OPTOMETRIJA - BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

Optometrijas bakalaura studijas ir redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas plaša profila studijas. Latvijas Universitātes piedāvātajā studiju programmā iegūstamais grāds, līdzīgi kā Lielbritānijā, ASV un Austrālijā, ir dabas zinātnēs, bet papildu profesionālās prasmes un iemaņas  ir no primārās redzes aprūpes jomas – optometrijas.

Studiju programmas akadēmiskais saturs pamatā veidojas no dabaszinātņu priekšmetiem un speciāli izvēlētiem medicīnas priekšmetiem, kuri attiecas uz cilvēka redzes sistēmu. Programma sniedz studējošiem zinātnisku pamatu viņu turpmākai profesionālajai darbībai primārajā redzes aprūpē, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt ar pacientu redzes defektiem saistītas problēmas, kā arī iemaņas studējošo turpmākajam zinātniskajam darbam.

Studiju programmas A daļā jāapgūst studiju kursi, kas veido:

  • dabaszinātņu pamatus – fizika, ķīmija, bioloģija, matemātika ,
  • medicīnas pamatus – cilvēka anatomija un fizioloģija, mikrobioloģija, bioķīmija, vispārīgā patoloģija
  • specializācijas kursus – fizikālā, ģeometriskā un redzes optika, acs anatomija un fizioloģija, redzes fizioloģija, redzes funkcionālie traucējumi, redzes diagnostikas pamati, optometriskie instrumenti, binokulārā redze.

Studiju programmas B daļā paredzēti studiju kursi, kas satur sociālos, medicīnas un optometrijas priekšmetus. Pirmais optometrijas bakalaura studiju programmas specializācijas mācību priekšmets „Ievads optometrijā” sākas pirmajā semestrī, pārējie ar 2. semestri.


Studiju plāns

Pēc studiju beigšanas absolventi strādā par optometristu asistentiem  optikās un klīnikās, palīdzot veikt nepieciešamos redzes funkciju novērtējumus un mērījumus vai apmācot pacientu kontaktlēcu lietošanā un kopšanā. Studiju prakses laikā iegūtās prasmes ļauj kļūt arī par optiķi vai redzes ergonomikas konsultantu. Ja absolvents vēlas kļūt par optometristu, studijas jāturpina profesionālā maģistra studiju programmā "Optometrija", kas dod iespēju kļūt par ārstniecības personu – optometristu.

Studējošie programmu var apgūt latviešu valodā 3 gados - 6 semestru pilna laika klātienes studijās;   Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.
Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem; ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 3300 € gadā. Citu valstu pilsoņiem – 4000 € gadā
Uzņemšanai 2022./2023. akadēmiskā gada rudens semestrī - 45 budžeta vietas studijām pilna laika klātienē latviešu valodā.
Dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: 

CE latviešu valodā
CE matemātikā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās fizikas, ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2021. un 2022. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences fizikālo zinātņu nozares vai bioloģijas zinātņu nozares, vai medicīnas un veselības zinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2021. un 2022. gadā; atklātās fizikas vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2021. un 2022. gadā.