemātiskās izglītības nodrošināšanai.

Studējošie programmu var apgūt 2 gados - 4 semestru pilna laika klātienes studijās.
Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem; ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 2400 € gadā. Citu valstu pilsoņiem – 2400 € gadā
Uzņemšanai 2022./2023. akadēmiskā gada rudens semestrī- 30 budžeta vietas pilna laika klātienē
Dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) matemātikā, fizikā, datorzinātnēs;

2) cita augstākā akadēmiskā izglītība, ja tās saturs un apjoms atbilst LU matemātikas bakalaura studiju programmas A daļas prasībām

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400).

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2022./2023. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Matemātika” un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Matemātiķis statistiķis” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 7 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi).