OPTOMETRIJA - BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

Optometrijas bakalaura studijas ir redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas plaša profila studijas. Latvijas Universitātes piedāvātajā studiju programmā iegūstamais grāds, līdzīgi kā Lielbritānijā, ASV un Austrālijā, ir dabas zinātnēs, un papildus tiek iegūtas profesionālās prasmes un iemaņas primārās redzes aprūpes jomā - optometrijā. Studiju programmas akadēmiskais saturs pamatā veidojas no dabaszinātņu un medicīnas priekšmetiem, kā arī ar redzes aprūpi saistītiem specifiskiem priekšmetiem. Studentiem jau studiju laikā ir iespēja iepazīties ar optometrista darba specifiku un optikas salona darbību.

Studiju programmā students apgūst:

- teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par redzes sistēmas anatomiskajiem, fizioloģiskajiem aspektiem un priekšstatus par redzes uztveres darbību;

- zināšanas par redzes sistēmas strukturāliem un funkcionāliem traucējumiem un izmaiņām, kā arī praktiskās iemaņas redzes defektu un funkciju diagnostikā;

- detalizētas zināšanas par redzes korekcijas līdzekļiem un to pielietojamību konkrētos gadījumos;

- praktiskās iemaņas teorētisko zināšanu pārvēršanā konkrētos ar pacienta stāvokli saistītos lēmumos redzes pārbaudē, redzes korekcijas līdzekļa piemeklēšanā;

- pirmās iemaņas komunikācijā, lai spētu veidot dialogu ar kolēģiem un pacientiem;

- sapratni par optometrista vietu un lomu redzes primārās aprūpes sistēmā, kā arī ētiskajiem, profesionālajiem un citiem optometrista darbību ierobežojošiem faktoriem;

- praktiskās iemaņas redzes korekcijas līdzekļa izgatavošanā, pielāgošanā cilvēka sejas īpatnībām, kā arī izglītot pacientus kontaktlēcu lietošanā;

- spējas patstāvīgi turpināt izglītību un profesionālo pilnveidi visa mūža garumā.

Pabeidzot studijas ir iespējams strādāt optikas uzņēmumos, acu klīnikās kā optometrista vai oftalmologa asistentam, pielāgot un izgatavot redzes korekcijas līdzekļus atbilstoši redzes speciālista norādījumiem, kā arī veikt pacientam veikt kontaktlēcu lietošanas apmācību.

Dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā dod tiesības turpināt studijas optometrijas profesionālajā maģistra studiju programmā vai citā izvēlētā augstāka līmeņa programmā radniecīgās zinātņu nozarēs vai apakšnozarēs.

Studiju programmas A daļā jāapgūst studiju kursi, kas veido dabaszinātņu pamatus – fizika, ķīmija, bioloģija, matemātika -, medicīnas pamatus – cilvēka anatomija un fizioloģija, mikrobioloģija, bioķīmija, vispārīgā patoloģija -, kā arī specializācijas kursus – fizikālā, ģeometriskā un redzes optika, acs anatomija un fizioloģija, redzes fizioloģija, redzes funkcionālie traucējumi, redzes diagnostikas pamati, optometriskie instrumenti, binokulārā redze.

B daļā paredzēti studiju kursi, kas satur sociālos, medicīnas un optometrijas priekšmetus. Pirmais optometrijas bakalaura studiju programmas specializācijas mācību priekšmets „Ievads optometrijā” sākas pirmajā semestrī, pārējie ar 2. semestri.

Studējošie programmu var apgūt 3 gados - 6 semestru pilna laika klātienes studijās. Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.

Studiju maksa gadā - 2000 EUR

Uzņemšanai 2018. gada rudens semestrī - 35 budžeta vietas pilna laika klātienē

Dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā

Iepriekšējā izglītība - Vidējā izglītība

Vispārīgie nosacījumi

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā

CE matemātikā vai CE bioloģijā, vai CE fizikā, vai CE ķīmijā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai bioloģijā, vai fizikā, vai ķīmijā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās fizikas, ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences fizikas sekcijas, bioloģijas sekcijas vai veselības zinātnes sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. un 2019. gadā; atklātās fizikas, ķīmijas vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2018. un 2019. gadā.