Fakultāte: Fizikas un matemātikas fakultāte
Iegūstamais grāds: Fizikas doktors, Dr.phys.
Studiju programmas direktors: prof. Mārcis Auziņš
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 144
Studiju programmas akreditācijas termiņš: 28.05.2019
Studiju programmas forma: PLK (pilna laika klātiene); NLK (nepilna laika klātiene)
Studiju programmas ilgums: PLK - 6 semestri (3 gadi); NLK - 8 semestri (4 gadi)
Studiju maksa (pilna programmas apguve): EUR 6402 (PLK)
Studiju maksa (1. studiju gadā): EUR 2134
Budžeta vietu skaits uzņemšanai: 12

Fizikas doktora studiju programma nodrošina zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu astronomijas, fizikas vai mehānikas zinātnes sekojošās apakšnozarēs:

  • Astrofizika un fundamentālā Astronomija
  • Cietvielu fizika
  • Fizikas didaktika
  • Ķīmiskā fizika
  • Lāzeru fizika un spektroskopija
  • Materiālu fizika
  • Medicīniskā fizika
  • Polimēru un kompozītmateriālu mehānika
  • Šķidrumu un gāzu mehānika

Doktora studiju programma sagatavo doktora līmeņa speciālistus pētniecības realizācijai Latvijas fizikas profila zinātniski pētnieciskajās institūcijās. Piemēram, tādos LU institūtos un struktūrvienībās kā LU Astronomijas institūts, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts, LU Cietvielu fizikas institūts, LU Fizikas institūts, LU Lāzeru centrs, LU FMF Fizikas nodaļa, LU Ķīmiskās fizikas institūts, LU Polimēru mehānikas institūts. Tāpat speciālisti tiek gatavoti tādām valsts pētniecības iestādēm kā Ventspils radioastronomijas centrs, Fizikālās enerģētikas institūts un citām institūcijām. Šīs programmas absolventi veiksmīgi var darboties dažādās Latvijas valsts institūcijās un privātā biznesa struktūrās. Programmas absolventi veiksmīgi strādā par mācībspēkiem gan Latvijas Universitātē, gan arī citās Latvijas augstskolās.

Fizikas doktora studiju programmas realizēšanā piedalās LU Fizikas un Matemātikas fakultātes fizikas nodaļas un tās struktūrvienību profesori, pasniedzēji un darbinieki, LU Astronomijas Institūta darbinieki, LU FMF Lāzeru centra darbinieki, LU Atomfizikas un Spektroskopijas institūta darbinieki, LU Cietvielu Fizikas Institūta darbinieki, LU Fizikas institūta darbinieki, LU Ķīmiskās Fizikas institūta darbinieki, LU Polimēru mehānikas institūta darbinieki. Programmas realizācijai tiek piesaistīta arī minēto institūtu materiāli tehniskā bāze, pamatā eksperimentālo iekārtu un datortehnikas formā.

Iepriekšējā akadēmiskā izglītība: maģistra grāds fizikā, ķīmijā, inženierzinātnēs vai minētajiem maģistra grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms.

Papildus prasības: Fizikas, astronomijas un mehānikas doktora studiju padomē (DSP) pretendents iesniedz zinātniskā pētījuma projektu un DSP organizētās pārrunās, balstoties uz padomes apstiprinātiem kritērijiem, tiek izvērtēts pretendenta zināšanu līmenis fizikā, astronomijā un mehānikā, pētījumu projekta kvalitāte un tā atbilstība LU pētījumu prioritārajiem virzieniem. DSP pieņem lēmumu par pretendenta atbilstību un, ja nepieciešams, norāda uz studiju gaitā apgūstamajiem papildkursiem.

Papildu informācija:
Ārija DEME, 67033757, Arija.Deme@lu.lv