Dabaszinātņu (Fizikas, astronomijas un mehānikas) doktora studiju programma

Doktora studiju programma "Dabaszinātnes: Fizika, astronomija un mehānika" nodrošina zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu astronomijas, fizikas vai mehānikas zinātnes apakšnozarēs.

Fizikas doktora studiju programma nodrošina zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu astronomijas, fizikas vai mehānikas zinātnes sekojošās apakšnozarēs:

- Astrofizika un fundamentālā Astronomija-

- Cietvielu fizika

- Fizikas didaktika

- Ķīmiskā fizika

- Lāzeru fizika un spektroskopija

- Materiālu fizika

- Medicīniskā fizika

- Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

- Šķidrumu un gāzu mehānika

Doktora studiju programma sagatavo doktora līmeņa speciālistus pētniecības realizācijai Latvijas fizikas profila zinātniski pētnieciskajās institūcijās, tādos LU institūtos un struktūrvienībās kā LU Astronomijas institūts, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts, LU Cietvielu fizikas institūts, LU Fizikas institūts, LU Lāzeru centrs, LU FMF Fizikas nodaļa, LU Ķīmiskās fizikas institūts, LU Polimēru mehānikas institūts.

Speciālisti tiek gatavoti arī tādām valsts pētniecības iestādēm kā Ventspils radioastronomijas centrs, Fizikālās enerģētikas institūts un citām. Šīs programmas absolventi veiksmīgi var darboties dažādās Latvijas valsts institūcijās un privātā biznesa struktūrās, kā arī strādāt par mācībspēkiem gan Latvijas Universitātē, gan arī citās Latvijas augstskolās.

Pilna laika klātiene: 3 gadi / 6 semestri   Nepilna laika klātiene: 4 gadi / 8 semestri   Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.
Studiju maksa gadā - 2134 EUR
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs

Iepriekšējā akadēmiskā izglītība: Maģistra grāds fizikā, ķīmijā, inženierzinātnēs vai minētajiem maģistra grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms.

Papildus prasības: Fizikas, astronomijas un mehānikas doktora studiju padomē (DSP) pretendents iesniedz zinātniskā pētījuma projektu un DSP organizētās pārrunās, balstoties uz padomes apstiprinātiem kritērijiem, tiek izvērtēts pretendenta zināšanu līmenis fizikā, astronomijā un mehānikā, pētījumu projekta kvalitāte un tā atbilstība LU pētījumu prioritārajiem virzieniem. DSP pieņem lēmumu par pretendenta atbilstību un, ja nepieciešams, norāda uz studiju gaitā apgūstamajiem papildkursiem.

Uzņemšanas noteikumi