Fakultāte: Fizikas un matemātikas fakultāte
Iegūstamais grāds: Matemātikas doktors,  Dr.math.
Studiju programmas direktors: prof. Svetlana Asmuss
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 144
Studiju programmas akreditācijas termiņš: 28.05.2019
Studiju programmas forma: PLK (pilna laika klātiene), NLK (nepilna laika klātiene)
Studiju programmas ilgums: PLK - 6 semestri (3 gadi); NLK – 8 semestri (4 gadi)
Studiju maksa (pilna programmas apguve): EUR 6402 (PLK)
Studiju maksa (1. studiju gadā): EUR 2134
Budžeta vietu skaits uzņemšanai: 4

Matemātikas doktora akadēmisko studiju programma ir izstrādāta un realizēta Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.

Programma sagatavo augstākās kvalifikācijas speciālistus matemātikā un lietišķajā matemātikā kā akadēmiskam darbam augstskolās un zinātniskos institūtos tā arī tautsaimniecībai.

Programmas ietvaros doktorants apgūst  mūsdienu teorētiskās zināšanas izvēlētā matemātikas apakšnozarē. Iegūst pētniecības un zinātniskā darba pieredzi, kā arī apliecina savu kompetenci ar promocijas darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu.

Programma ir izstrādāta, ievērojot LR likuma „Par zinātnisko darbību” un MK Noteikumu Nr.1001 prasības par zinātniskā grāda kritērijiem un piešķiršanas kārtību.

Studijas programmā ir iespējamas 12 Matemātikas apakšnozarēs:

 • algebra un matemātiskā loģika
 • diferenciālvienādojumi
 • diskrētā matemātika un matemātiskā informātika
 • funkciju teorija
 • ģeometrija un topoloģija
 • matemātiskā analīze un funkcionālanalīze
 • matemātiskā fizika
 • matemātiskā modelēšana
 • modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika
 • optimizācijas metodes
 • skaitliskā analīze
 • varbūtību teorija un matemātiskā statistika.

Studijas doktorantūrā var būt gan pilna laika studijas 3 gadi, gan nepilna laika klātienes studijas 4 gadi.

Matemātikas doktorantūras studiju programma sniedz studējošiem padziļinātas teorētiskās zināšanas izvēlētajā matemātikas virzienā, kā arī sniedz iemaņas un prasmes zinātnisku pētījumu plānošanā, izstrādē un noformēšanā. Studējošajiem ir iespēja  veikt patstāvīgu zinātnisku pētījumu aktuālās matemātikas un tās lietojumu problēmās.

Iepriekšējā akadēmiskā izglītība: maģistra grāds matemātikā, fizikā vai datorzinātnē.
Papildus prasības pēc Nozares doktorantūras padomes noteiktas formas: nav

Papildu informācija:

Ingrīda Uļjane, tel. 67033728 Ingrida.Uljane@lu.lv,