MATEMĀTIKA - DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA

Matemātikas doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus matemātikā un lietišķajā matemātikā kā akadēmiskajam darbam augstskolās un zinātniskos institūtos tā arī tautsaimniecībā.

Programmas ietvaros doktorants apgūst mūsdienu teorētiskās zināšanas izvēlētajā matemātikas apakšnozarē, iegūst zinātniskā darba pieredzi, veicot pētījumus, gatavojot zinātniskos referātus un publikācijas un izstrādājot promocijas darbu. Noslēdzot studijas, doktorants apliecina savu kompetenci sekmīgi aizstāvot promocijas darbu Promocijas padomē.

Studiju laikā doktorantam ir iespēja piedalīties doktorantūras skolā „Atomāro un nepārtrauktās vides fizikālo procesu pētīšanas, modelēšanas un matemātisko metožu pilnveidošanas skola”, kā arī doties programmas ERASMUS+ apmaiņas praksē uz vairākām Eiropas valstīm.

Matemātikas doktora studiju programmā iegūstāmajiem studiju rezultātiem jānodrošina studiju programmas mērķa sasniegšanu. Līdz ar to studiju programmas galvenais paredzētais rezultāts ir sagatavotie augstākās kvalifikācijas speciālisti (ar matemātikas doktora grādam atbilstošajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm) matemātikā un lietišķajā matemātikā zinātniskajam un akadēmiskajam darbam, kā arī darbam tautsaimniecībā.

Pilna laika klātienes studijas 3 gadus / 6 semestrus Nepilna laika klātienes studijas 4 gadus / 8 semestrus
Studiju maksa gadā - 2134 EUR
Zinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors (Ph.D.) matemātikā

Iepriekšējā izglītība:

Maģistra grāds matemātikā, fizikā vai datorzinātnē

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji.