MATEMĀTIKA (MATEMĀTIKA UN DATU ZINĀTNE*) - MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

Matemātika (Matemātika un datu zinātne*) maģistra studiju programma ir vadošā augstākā līmeņa akadēmisko studiju programma matemātikas zinātnē Latvijas augstskolās. Tās apguve ļauj sekmīgi konkurēt starptautiskajā darba tirgū.

 

*Studiju programma ir iesniegta kārtējai akreditācijai, pēc akreditācijas (jūlijā/augustā) plānota studiju programmas nosaukuma maiņa un var tikt precizēti daži studiju programmas parametri.

Studiju programma aptver trīs specializācijas: Datu zinātne, Tehnoloģiju matemātika un Tīrā matemātika, kuru apgūšana dod unikālas zināšanas matemātikā, statistikā, industriālajā matemātikā un datu zinātnē. Kopējie obligātie kursi sniedz nepieciešamās teorētiskās zināšānas, ietverot kursus lietišķajā algebrā, nelineārajā optimizācijā, grafu, tīklu optimizācijas algoritmos modernajā statistikā un matemātiskās metodēs ar programmēšanas valodām Python, R un Matlab. Paredzēta akadēmiskā prakse, kura ļaus studējošiem risināt matemātikas, modelēšanas vai datu zinātnes problēmas, kas lielākoties saistītas ar starpdisciplināriem projektiem.  

Datu zinātnes specializācijas kursi aptver statistisko un dziļo mācīšanos, statistisko modelēšanu, Beijesa statistiku, kā arī dažādus kursus no datu analītiķa un statistisko metožu moduļiem. Tehnoloģiju matemātikā papildus apgūst industriālas un inženierzinātņu modelēšanas principus, modernas un jaunas tehnoloģijas, kas bāzējas uz datu virzītām sistēmām, neironu tīkliem un skaitliskām metodēm. Tīrās matemātikas apakšprogramma ir vienīgā programma Latvijā, kur tiek gatavoti matemātiķi-zinātnieki un augsta līmeņa docētāji. Šajā specializācijā var apgūt topoloģijas, nestrikto kopu, abstraktās algebras, tāpat analītisko metožu, kvantu skaitļošanas un datorzinātnes matemātiskos kursus.


Studiju plāns

Lekciju saraksts (uzmetums)

 

­

Maģistra programmas absolventiem paveras plašas nodarbinātības iespējas biznesā, industrijā, zinātniskos institūtos, augstskolās: strādājot par datu zinātniekiem, datu analītiķiem, programmētājiem, attīstot informācijas tehnoloģijas, veicot inženiermatemātiskus uzdevumus, kas saistīti ar matemātisko modelēšanu un zinātnisko skaitļošanu (piemēram, elektriskajā/elektronikas inženierijā, būvniecības inženierijā, ķīmiskajā inženierijā, mašīnbūvē), bioloģijā, medicīnā (datu apstrāde, epidemioloģiskā modelēšana). Daļa absolventu darbu atradīs arī universitātēs un zinātniskos institūtos turpinot pētniecību un doktorantūras studijas Latvijā vai ārvalstīs. 

Studējošie programmu var apgūt 2 gados - 4 semestru pilna laika klātienes studijās.
Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem; ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 2600 € gadā. Citu valstu pilsoņiem – 5406 € gadā
Uzņemšanai 2023./2024. akadēmiskā gada rudens semestrī- 30 budžeta vietas pilna laika klātienē
Dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā

Uzņemšanas nosacījumi*

Vispārīgie nosacījumi

*Studiju programma ir iesniegta kārtējai akreditācijai, pēc akreditācijas (jūlijā/augustā) var tikt precizēti daži studiju programmas parametri. Lūdzu sekojiet līdzi aktuālajai informācijai portālā www.lu.lv

Iepriekšējā izglītība (pie nosacījuma, ka uzņemšanā spēkā ir esošā akreditācija)

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) matemātikā, fizikā, datorzinātnēs;

2) cita augstākā akadēmiskā izglītība, ja tās saturs un apjoms atbilst LU matemātikas bakalaura studiju programmas A daļas prasībām

Iepriekšējā izglītība (pie nosacījuma, ka uzņemšanā spēkā ir jaunā akreditācija)

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) matemātikā;

2) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs un tehnoloģijās, vai sociālajās zinātnēs un sekmīgi apgūti matemātikas nozares studiju kursi (ne mazāk kā 8 kredītpunktu apjomā), kuru apguvi apliecina diploms vai citi izglītības dokumenti.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400).

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2022./2023. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Matemātika” un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Matemātiķis statistiķis” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 7 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi).