FIZIKA - MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

Studējot fizikas maģistra programmā, students padziļina savas fizikas zināšanas izvēlētā fizikas apakšnozarē vai kādā starpnozaru jomā. Iegūtā kompetence pēc studijām ļauj veidot gan akadēmisko karjeru, gan iekļauties darba tirgū ārpus pētniecības iestādēm. Akadēmiskai karjerai loģiska izvēle ir studiju turpināšana doktorantūrā fizikā, astronomijā vai radniecīgā nozarē ne tikai Latvijas Universitātē, bet arī pasaules vadošās augstskolās. Iekļauties darba tirgū var arī uzreiz pēc maģistra studijām, kur fizikā bāzētā izglītība nodrošina daudzpusīgu konkurētspēju, īpaši zinātņietilpīgu tehnoloģiju jomās. 

Programmas obligātajā daļā Tu apgūsi teorijas pamatus, lai varētu sekmīgi studēt izvēles kursus. Papildus obligātajā daļā iepazīsies ar izvēlētiem laboratorijas darbiem, izkopsi savas “soft skills”, apgūsi multifizikālās modelēšanas pamatus un dosies praksē, lai reālā fiziķa ikdienas darbā pārbaudītu un trenētu savu kompetenci. Specializējoši izvēles kursi Tev ļaus izaugt par profesionāli izvēlētā jomā, kur materiālzinātne, nanotehnoloģijas, lāzerfizika, kvantu fizika, biofotonika, teorētiskā fizika un modelēšana ir tikai dažas no iespējām. ERASMUS+ studijas semestra garumā būs papildus iespēja iegūt starptautisku studiju pieredzi un jaunas zināšanas kādā no daudzajām partneraugstskolām Eiropā.


Studiju plāns

Pēc studiju beigšanas Tu vari turpināt akadēmisko izaugsmi doktorantūrā vai arī tūlīt iekļauties darba tirgū. Mūsu absolventi ir ļoti pieprasīti doktorantūrā gan LU, gan ārvalstīs. Tāpat droša iespēja ir atrast darba vietu pētniecībā vai augsto tehnoloģiju uzņēmumā uzreiz pēc maģistra studijām. Ļoti iespējams, šo darba vietu Tu būsi atradis jau studējot, prakses un maģistra darba izstrādes laukā.

Pārliecinies par plašajām un daudzveidīgajām darba iespējām grafikā, kurā esam apkopojuši informāciju par darba gaitām pēc programmas absolvēšanas.

Studējošie programmu var apgūt 2 gados - 4 semestru pilna laika klātienes studijās.
Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Uzņemšanai 2021./2022. akadēmiskā gada rudens semestrī - 30 budžeta vietas pilna laika klātienē
Dabaszinātņu maģistra grāds fizikā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) fizikā, matemātikā, datorzinātnēs;

2) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs, kurā ir jābūt vērtējumam fizikas nozares priekšmetos (ne mazāk kā 5 kredītpunktu apjomā) un matemātikas nozares priekšmetos (ne mazāk kā 4 kredītpunktu apjomā)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400).